OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Om en person flyttar till en ny bostadsort på grund av arbetet och behåller en bostad på den tidigare bostadsorten, kan hen under vissa förutsättningar få avdrag för ökade levnadskostnader under en begränsad tid.

Förutsättningar för avdrag

Avdrag för ökade levnadskostnader kan medges enligt reglerna om dubbel bosättning (12 kap. 19 § IL). För att avdrag ska medges krävs att följande förutsättningar är uppfyllda (12 kap. 19 § IL, prop. 2007/08:24):

 • personen har flyttat till en ny bostadsort p.g.a. sitt arbete
 • personen har behållit en bostad på den tidigare bostadsorten för sig själv, sin make, sambo eller familj.

För att avdrag ska medges krävs dessutom att förutsättningarna enligt 12 kap. 20 § första stycket IL är uppfyllda:

 • personen övernattar på arbetsorten
 • avståndet mellan bostadsorten och arbetsorten är längre än 50 km.

Skatteverkets uppfattning är att avståndet ska mätas mellan bostaden och arbetsplatsen och vara den närmaste färdvägen.

Avdrag för ökade levnadskostnader medges för utgifter för måltider och småutgifter samt för logi.

Personen har på grund av sitt arbete flyttat till en ny bostadsort

En skattskyldig som har tagit ett arbete på en annan ort än den där hen eller hens familj är bosatt, skaffat en bostad på den nya orten och övernattar i denna bostad, anses ha "flyttat till en ny bostadsort" i den mening som avses i bestämmelsen om dubbel bosättning. Det har ingen betydelse var personen är folkbokförd.

Det finns personer som av olika anledningar inte övernattar på arbetsorten hela veckan. Det kan t.ex. vara personer som arbetar koncentrerad deltid, personer som arbetar hemifrån en dag i veckan eller personer som reser hem till familjen mitt i veckan. Skatteverket anser att en person har flyttat till en ny bostadsort när hen har skaffat en bostad på den nya arbetsorten och övernattar i denna. En person har alltså rätt till avdrag för dubbel bosättning även om hen reser hem till den gamla bostadsorten en eller flera gånger under arbetsveckan.

Läs om avdrag för resor under Hemresor och Resor till och från arbetet.

Flyttat på grund av arbetet

Det krävs inte att personen har påbörjat ett nytt arbete för att avdrag ska kunna medges. Det kan även vara fråga om ett arbete som personen har sedan tidigare, och där personen först efter en tids dagpendling flyttar till arbetsorten och behåller en bostad på den tidigare orten.

Exempel: arbete påbörjat på ny ort men flyttningen sker vid en senare tidpunkt

Ulla bor med sin familj i Smögen och har i många år arbetat i Uddevalla. Hon har dagpendlat mellan bostaden i Smögen och arbetet i Uddevalla. Avståndet är 60 km. Nu har hon skaffat en bostad i Uddevalla och börjat övernatta där under veckorna. Hon uppger att anledningen till att flytten till Uddevalla sker just nu beror på att yngsta barnet har börjat gymnasiet i Uddevalla. Har Ulla rätt till avdrag för ökade levnadskostnader?

Ja, Ulla har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader. Avgörande för avdragsrätten enligt 12 kap. 19 § IL är att hon kan anses ha flyttat till Uddevalla på grund av sitt arbete. I och med att Ulla flyttar till sin arbetsort kan hon presumeras har flyttat dit på grund av arbetet. Självklart kan valet att flytta även ha andra orsaker, t.ex. barnens skolgång. Att hon på fråga uppgav barnens skolgång som orsak till flytten, ändrar inte det förhållandet att flytten till Uddevalla, hennes arbetsort, även skett på grund av arbetet. Det är också ovidkommande om huset i Smögen behålls av personliga skäl. I och med flytten till arbetsorten i Uddevalla är de objektiva förutsättningarna för avdrag för dubbel bosättning uppfyllda.

Ulla kan medges avdrag för dubbel bosättning under två år alternativt maximalt fem år på grund av makes förvärvsverksamhet.

Vilka krav ställs på boendet?

Skatteverket anser att personen själv får bestämma hur hen vill bo. Personen kan t.ex. hyra en lägenhet, ett möblerat rum eller bo på hotell. Kostnaden för boendet måste dock vara rimlig med hänsyn till kostnadsläget på arbetsorten.

Familjebostaden flyttas men familjen bor kvar

Avdrag medges när familjebostaden flyttas till den nya arbetsorten men familjen eller delar av familjen stannar kvar på den tidigare bostadsorten under en övergångstid.

