OBS: Detta är utgåva 2021.2. Sidan är avslutad 2023.

Jordbruk

Upplåtelse eller överlåtelse av rätt till jordbruksarrende är en skattepliktig tjänst (3 kap. 3 § p 3 ML). Även en bostadsfastighet omfattas av skatteplikten i det fall det ingår en sådan i arrendet. Den som bedriver jordbruk som medför skattskyldighet har rätt till avdrag för mervärdesskatt på en arrendeavgift för den verksamheten. Detta gäller även den delen av arrendet som omfattar bostaden (8 kap. 10 § första stycket ML). Avdragsförbudet för stadigvarande bostad gäller däremot andra inköp hänförliga till bostaden som t.ex. inköp för byggnadens allmänna funktion. Läs mer om det under Stadigvarande bostad.

Tredimensionell fastighet

Det är möjligt att bilda fastighet genom s.k. tredimensionell fastighetsindelning. Skatteverket har i ett ställningstagande redogjort för hur avdragsrätten för mervärdesskatt för kostnader för gemensamhetsanläggning eller för servitutsrätter vid tredimensionell fastighetsindelning ska bedömas.

En gemensamhetsanläggning är en form av samfällighet vars kostnader fördelas på fastighetsägarna efter andelstal. Lantmäterimyndigheten fastställer ett andelstal för denna fördelning. Skatteverket anser att rätt till avdrag finns för den andel av samfällighetens mervärdesskatt som avser fastigheten och till den del fastigheten används i verksamhet som medför skattskyldighet.

Upplåtelse av servitutsrätt är en omsättning som är undantagen från skatteplikt. Enligt Skatteverket finns därför inte rätt till avdrag för mervärdeskatt till den del fastighetsägarens kostnader avser tillgångar, som helt eller delvis tjänar en annan fastighet.

Rättsfall: parkeringsverksamhet

Högsta förvaltningsdomstolen har i två mål funnit att avdragsrätten för ett parkeringsföretag inte ska begränsas på grund av uppburna skattefria kontrollavgifter (RÅ 1996 not. 281 och RÅ 1998 not. 172). Se vidare Parkeringsplatser.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1996 not. 281, mål nr 7578-1995 [1]
  • RÅ 2008 not. 172, mål nr 1869-1995 [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Ställningstaganden

  • Tredimensionell fastighetsindelning och avdragsrätt för mervärdesskatt [1]