OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Kontohavaren kan hindra återbetalning av ett överskott på skattekontot genom att begära en utbetalningsspärr.

Kontohavaren kan hindra återbetalning genom registrering av en utbetalningsspärr

Skatteverket ska inte betala ut ett överskott om kontohavaren har begärt en utbetalningsspärr för att överskottet ska användas för betalning av framtida skatte- eller avgiftsskulder (64 kap. 4 § 5 SFL). Skatteverket prövar inte vad överskottet ska användas till.

En utbetalningsspärr kan även göras på Skatteverkets hemsida om kontohavaren har e-legitimation. Då registreras en spärr automatiskt, antingen på hela överskottet eller på visst belopp samt för viss tid eller tills vidare. I annat fall ska en skriftlig begäran lämnas varefter Skatteverket registrerar spärren på skattekontot.

Den som själv begärt en utbetalningsspärr kan när som helst skriftligen begära, eller registrera på Skatteverkets hemsida att spärren ska upphöra och att hela eller del av överskottet på skattekontot ska betalas ut.

Egen utbetalningsspärr hindrar inte avräkning inom skattekontot

Även om det finns en utbetalningsspärr, som initierats av kontohavaren, registrerad så kommer Skatteverket automatiskt att räkna av ett överskott på skattekontot mot andra skattekontoskulder. En sådan utbetalningsspärr hindrar inte heller nedsättning (avräkning) av skulder på skattekontot som har lämnats till Kronofogden för indrivning. Spärren hindrar återbetalning från kontot och därmed sker ingen automatisk avräkning mot andra allmänna mål, eller utmätning för enskilda mål. Om Kronofogden meddelar ett förbudsmeddelande (som innebär att en utmätt fordran, t.ex. ett visst överskott på skattekontot, bara får utbetalas till Kronofogdemyndigheten) och begär betalning kan överskottet på kontot tas i anspråk för avräkning mot allmänna mål eller för utmätning mot enskilda mål.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]