OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Samma betalare kan ansvara för skulder på skattekonton som tillhör olika personer. Skatteverket kan då avräkna inbetalningar och andra tillgodoförda belopp mot skulder på de olika kontona.

Avräkning mellan skattekonton som tillhör olika personer

I vissa situationer kan Skatteverket avräkna mellan skattekonton som tillhör olika personer, och dessa skattekonton kan hanteras som en helhet. Skatteverket kan då avräkna betalningar och andra krediteringar mot den sammanlagda skatteskulden, oberoende på vilket av skattekontona skulden finns (62 kap. 11 § SFL och prop. 2010/11:165 s. 1024 f.).

Avräkning mellan en avlidens och dödsboets skattekonton

Ibland kan Skatteverket behöva tilldela ett dödsbo ett eget skattekonto. Dödsboet har rätt till den avlidnas tillgångar och svarar för den avlidnas skatter. Det innebär att det bara finns en betalare och en sammanlagd skatteskuld och att Skatteverket kan avräkna mellan dessa konton utan begränsning.

Ränta ska beräknas som om det vore ett enda konto från den dag då dödsboet tilldelades ett skattekonto.

Avräkning mellan skattekonton vid fusion

Rättsföljden av en fusion är att det övertagande bolaget tar över det överlåtande bolagets skulder och tillgångar. Efter fusionen ansvarar det övertagande bolaget för betalningarna på de inblandade bolagens skattekonton. Det övertagande bolaget ansvarar också för ränteskulder som uppkommit i det överlåtande bolaget innan fusionsbeslutet registrerats. Om det är överskott på det ena skattekontot och underskott på det andra, kan Skatteverket avräkna genom att föra om överskottet.

Räntan ska behandlas som att det vore ett enda konto från den dag då fusionen registrerades. Läs också om hinder mot återbetalning vid avräkning.

Exempel

Om ett bolag som har haft en debiterad preliminär skatt överlåts genom fusion till ett annat bolag ska den debiterade skatten påföras det övertagande bolaget för hela beskattningsåret. Debiteringen ska grundas på den samlade inkomsten från det överlåtande och det övertagande bolaget. Debiteringen fördelas på det antal förfallodagar som finns kvar för det övertagande bolaget.

För det överlåtande bolaget tas den debiterade skatten bort. Om det överlåtande bolaget har betalat sina debiterade skatter och inte har en skuld på skattekonto uppkommer ett överskott på det bolagets skattekonto när skatten sätts ned.

  • Skatteverket ska föra om överskottet inklusive ränta till det övertagande bolaget om bolaget begär det. Detta gäller oavsett om det är under- eller överskott på det övertagande bolagets skattekonto
  • Om det finns ett underskott på det övertagande bolagets skattekonto kan Skatteverket helt eller delvis avslå en begäran om återbetalning av överskottet på det överlåtande bolagets skattekonto och istället föra om det till kontot med underskott.

Räntekostnader som uppkommit på det övertagande bolagets konto efter fusionsdagen ska vid avräkning justeras som om pengarna funnits på kontot från fusionsdagen. Detta oavsett om bolaget självt har begärt omföring eller om Skatteverket fört om överskottet på eget initiativ. Efter fusionsdagen ska heller ingen intäktsränta beräknas för det överlåtande bolaget för det överförda beloppet.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]