OBS: Detta är utgåva 2021.4. Sidan är avslutad 2023.

Beskattningsland för varutransporter bestäms utifrån vem som är köpare av tjänsten och hur transportvägen går.

Vem är köpare av tjänsten?

De särskilda bestämmelserna om varutransporter som finns i 5 kap. 9-10 §§ ML och som redogörs för nedan behandlar varutransporttjänster inom Sverige och mellan Sverige och ett annat EU-land när köparen är en privatperson eller någon annan icke beskattningsbar person.

Motsvarande bestämmelser finns i artiklarna 49–52 i mervärdesskattedirektivet.

För varutransporttjänster där köparen är en beskattningsbar person gäller i stället huvudregeln i 5 kap. 5 § ML.

Nya bestämmelser från och med 1 juli 2021 för redovisning av tjänster genom de särskilda ordningarna

Från och med den 1 juli 2021 omfattar de särskilda ordningarna försäljningar av alla tjänster till köpare som inte är beskattningsbara personer i stället för endast elektroniska tjänster. Det innebär att en säljare som tillhandahåller varutransporttjänster och som inte är etablerad i det land där omsättningen sker i vissa fall kan redovisa mervärdesskatt på försäljningen genom unionsordningen eller tredjelandsordningen.

Varutransporter inom Sverige

En varutransport som utförs åt någon som inte är en beskattningsbar person är omsatt inom landet om transporten inte till någon del genomförs i ett annat land (5 kap. 9 § första stycket ML). Det gäller bara under förutsättning att transporten inte har samband med export. Om en varutransport som genomförs helt i Sverige har samband med export ska den anses omsatt utomlands enligt 5 kap. 19 § 2 ML. Läs mer om beskattningsland för tjänster i samband med export m.m.

Varutransporter mellan Sverige och ett annat EU-land

En unionsintern varutransport, d.v.s. en varutransport som genomförs mellan två EU-länder, är omsatt inom landet och beskattas med svensk mervärdesskatt om avgångsorten finns i Sverige och kunden är någon som inte är en beskattningsbar person (5 kap. 10 § första stycket ML).

Om avgångsorten finns i ett annat EU-land än Sverige är tjänsten omsatt utomlands enligt 5 kap. 1 § första stycket ML.

Varutransporter inom EU

För att en varutransport ska anses utförd inom EU ska den avse en transport av varor där avgångs- och ankomstorterna finns i två olika EU-länder (5 kap. 10 § andra stycket ML).

Avgångs- och ankomstort

Med avgångsort avses den ort där transporten av varorna påbörjas. Eventuell körning till en plats där varor hämtas eller samlas upp påverkar inte bedömningen av var avgångsorten finns (5 kap. 10 § tredje stycket ML).

Med ankomstort avses den ort där transporten av varorna avslutas (5 kap. 10 § fjärde stycket ML).

Exempel: Möbeltransport från Danmark till Sverige

En privatperson anlitar ett åkeri i Ljungby för att köra till Köpenhamn. I Köpenhamn hämtar åkeriet möbler och transporterar dem till Växjö. Detta är en unionsintern varutransport som omfattas av bestämmelsen i 5 kap. 10 § ML. Avgångsorten är Köpenhamn eftersom transporten av möblerna påbörjas där och ankomstorten är Växjö. Transporttjänsten är omsatt utomlands eftersom avgångsorten finns i Danmark, 5 kap. 1 § första stycket ML jämfört med 5 kap. 10 § ML.

Flera olika transportörer för ett uppdrag

Vid ett transportuppdrag där flera olika transportörer genomför delar av hela uppdraget måste avgångsort och ankomstort bestämmas för varje uppdrag.

Varutransporter mellan Sverige och ett land utanför EU

Varutransporter som till någon del sker utanför EU är omsatta utomlands enligt 5 kap. 1 § första stycket ML om varutransporten tillhandahålls någon som inte är en beskattningsbar person. Förutsättningarna i 5 kap. 9-10 §§ ML är inte uppfyllda i sådana fall.

Transporttekniska skäl

Om transporten till någon del sker i ett annat land har hela tjänsten omsatts utomlands. Det har ingen betydelse om den del av varutransporten som sker i ett annat land är liten eller görs av transporttekniska skäl.