För att avgöra var familjebostaden finns får man göra en samlad bedömning av omständigheterna i det enskilda fallet. Man bör ta hänsyn till bostadens storlek, var övriga familjemedlemmar bor, var det gemensamma bohaget finns, var man tillbringar sin lediga tid och liknande.

Personen har behållit en bostad på den tidigare bostadsorten

För att avdrag ska kunna medges krävs även att personen har behållit en bostad för sig själv, sin make, sambo eller familj på den tidigare bostadsorten.

Ingen bor i den gamla bostaden

Avdrag ska kunna medges när de objektiva förutsättningarna är uppfyllda, nämligen att en person har flyttat till en ny bostadsort på grund av sitt arbete och behållit en bostad på den tidigare bostadsorten. Det har ingen betydelse om någon bor i bostaden eller av vilken anledning bostaden behålls. Det är samma bedömning för ensamstående som för gifta och sambor.

Om bostaden på den gamla bostadsorten hyrs ut i sin helhet har man inte längre rätt till avdrag.

Byte av bostad på den gamla bostadsorten

Skatteverket anser att avdrag ska medges när en person byter bostad på den gamla bostadsorten. Familjen behöver alltså inte bo kvar i den gamla bostaden utan kan byta till t.ex. en mindre och billigare bostad på samma ort. Det gäller även en ensamstående. Man kan dock inte byta till en fritidsbostad eftersom den inte räknas som permanentbostad. Det går heller inte att få avdrag för en fritidsbostad, som man redan har på den gamla bostadsorten.

Under en övergångstid kan en familjemedlem behöva bo kvar på den gamla bostadsorten, men anser att det är för dyrt att ha kvar den gamla bostaden. I stället bor personen under en längre tid på vandrarhem. Avdrag medges dock inte för boende på vandrarhem eller liknande eftersom inte heller dessa boenden anses vara permanentbostäder även om det skulle vara fråga om ett mer varaktigt boende.

Exempel: byte till mindre bostad

Anders som bor i Linköping får den 1 januari 2021 ett arbete i Göteborg. Han skaffar en bostad i Göteborg men behåller samtidigt den gamla bostaden i Linköping. Anders som är skild sedan 10 år tillbaka har hand om sina två minderåriga barn varannan vecka. Under 2021 säljer Anders den villa han bott i och skaffar i stället en mindre bostad i Linköping. Har Anders rätt till avdrag för logi även efter det att han flyttat till den nya bostaden?

Avdrag för dubbel bosättning medges en person som behållit bostad på den gamla bostadsorten även om ingen bor i den. I det här fallet använder Anders bostaden för att utöva vårdnad av barn. Den omständigheten att Anders skaffat en ny mindre bostad på den gamla bostadsorten medför inte att han går miste om rätten till avdraget. Avdrag kan i det här fallet medges längst t.o.m. utgången av 2022.

Exempel: byte till fritidsbostad

Sally som bor i Östersund tillträder den 1 januari 2021 ett nytt arbete i Stockholm. Samtidigt flyttar Sally tillsammans med familjen till en ny bostad i Stockholm men behåller sitt bostadshus i Östersund. Den 1 maj 2021 säljer familjen huset i Östersund och köper i stället ett fritidshus beläget strax utanför Östersund. Kan Sally medges avdrag för ökade utgifter för logi och i så fall hur länge? Blir svaret annorlunda om Sally haft fritidshuset redan innan hon fick arbetet i Stockholm?

I det här fallet har Sally och hennes familj behållit bostaden på den gamla bostadsorten under fyra månader. Sally är därför berättigad till avdrag för dubbel bosättning under denna tid. Därefter har Sally inte behållit en permanentbostad utan bytt till en fritidsbostad och avdrag kan inte medges. Svaret blir detsamma om fritidsbostaden funnits sedan tidigare.

Byte av arbets- och bostadsort under avdragsperioden

Skatteverket anser att en ny avdragsperiod inte börjar för en person, som byter bostadsort på grund av att arbetet flyttas till en annan ort under en pågående tidsperiod. Anledningen är att personen inte har behållit någon bostad för familjen på den tidigare arbetsorten. Detta gäller oavsett om personen byter arbetsgivare eller inte på den nya arbetsorten.

