OBS: Detta är utgåva 2021.2. Sidan är avslutad 2023.

Med idrottstjänster avses tillträde till idrottsligt evenemang och utövande av idrottslig verksamhet.

Undantag från skatteplikt för idrottstjänster

Undantaget från skatteplikt omfattar tillträde till idrottsligt evenemang och tillfälle att utöva idrottslig verksamhet.

Tillträde till idrottsligt evenemang

Tillträde till idrottsligt evenemang avser entré för publik till t.ex. fotbollsmatcher eller simtävlingar. Det är undantaget från skatteplikt när evenemanget tillhandahålls av staten, en kommun eller en ideell förening som omfattas av 4 kap. 8 § ML (3 kap. 11 a § ML).

I vissa fall kan även möjligheten att nyttja en loge anses som tillträde till ett idrottsligt evenemang. Se vidare på sidan Upplåtelse av fastighet och exempel med rubriken Uthyrning av loger – tillträde till idrottsevenemang.

Medlemsstaterna får under en övergångsperiod fortsätta att undanta tillträde till idrottsligt evenemang från skatteplikt (artikel 371.1 del B i bilaga X till mervärdesskattedirektivet). Sverige har i artikel 380 i mervärdesskattedirektivet fått rätt att tillämpa detta undantag så länge någon av de tidigare medlemsstaterna gör det.

Skatteverket anser att visningar av idrottsliga evenemang kan vara ett sådant tillträde till idrottsligt evenemang som avses i 3 kap. 11 a § ML. Det gäller när visningen sker inför publik direkt när evenemanget äger rum. Det gäller också om utsändningen är fördröjd av något skäl, t.ex. om den av rättighetsskäl inte får sändas samtidigt som evenemanget genomförs.

Skatteverket anser att även visning som sker inför publik efter att evenemanget har ägt rum kan vara tillträde till idrottsligt evenemang som är undantaget från skatteplikt. En förutsättning är att filmen inte har bearbetats, redigerats eller klippts.

Rättsfall: tillträde till visning av kulturella föreställningar i efterhand

Högsta förvaltningsdomstolen har uttalat att tillträde till en visning av en oredigerad inspelning av en kulturell föreställning som framfördes inför publik i efterhand omfattas av skattesatsen 6 procent. Det förhållandet att en visning sker i efterhand och inte direkt när föreställningen äger rum förändrar inte innehållet i föreställningen (HFD 2018 ref. 77).

Idrottslig verksamhet

Tillfälle att utöva idrott är undantaget från skatteplikt när tjänsten tillhandahålls av staten, en kommun eller en ideell förening som omfattas av 4 kap. 8 § ML (3 kap. 11 a § ML).

Undantaget från skatteplikt motsvaras av artikel 132.1 m i mervärdesskattedirektivet. I artikeln undantas vissa tillhandahållanden av tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning som görs av organisationer utan vinstsyfte till personer som ägnar sig åt idrott eller fysisk träning. En bedömning ska göras av verksamhetens karaktär och konkurrenssituationen (artikel 134 b i mervärdesskattedirektivet).

Artikel 132.1 m har inte direkt effekt med avseende på vilka tjänster som omfattas. Det innebär att bestämmelsen inte kan åberopas direkt vid nationell domstol i syfte att få tillämpa undantaget på tjänster med nära anknytning till idrottslig eller fysisk träning som inte omfattas av den nationella lagstiftningen (C-488/18, Golfclub Schloss Igling).

Rättsfall: tjänster nära kopplade till idrottslig träning

EU-domstolen har uttalat att undantaget från skatteplikt för idrottslig verksamhet i artikel 132.1 m i mervärdesskattedirektivet bara omfattar de tjänster som tillhandahålls av en organisation utan vinstsyfte och som är nära kopplade till idrottslig träning och som är väsentliga för denna när de som kommer i åtnjutande av tjänsterna är de personer som ägnar sig åt idrott. Tjänster som inte uppfyller dessa villkor, bl.a. tjänster som har en koppling till idrottsklubbarna och driften av dessa, såsom t.ex. rådgivning på marknadsföringsområdet och erhållande av sponsring, är inte idrottslig verksamhet (C-253/07, Canterbury Hockey Club och Canterbury Ladies Hockey Club, punkt 32).

Rättsfall: idrottslig och fysisk träning i allmänhet

Bestämmelsen omfattar enligt EU-domstolen idrottslig och fysisk träning i allmänhet. Idrotten behöver inte utövas på en bestämd nivå, t. ex. på professionell nivå. Inte heller krävs det att idrotten utövas på ett bestämt sätt, d. v. s. regelbundet eller organiserat eller i syfte att delta i idrottstävlingar (C-495/12, Bridport and West Dorset Golf Club, p. 19).

Rättsfall: tillhandahållande till icke-medlemmar

EU-domstolen har uttalat att undantaget från skatteplikt omfattar besökande icke-medlemmars utnyttjande av en anläggning som drivs av en organisation utan vinstsyfte (C-495/12, Bridport and West Dorset Golf Club, p. 32 och 39).

Förhandsbesked: tillgodose föreningens ändamål

Skatterättsnämnden har ansett att en ideell förening som bedrev golfverksamhet inte var skattskyldig till mervärdesskatt för tillträde till golfbanan, golfträning med golfpro och tävlingsverksamhet mot ersättning. Aktiviterna ansågs tillgodose föreningens ändamål och inte ha ett sådant syfte som de transaktioner som avses i artikel 134 b i mervärdesskattedirektivet (SRN 2013-12-10, dnr 16-12/I). Skatteverket delar Skatterättsnämndens uppfattning.

Reducerad skattesats på idrottstjänster

Tillträde till idrottsligt evenemang och tillfälle att utöva idrott omfattas av skattesatsen 6 procent om verksamheten bedrivs kommersiellt, d.v.s. av någon annan än staten, en kommun eller en allmännyttig ideell förening (7 kap. 1 § tredje stycket 11 ML).

Medlemsstaterna får enligt artikel 98.1 i mervärdesskattedirektivet tillämpa en eller två reducerade skattesatser. På vilka omsättningar av varor och tjänster som reducerade skattesatser får tillämpas framgår av bilaga III i mervärdesskattedirektivet. Av punkterna 13 och 14 i bilaga III framgår att medlemsländerna har rätt att tillämpa en reducerad skattesats på tillträde till sportevenemang och utnyttjande av sportanläggning.

Korttidsuthyrning av lokaler och anläggningar för idrottsutövning

Korttidsuthyrning av lokaler och anläggningar för idrottsutövning behandlas i ML som en idrottstjänst. Omsättning av en sådan tjänst är undantagen från skatteplikt om lokaluthyraren är staten, en kommun eller en allmännyttig ideell förening. I annat fall gäller skattesatsen 6 procent (3 kap. 3 § första stycket 10 ML, 3 kap. 11 a § ML och 7 kap. 1 § tredje stycket 11 ML).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • EU-dom C-253/07 [1]
  • EU-dom C-488/18 [1]
  • EU-dom C-495/12 [1] [2]
  • HFD 2018 ref. 77 [1]
  • SRN dnr 16-12/I [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1] [2] [3] [4] [5]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Skattesats vid tillträde till visning av idrottsliga evenemang, mervärdesskatt [1]