Exempel: Transport mellan två svenska orter via Danmark

En varutransport med fartyg går från Malmö till Göteborg. Fartyget gör ett stopp i Helsingör i Danmark på färden. Köparen av transporttjänsten är en privatperson och beskattningsland ska bestämmas enligt 5 kap. 9-10 §§ ML. Det är inte en unionsintern varutransport när både avgångsort och ankomstort finns i Sverige. Eftersom fartyget gör ett stopp i Helsingör så sker transporten till viss del i ett annat land än Sverige. Förutsättningarna för beskattning i Sverige enligt 5 kap. 9 § första stycket eller 10 § ML är inte uppfyllda. Omsättningen har skett utomlands.

Exempel: Transport mellan två svenska orter via Norge

En varutransport med bil går mellan två svenska orter via Norge. Köparen av tjänsten är en privatperson och då ska beskattningsland bestämmas enligt 5 kap. 9-10 §§ ML. Transporten genomförs till viss del i ett annat land. Förutsättningarna för beskattning i Sverige enligt 5 kap. 9 § första stycket eller 10 § ML är inte uppfyllda. Omsättningen har skett utomlands.

Befordran av brev

Befordran av brev behandlas på samma sätt som övriga varutransporttjänster.

Undantag för transport av post

Ett utländskt post­befordrings­företags omsättning av transporttjänster är undantagna från skatteplikt. Det gäller även anslutna tjänster i samband med distribution av brev eller paket. Förutsättningen är att tjänsterna tillhandahålls mellan ett utländskt post­befordrings­företag och någon som är utsedd att tillhandahålla hela eller delar av den samhälls­omfattande posttjänsten (3 kap. 30 g § ML).

Exempel på vad som är en varutransport

Vare sig ML eller förarbeten till ML innehåller någon särskild definition av vad som menas med en varutransport. I ML definieras ”en vara” som materiellt ting (1 kap. 6 § ML). Med utgångspunkt från detta får begreppet varutransport anses avse transport av materiellt ting som är lös egendom.

Varutransport omfattar förflyttning

En tjänst som består i att förflytta en vara mellan två olika platser är en transporttjänst. Begreppet ”transport” bör enligt normalt språkbruk bl.a. omfatta ”förflyttning”. Detta gäller oavsett vilka metoder och medel som används för förflyttningen. Rendrivning med hjälp av en helikopter innebär att varor förflyttas från en plats till en annan är ett exempel på en varutransport (jfr SRN 2003-06-25).

Färjetransport

Färjetransport av lastbilar och av bussar utan passagerare räknas som en varutransport.

En färjetransport av transportmedel som medförs som ett led i en personbefordran räknas däremot inte som en varutransport. Både transporten av passageraren och av transportmedlet (cykeln, personbilen eller motorcykeln) är således en persontransport. Även färjetransport av en buss med passagerare är en persontransport.

Resgods

Transport av resgods i samband med en persontransport räknas inte som en varutransport.

Bilbärgning

Bärgning av bil eller buss är en varutransport.

Linjefart och styckegodstrafik

Linjefart och styckegodstrafik innebär att redaren tillhandahåller ett bemannat fartyg och en reguljär linjeservice. Detta är en varutransport under förutsättning att fartyget används för godstransporter.

Befraktning

Det finns olika sorters avtal som gäller upplåtelse av fartyg åt en befraktare. En sådan upplåtelse bedöms inte som en varutransport utan som en tjänst på fartyg. Läs mer om uthyrning och befraktning av fartyg och uthyrning och befraktning av luftfartyg.

Kundkorrespondens

Skatteverket anser att ett tillhandahållande som omfattar flera olika moment såsom utskrift/kopiering, kuvertering, sortering och distribution av tryckta produkter till en mängd mottagare ska ses som ett sammanhållet tillhandahållande när de marknadsförs och prissätts som ett enda tillhandahållande. En bedömning görs i varje enskilt fall för att komma fram till om det är varuleveransen eller distributionstjänsten som huvudsakligen efterfrågas av köparen. När distributionstjänsten bedöms vara den huvudsakliga delen ska hela tillhandahållandet bedömas som en omsättning av tjänst, en transporttjänst (jämför HFD 2012 ref. 43). Läs mer om bedömningen av ett eller flera tillhandahållanden vad gäller kundkorrespondens.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2012 ref. 43 [1]
  • SRN 2003-06-25 [1]

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Beskattningsland för varutransporter, mervärdesskatt [1]
  • Utskrift eller kopiering och distribution av tryckta produkter, mervärdesskatt [1]