Exempel: byte av arbets- och bostadsort under avdragsperioden

Sven och hans sambo Robin är bosatta i Svedala. Sven flyttade den 1 januari 2020 på grund av sitt arbete till Karlskoga och skaffade en lägenhet där. Robin bor kvar och arbetar i Svedala. Den 1 februari 2021 kommer Sven på grund av sitt arbete att flytta från Karlskoga till Göteborg. Han kommer fortfarande att ha samma arbetsgivare som i Karlskoga. Har Sven rätt till avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning från den 1 februari 2021 och i så fall hur länge?

Även efter flytten till Göteborg har Sven kvar sin avdragsrätt på fem år som påbörjades den 1 januari 2020. Han har flyttat till en ny bostadsort och en bostad har behållits på den tidigare bostadsorten. Flytten medför dock inte att en ny avdragsperiod inleds då någon bostad för familjen inte behålls i Karlskoga. Även om Sven hade fått en ny arbetsgivare i Göteborg den 1 februari 2021 har han inte rätt till en ny avdragsperiod.

Bosättningsbegreppet

Skatteverket anser att vid bedömningen av var en person skatterättsligt ska anses vara bosatt ska hänsyn i första hand tas till de faktiska bostadsförhållandena. Den faktiska folkbokföringsadressen har i det sammanhanget inte någon avgörande betydelse.

Det som sägs här om bosättning avgör inte om en person anses vara obegränsat skattskyldig i Sverige eller inte enligt bestämmelsen 3 kap. 3 § IL, utan tillämpas endast på bestämmelserna om avdrag för dubbel bosättning.

Ensamstående som är folkbokförd hos föräldrar

Skatteverket anser att en ensamstående person som är bosatt i sitt föräldrahem och får en tillsvidareanställning på en annan ort i normalfallet ska anses skatterättsligt bosatt på arbetsorten.

Exempel: folkbokförd hos föräldrarna – tillsvidareanställning med provanställning

Alicia bor hos sina föräldrar i Lidköping. Den 1 mars 2020 får hon en tillsvidareanställning i Karlskrona och skaffar sig en bostad där. Tillsvidareanställningen inleds med en provanställningsperiod på sex månader. Vilka avdrag är Alicia berättigad till?

Eftersom provanställningen pågår under en begränsad tid kan det jämställas med ett tillfälligt arbete. Alicia reser regelmässigt hem till föräldrahemmet i Lidköping och får under denna period fortfarande ses som skatterättsligt bosatt där. Hon är därför berättigad till avdrag för logi under de sex första månaderna och för ökade utgifter för kost för den första månaden. Hon kan även få avdrag för hemresor under provanställningsperioden. Alicia kan få de begärda avdragen även om hon skulle vara folkbokförd i Karlskrona redan under provanställningsperioden. Från den 1 september 2020, när provanställningen upphört, anses Alicia bosatt på arbetsorten och kan inte längre få något avdrag för ökade levnadskostnader.

Om Alicia i stället fått flera tidsbegränsade anställningar, se sidan Tillfälligt arbete under rubriken Ensamstående som är folkbokförd hos föräldrar.

Tjänstledig för studier

Det är inte ovanligt att personer, som är tjänstlediga för studier och bosatta på en ny ort, arbetar på sin gamla arbetsplats under skolloven.

Skatteverket anser att en person, som är tjänstledig från sitt ordinarie arbete på grund av studier på annan ort än arbetsorten, inte har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader i samband med arbete på den ordinarie arbetsplatsen under studietiden.

Exempel: tillsvidareanställning på annan ort än där man studerar

Anna har en tillsvidareanställning i Norrköping. Hon har tidigare bott hemma hos föräldrarna i Norrköping men har nu flyttat till Uppsala för att studera. Hon kommer att sommarjobba på sitt arbete som hon är tjänstledig från och då bo hos föräldrarna. Kan Anna få avdrag för ökade levnadskostnader i samband med sommarjobbet?

Eftersom Anna fortfarande har kvar sin tillsvidareanställning kan hon inte få avdrag för tillfälligt arbete. En förutsättning för att avdrag för dubbel bosättning ska kunna medges är att personen på grund av sitt arbete flyttat till ny ort. Eftersom Anna flyttat till Uppsala på grund av studier och inte på grund av arbete kan avdrag för ökade levnadskostnader inte heller medges enligt reglerna för dubbel bosättning.

Anna kan dock medges avdrag för hemresor från Norrköping till Uppsala. Anledningen är att hon på grund av sitt arbete vistas på en annan ort (Norrköping) än den där hon är skatterättsligt bosatt (Uppsala).

