OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

I några fall krävs prövningstillstånd när man överklagar till kammarrätten.

Bestämmelser om prövningstillstånd

Prövningstillstånd när man överklagar till kammarrätten krävs bara när det är särskilt föreskrivet (34 a § FPL). Vilka mål som kräver prövningstillstånd anges inte i FPL utan i olika specialförfattningar. På skatteområdet finns regleringen i 67 kap. 27 § SFL.

Krav på prövningstillstånd när man överklagar till kammarrätten är mer ovanligt på skatteområdet än på andra områden. Prövningstillstånd krävs t.ex. inte i mål som gäller storleken på skatter och avgifter och inte heller beträffande skattetillägg eller förseningsavgift.

När prövningstillstånd krävs gäller det både Skatteverket, det allmänna ombudet hos Skatteverket och den enskilde.

I vilka fall krävs prövningstillstånd?

Prövningstillstånd krävs för att kammarrätten ska pröva ett överklagande som avser någon av följande frågor:

  • registrering
  • preliminär skatt
  • särskild inkomstskatteredovisning
  • anstånd med att lämna deklaration eller särskild uppgift
  • undantag från skyldigheten att använda kassaregister enligt 39 kap. 9 § SFL
  • deklarationsombud
  • kontrollavgift
  • betalning eller återbetalning av skatt eller avgift, med undantag för beslut om återbetalning på grund av skattefrihet enligt 64 kap. 6 § SFL
  • ersättning för kostnader för ställd säkerhet enligt 58 kap. 4 § eller 63 kap. 10 § SFL.

Prövningstillstånd som rör ersättning för kostnader

I vissa fall krävs prövningstillstånd vid överklaganden som avser ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning, trots att ersättningsbeslut inte finns med i 67 kap. 27 § SFL. Anledningen till detta är att kravet på prövningstillstånd även gäller förvaltningsrättens beslut i en fråga som har ett direkt samband med sådana frågor som kräver prövningstillstånd.

När finns ett direkt samband?

Ett direkt samband mellan den materiella sakfrågan i målet och ersättningsfrågan finns när ersättningen avser målet gällande den materiella sakfrågan (RÅ 2010 not. 58). Om ersättningen t.ex. gäller kostnader i ett mål om kontrollavgift, så krävs prövningstillstånd när man överklagar förvaltningsrättens beslut om ersättning, eftersom ett överklagande av kontrollavgift kräver prövningstillstånd.

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 2010 not. 58 [1]

Lagar & förordningar