OBS: Detta är utgåva 2021.2. Visa senaste utgåvan.

Ett beviljat tillfälligt anstånd kan återkallas av Skatteverket eller på begäran av den skattskyldiga.

På den skattskyldigas initiativ

Skatteverket ska återkalla anståndet helt eller delvis om den skattskyldiga begär det (3 § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

På Skatteverkets initiativ

Skatteverket får också på eget initiativ återkalla medgivet anstånd helt eller delvis om de skatter och avgifter som anståndet avser sätts ned (3 § första stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). En sådan återkallelse innebär att anståndsbeloppet ska sättas ned så att det motsvarar de skatter och avgifter som Skatteverket har beslutat.

Skatteverket får även återkalla medgivet anstånd om den skattskyldiga har näringsförbud eller är försatt i konkurs, om anstånd har beslutats felaktigt för att den skattskyldiga har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter, eller om det annars finns synnerliga skäl (3 § andra stycket lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). Ett vilseledande kan bestå i att den skattskyldiga har lämnat felaktiga uppgifter om ett relevant sakförhållande eller undanhållit relevanta fakta (prop. 2019/20:166 s. 142).

När finns synnerliga skäl?

Med synnerliga skäl menas här rena undantagssituationer och det rekvisitet ska tillämpas restriktivt. Det kan t.ex. röra sig om fall där det kan konstateras att det företag som beviljats anstånd har använts som ett verktyg för att begå ekonomisk brottslighet och där beslut om näringsförbud ännu inte har fattats. Men om företaget får betalningssvårigheter efter att anstånd beviljats eller om Skatteverket upptäcker att företaget inte alls bedriver näringsverksamhet så utgör det inte synnerliga skäl. Ett anstånd ska inte heller kunna återkallas enbart på den grunden att ett godkännande för F-skatt har återkallats (prop. 2019/20:166 s. 38).

Nytt: 2021-02-05

Kan ett tillfälligt anstånd återkallas efter ett beslut om offentligt ackord?

Skatteverket anser att ett tillfälligt anstånd kan återkallas på Skatteverkets initiativ till den del som betalningsansvaret för den aktuella skatten eller avgiften har satts ner genom ett beslut om offentligt ackord som har fått laga kraft (Skatteverkets ställningstagande Tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt eller avgift i samband med offentligt ackord).

Beslutet om återkallelse är ett grundbeslut

Ett beslut om återkallelse på den enskildas initiativ eller på Skatteverkets initiativ är ett grundbeslut och inte ett omprövningsbeslut. Precis som övriga beslut fattade med stöd av lagen går återkallelsebesluten att ompröva och de får överklagas till förvaltningsrätten (9 § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

När ska ett återkallat anstånd betalas?

När anstånd återkallas ska återkallat belopp betalas senast den förfallodag enligt 62 kap. 9 § SFL som infaller närmast efter det att 30 dagar har gått från den dag då beslutet om återkallelse fattades (3 § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall). Anståndsavgiften ska betalas vid samma tidpunkt (5 § lag [2009:99] om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (2009:99) om anstånd med inbetalning av skatt i vissa fall [1] [2] [3] [4] [5] [6]
  • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

  • Proposition 2019/20:166 Extra ändringsbudget för 2020 – Fler kraftfulla åtgärder med anledning av coronaviruset [1] [2]

Ställningstaganden

  • Tillfälligt anstånd med inbetalning av skatt eller avgift i samband med offentligt ackord [1]