Om Anna säger upp sig och i stället tar ett tidsbegränsat arbete under sommarlovet i Norrköping blir bedömningen annorlunda. Se sidan Tillfälligt arbete under rubriken Tjänstledig för studier.

Exempel: studier på annan ort och familjen bor kvar på arbetsorten

Matti bor i Norrköping med fru och barn. Han börjar studera i Uppsala och skaffar även en bostad där. Familjen bor kvar i Norrköping i familjebostaden. Matti sommarjobbar på det arbete i Norrköping han är tjänstledig från under studietiden. Kan Matti få avdrag för ökade levnadskostnader under den tid han sommarjobbar?

Matti är både skatterättsligt och folkbokföringsmässigt bosatt i Norrköping där hans familj bor. Han har därmed inte skilda bostads- och arbetsorter och kan därför inte få avdrag för ökade levnadskostnader.

Bedömningen blir densamma oavsett om Matti är tjänstledig från sitt ordinarie arbete eller säger upp sin anställning och tar tillfälligt arbete i Norrköping. I båda fallen anses Matti skatterättsligt bosatt på arbetsorten i Norrköping och har därför inte rätt till avdrag för ökade levnadskostnader.

Vem får avdrag?

Den familjemedlem som genom sitt byte av arbete har orsakat den dubbla bosättningen ska alltid medges avdraget. Detta gäller oavsett om familjen bor kvar på hemorten eller flyttar med till arbetsorten.

Ensamstående, gifta, sambor och registrerade partner kan medges avdrag för kostnader vid dubbel bosättning.

Logikostnader

Avdrag för ökade levnadskostnader medges för utgifter för logi.

Hur länge kan en person få avdrag för logikostnader?

Avdrag medges längst under två år för alla som har rätt till avdrag, såväl för gifta, sammanboende och ensamstående (12 kap. 20 § tredje stycket IL). Dessutom kan alla utom den som är ensamstående få avdrag ytterligare tre år om den dubbla bosättningen beror på makens, sambons eller partnerns förvärvsverksamhet på den gamla bostadsorten eller i närheten av denna. Arbetslöshet eller ersättning från A-kassa räknas inte som förvärvsverksamhet. Denna ersättning får en person oavsett bostadsort. Avdrag medges sammanlagt längst fem år (12 kap. 20 § tredje stycket IL). Det finns inget krav på att förvärvsverksamheten måste ha en viss omfattning eller ge en viss inkomst.

Med förvärvsverksamhet jämställs sjukskrivning och föräldraledighet från en förvärvsverksamhet. Det gäller dock inte om personen inte har någon verksamhet att återvända till efter ledigheten, t.ex. är arbetssökande. Det räcker inte heller med passiva inkomster av tjänst eller näring, t.ex. passiv näringsverksamhet eller royalty som inte är beroende av någon pågående verksamhet på den ursprungliga orten.

När det gäller tidsgränsen på två respektive fem år räknas tiden från den dag personen flyttar till den nya orten. Tiden förlängs inte om det skulle vara så att personen under någon period inte kan utnyttja rätten till avdrag.

Exempel: person som har dubbel bosättning är ledig fem månader

Ali flyttade den 1 januari 2017 på grund av sitt arbete från Malmö till Oskarshamn. Hans hustru är bosatt i Malmö och arbetar i Lund. Den 1 november 2019-31 mars 2020 har Ali och hans hustru långsemester. Under tiden hyr Ali ut sin bostad i Oskarshamn. Den 1 april 2020 fortsätter Ali att arbeta på sin gamla arbetsplats i Oskarshamn och flyttar in i sin lägenhet igen. Hur länge kan han få avdrag för logikostnader?

Ali har inte rätt till avdrag för logi när han är på semester. Den sammanlagda tiden för rätt till avdrag förlängs dock inte med dessa fem månader utan Ali kan medges avdrag längst t.o.m. den 31 december 2021.

Exempel: dubbel bosättning när maken först är pensionär och sedan påbörjar en näringsverksamhet

Anita och Bill bor i Halmstad. Anita får arbete i Stockholm den 15 mars år 2017. Den 15 mars år 2019 har det gått två år sedan den dubbla bosättningen började. Vid den tidpunkten har Bill, som bor kvar i Halmstad, blivit pensionär. Han tycker dock att pensionärslivet är trist och den 1 augusti år 2019 startar han upp en konsultverksamhet. Kan avdrag medges för dubbel bosättning och i så fall för vilken tid?

