OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket vidarebefordrar uppgifter från folkbokföringsdatabasen till många andra register i samhället. En persons namn kan då ibland behöva förkortas till ett s.k. aviseringsnamn.

Vad är ett aviseringsnamn?

Uppgifter från folkbokföringsdatabasen vidarebefordras till många andra register i samhället. Detta gäller också uppgifter om namn för folkbokförda personer. Namnfälten i systemen hos de myndigheter som tar emot uppgifterna kan vara mer begränsade än hos Skatteverket. En persons namn måste därför ibland förkortas till ett s.k. aviseringsnamn. För att rymmas inom namnfälten hos de mottagande myndigheterna får ett aviseringsnamn innehålla högst 36 positioner där en position motsvarar en bokstav, ett kommatecken eller ett mellanslag.

Skatteverkets folkbokföringsdatabas innehåller en persons fullständiga namn. En person som har ett namn som består av mer än 36 positioner registreras i folkbokföringsdatabasen med både det fullständiga namnet och ett aviseringsnamn. Namnen vidarebefordras därefter till andra register i samhället.

Hur förkortas ett namn?

Varken personnamnlagen eller någon annan författning innehåller bestämmelser om hur namn ska förkortas.

När Skatteverket förkortar ett namn sker det i första hand genom att förnamn som inte är markerade som tilltalsnamn förkortas med initialer. Förnamn förkortas inte på annat sätt och förkortningarna har inte några punkter. Det sista av förnamnen förkortas först, därefter det näst sista o.s.v. Om det krävs utelämnas även dessa förkortningar. Den sista förkortningen utelämnas först, därefter den näst sista o.s.v. Ett tilltalsnamn får förkortas med en initial men får inte utelämnas helt. Ett tilltalsnamn markeras inte i ett aviseringsnamn.

Ett efternamn ska så långt som möjligt alltid anges fullständigt i aviseringsnamnet. I undantagsfall kan ett mellannamn utelämnas.

Ett aviseringsnamn ska så långt det är möjligt presenteras på ett sätt som inte är missledande eller kan orsaka besvär för personen vars namn har blivit förkortat. Högsta Förvaltningsdomstolen har fastslagit att ett förnamn kan bestå av en enstaka bokstav (HFD 2019 ref 57 III). Även enligt äldre praxis har det varit möjligt att förvärva förnamn som består av en enstaka bokstav. Det föreligger därmed en viss risk för att en enstaka bokstav kan uppfattas som en förkortning och omvänt att en förkortning i ett aviseringsnamn kan uppfattas som ett fullständigt förnamn. Vid tveksamhet kring vad en person heter framgår det fullständiga namnet alltid i Skatteverkets folkbokföringsdatabas.

Exempel: förkortning av namn

Fullständigt namn: Pettersson Svensson (dubbelt efternamn), Elisabeth Birgitta Albertsdotter (Birgitta är tilltalsnamn)

Aviseringsnamn: Pettersson Svensson, E Birgitta A

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2019 ref. 57 [1]