OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Tiden man har på sig för att överklaga ett beslut som är fattat av förvaltningsrätten eller kammarrätten är två månader, utom i tre fall. Överklagandetiden är tre veckor om beslutet avser

  • deklarationsombud
  • tvångsåtgärder
  • ersättning för kostnader för ombud, biträde eller utredning, om beslutet inte har meddelats i samband med avgörandet av det ärende som kostnaderna hänför sig till.

För ersättningsbeslut som meddelas i samband med avgörandet gäller tvåmånadersfristen.

För den enskilde gäller tvåmånaders- respektive treveckorsfristen från den dag den enskilde fick del av beslutet. När Skatteverket eller det allmänna ombudet överklagar gäller fristen i stället från den dag beslutet meddelades (67 kap. 28 § SFL).

Sista dagen för att överklaga ett beslut kan förskjutas med någon eller några dagar. Om sista dagen för att överklaga infaller på en helgdag eller liknande dag får överklagandet komma in vid en senare tidpunkt enligt lagen om beräkning av lagstadgad tid.

En part kan få förlängd tid att överklaga om motparten har överklagat. Det kallas anslutningsöverklagande.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]