Efter tvåårsperioden kan avdrag för dubbel bosättning medges om maken har en förvärvsverksamhet. Eftersom Bill i det här fallet endast har pension som inkomst kan avdrag inte medges för dubbel bosättning under tiden 15 mars till 31 juli år 2019. Däremot kan avdrag medges efter den 1 augusti 2019 då Bill återigen har förvärvsverksamhet under förutsättning att verksamheten kräver fysisk närvaro i Halmstad. Verksamheten ska vara anledning till att bostaden i Halmstad behöver behållas. Den sammanlagda tidsperioden för rätt till avdrag förlängs dock inte utan avdrag kan medges som längst till och med den 14 mars år 2022.

Förlängning vid synnerliga skäl

Om det finns synnerliga skäl kan avdrag för logi medges även för längre tid än två respektive fem år (12 kap. 20 § tredje stycket IL).

Regeln om synnerliga skäl ska tillämpas endast i undantagsfall. Det ska ha inträffat något som man inte alls har kunnat förutse och det ska vara stötande att inte förlänga tiden. Det kan t.ex. vara allvarlig sjukdom inom familjen eller varsel om uppsägning av den som har rätt till avdrag. Händelsen måste inträffa kort tid innan tidsgränsens slut.

För en förlängning räcker det däremot inte att man t.ex. inte har kunnat ordna en bostad på den nya orten eller att maken inte har fått ett arbete där (prop. 2007/08:24 s. 44).

Det finns ingen uttalad tidsgräns för hur lång en förlängning på grund av synnerliga skäl kan vara. Reglerna om avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning syftar till att kompensera för merkostnader under en i lagtexten angiven övergångsperiod. Att det krävs synnerliga skäl för en förlängning av de angivna perioderna talar för att en förlängning endast är möjlig under en kortare tid, för att ge personen möjlighet att anpassa sig efter den oförutsedda situation som uppkommit.

När börjar tiden räknas?

Tiden ska räknas från när samtliga objektiva förutsättningar för avdrag för första gången är uppfyllda. Det innebär att tvåårstiden räknas från när personen övernattar första gången på arbetsorten utan hänsyn till när hen började arbeta där. Detta kan t.ex. gälla för en person som tidigare har dagpendlat och som i stället börjar veckopendla. Tiden kan inte förskjutas t.ex. genom att den skattskyldiga under en inledande period avstår från att yrka ett avdrag som hen är berättigad till (RÅ 1998 ref. 12).

Tillfällig anställning blir fast anställning

När en tillfällig anställning övergår till en fast anställning kan avdrag medges för dubbel bosättning även om avdrag tidigare har medgetts enligt bestämmelsen om tillfälligt arbete. Man ska räkna tiden från den dag personen började den fasta anställningen (RÅ 2007 ref. 73).

Vilket avdrag får man för logikostnader?

Avdrag för logikostnader medges med den faktiska bostadskostnaden på arbetsorten. Kan personen inte visa den faktiska kostnaden får hen inget avdrag alls.

Om arbetsgivaren har betalat bostadskostnaden ska den anställda redovisa bostadsförmån. Den anställda får sedan dra av samma belopp som hen har redovisat som förmånsvärde i sin inkomstdeklaration, eftersom detta värde i regel anses vara bostadskostnaden.

Uthyrning av bostaden påverkar avdraget

Om en person har hyrt ut sin bostad på den gamla bostadsorten under den tid hen har arbetat på annan ort kan någon ökad utgift för logi inte anses ha uppkommit.

Om bostaden hyrts ut till viss del ska denna uthyrning påverka avdraget i motsvarande mån. Skatteverket anser att avdrag för logikostnader för ensamstående personer ska medges med ett belopp som motsvarar den ökning av utgifterna för logi som flytten till den nya arbetsorten medfört.

Exempel: hyran på ordinarie orten minskar

David bor i en egen lägenhet i Växjö. Hyran för lägenheten är 6 000 kr per månad. David får en anställning i Malmö och skaffar därför en lägenhet i Malmö. Hyran för denna lägenhet är 5 000 kr per månad. Under tiden David arbetar i Malmö delar han lägenheten i Växjö med en annan person och betalar under denna period endast hälften, d.v.s. 3 000 kr per månad, i hyra. Vilket avdrag för logi kan medges?

Davids utgifter för logi efter flytten till Malmö är 5 000 + 3 000 = 8 000 kr. Innan han började arbeta i Malmö var hyran 6 000 kr. Davids ökade utgifter för logi i samband med den dubbla bosättningen är därmed 8 000 - 6 000 = 2 000 kr per månad. David kan medges avdrag med 6 x 2 000 kr = 12 000 kr för logi.

Vad är faktisk bostadskostnad?

Till den faktiska bostadskostnaden räknas den hyra som en person betalar för en bostad som man hyr eller äger. Skatteverket anser att även utgiften för el är avdragsgill om hyresgästen eller bostadsrättsinnehavaren enligt hyreskontraktet själv ska betala denna. Avdrag medges också för kostnaden för sophämtning om denna enligt avtal ska betalas.

Däremot medges inte avdrag för t.ex. hemförsäkring, bredbandsabonnemang eller garageplats. Dessa kostnader är inte logikostnader.

En person medges inte avdrag för ränteutgifter som logikostnad när hen använder en bostad som hen själv äger (RÅ 2002 ref. 102). Ränteutgifter ska dras av i inkomstslaget kapital (42 kap. 1 § IL). Avdrag kan inte heller medges för fastighetsavgift, fastighetsskatt eller amorteringar. Samfällighetsavgift som betalas för den aktuella bostaden kan i normalfallet inte anses vara en logikostnad. Undantag kan finnas.

När personen bor i en egen bostad som hen har sedan tidigare medges avdrag endast för merkostnader som beror på att bostaden utnyttjas mer p.g.a. den dubbla bosättningen. Det kan vara merkostnader för t.ex. el, värme och vatten.

För vilken bostad medges avdrag?

Avdrag medges vanligen för den nya bostaden på arbetsorten. Men om familjebostaden för gifta eller sambor flyttas till den nya arbetsorten och en bostad behålls på tidigare bostadsorten anser Skatteverket att avdrag ska medges för bostaden på den tidigare bostadsorten.

Måltider och småutgifter

Avdrag för ökade levnadskostnader medges för utgifter för måltider och småutgifter.

Hur länge kan en person få avdrag för måltider och småutgifter?

En person får göra avdrag för ökade utgifter för måltider och småutgifter bara under den första månaden av vistelsen på den nya bostadsorten. Skatteverket anser att denna månad inte går att förlänga så som man gör med tremånadersperioden vid tjänsteresa. Avdrag medges därför endast för de dagar, som personen faktiskt har övernattat på den nya bostadsorten under den första månaden (12 kap. 20 § andra stycket IL). Se exempel hur man beräknar tiden.

Vilket avdrag får man för måltider och småutgifter?

Avdrag medges antingen med den faktiska utgiftsökningen eller med ett schablonbelopp.

Schablonbeloppen är 30 procent av maximibeloppet för en hel dag när arbetsorten ligger i Sverige respektive 30 procent av normalbeloppet för en hel dag när arbetsorten ligger utomlands (12 kap. 21 § andra stycket 4 IL).

Minskning av avdraget för ökade levnadskostnader p.g.a. kostförmån

Om personen har rätt till avdrag för ökade levnadskostnader och har fått kostförmån ska avdraget minskas med hänsyn till kostförmånen.

Samma regler gäller vid tjänsteresor, tillfälligt arbete och dubbel bosättning (12 kap. 17 och 22 §§ IL). Du kan läsa vad som gäller i olika situationer under Minskning av avdraget p.g.a. kostförmån.

Avdrag för ökade levnadskostnader när man har en inkomst som till viss del beskattas i Sverige och till viss del i utlandet

Om en del av en inkomst, i en och samma anställning, ska beskattas i Sverige och en annan del av inkomsten ska beskattas i utlandet, ska avdrag för ökade levnadskostnader proportioneras utifrån inkomsternas storlek (se Utgifter för inkomster som inte beskattas i Sverige).

Referenser på sidan

Domar & beslut

 • HFD 1998 ref. 12 [1]
 • RÅ 2002 ref. 102 [1]
 • RÅ 2007 ref. 73 [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2007/08:24 Vissa personbeskattningsfrågor [1] [2]

Ställningstaganden

 • Avdrag för ökade levnadskostnader och hemresor vid tillfälligt arbete och dubbel bosättning [1] [2] [3] [4] [5]
 • Bosättningsbegreppet vid tillfälligt arbete, dubbel bosättning och hemresor samt vissa avdragsfrågor i samband med tillfälligt arbete [1] [2] [3] [4]
 • Vad krävs för att man ska anses ha flyttat till arbetsorten vid dubbel bosättning? [1]