OBS: Detta är utgåva 2021.4. Visa senaste utgåvan.

En arbetsgivare kan erbjuda sina anställda motion och annan friskvård som naturaförmån eller som friskvårdsbidrag. Ett friskvårdsbidrag är ett angivet belopp som den anställda får använda själv.

Ett friskvårdsbidrag är ett angivet belopp som den anställda får använda själv

Om arbetsgivaren erbjuder de anställda ett visst angivet belopp som de efter eget val får använda för motions- eller friskvårdsaktiviteter är det ett friskvårdsbidrag. För att friskvårdsbidraget ska omfattas av reglerna om skattefrihet krävs att samma belopp och villkor gäller för hela personalen. Det gäller även stora arbetsgivare som har anställda på flera orter i landet.

Mindre värde

Skatteverket anser att ett friskvårdsbidrag för enklare slag av motion och friskvård på 5 000 kr inklusive mervärdesskatt per år och anställd är av ett mindre värde. Friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr kan användas för motions- och friskvårdsaktiviteter som är av enklare slag. Vid friskvårdsbidrag på högst 5 000 kr behöver inte någon bedömning göras av mindre värde för själva motions- och friskvårdsaktiviteten.

Högsta förvaltningsdomstolen har förklarat att ett friskvårdsbidrag på 6 500 kr inte är en skattefri förmån (se Skatteverkets rättsfallskommentar HFD, mål nr 6561-18, skatteplikt för friskvårdsbidrag, HFD 2019 ref. 33). Förmånen anses inte vara av mindre värde och slutsatsen är att beloppet i sin helhet är att jämställa med skattepliktig lön. Detta gäller oavsett om de aktiviteter som bidraget bekostar i sig kan anses vara enklare slag av motion och annan friskvård. Domen innebär ingen ändring av Skatteverkets tillämpning att ett skattefritt friskvårdsbidrag som högst kan uppgår till 5 000 kr per år. Om friskvårdsbidraget överstiger 5 000 kr är beloppet skattepliktigt i sin helhet och det är inte möjligt att dela upp friskvårdsbidraget mellan en skattefri respektive en skattepliktig del.

Om en aktivitet innehåller moment av motion och träning kan kostnaden för ett tillfälle överstiga 1 000 kr och fortfarande anses utgöra mindre värde. Det innebär att t.ex. kurskostnader för kurser som innebär motion anses utgöra mindre värde även om en endagskurs överstiger 1 000 kr. Även startavgifter i motionstävlingar som bekostas via friskvårdsbidrag och som överstiger 1 000 kr för en tävling är skattefria.

För friskvårdsaktiviteter som inte innehåller moment av motion tillämpas däremot en gräns på 1 000 kr per tillfälle. Kostar t.ex. en behandling mer 1 000 kr för ett enstaka tillfälle anser Skatteverket att det normalt inte anses uppfylla kravet för mindre värde. Om arbetsgivaren via friskvårdsbidraget betalar en sådan aktivitet är det en skattepliktig förmån.

Enklare slag

Rekvisitet enklare slag kan inte tillmätas samma betydelse när det gäller att bedöma en förmån i pengar, såsom ett friskvårdsbidrag, som när det handlar om en naturaförmån (HFD 2018 ref. 2, HFD 2020 ref. 33 I och II). Friskvårdsbidraget kan användas för att ersätta kostnader för aktiviteter som innehåller moment av motion. Förutom traditionella motionsaktiviteter som träning på gym, simning och deltagande i olika bollsporter kan friskvårdsbidraget användas för kostnader som den anställda haft för aktiviteter och kurser som mer har karaktär av hobby eller fritidsaktiviteter så länge dessa aktiviteter innehåller moment av motion.

Ett friskvårdsbidrag kan då användas för olika former av aktiviteter som innehåller moment av motion och träning som exempelvis agility, sportfiske, och enduro så länge som övriga förutsättningar för skattefrihet är uppfyllda. Att aktiviteter består av en kombination av att utveckla färdigheter i olika avseenden och även få motion ändrar inte den bedömningen utan friskvårdsbidraget kan användas för att bekosta hela eller del av aktiviteten (HFD 2018 ref. 2, HFD 2020 ref. 33 I och II). Bedömningen av om aktiviteten uppfyller kravet på enklare slag påverkas inte heller av det förhållandet att aktiviteterna bara kan utövas av den som antingen själv innehar den utrustning som krävs för aktiviteten eller är medlem i en förening där aktiviteten utförs.

Om förmånen ges ut i form av ett friskvårdsbidrag kan exempelvis kurser i ridning, hästkörning, fält- och westernskytte, utförsåkning, segling, dykning, kajakpaddling, agility, sportfiske och enduro omfattas av skattefriheten. Personlig tränare som anlitas på exempelvis ett gym, på golfbanan eller i ridhuset kan omfattas av skattefriheten.

Även startavgifter i motionstävlingar som bekostas via friskvårdsbidraget är skattefria oavsett om startavgiften är personlig eller avser en gruppanmälan. Om arbetsgivaren i samband med tävlingen även betalar kostnader för resor eller övernattning ska de anställda beskattas för den delen.

Exempel: aktiviteten är inte av enklare slag och mindre värde

Erna har köpt årskort på Guldgymmet för 14 000 kr. I priset ingår förutom inträde till gymmet även frukost inför morgonpassen, fruktdrinkar, fria handdukar, träningskläder och hudvårds­produkter. Ernas arbetsgivare ger normalt ett friskvårdsbidrag på 3 000 kr per år. Bedömningen av vad som utgör förmånen ska avse tjänsten som helhet och inte de ingående aktiviteterna var för sig. Då även produkter och annat ingår och bara en del av kostnaden i detta fall innebär moment av motion kan arbetsgivaren inte betala ut friskvårdsbidrag skattefritt. Se även HFD har 2016 ref. 80.

Vad kan friskvårdsbidraget täcka?

Friskvårdsbidraget kan bara användas för att bekosta avgiften för själva motionsaktiviteten. Det kan exempelvis vara gymkort, startavgifter, kursavgifter, banavgifter, fiskekort eller liftkort. Skatteverket anser däremot inte att friskvårdsbidraget kan användas för att betala personliga medlemsavgifter i föreningar eller andra sammanslutningar. Inte heller kostnader för licenser, körkort, diplom och liknande kan bekostas med friskvårdsbidrag.

Friskvårdsbidraget kan inte användas för att köpa utrustning. Det kan inte heller användas för att hyra utrustning. Men om det ingår utrustning i själva aktiviteten, exempelvis bowlingklot när man betalar för att bowla, kan friskvårdsbidraget användas för att bekosta aktiviteten inklusive utrustning. Om utrustningen däremot hyrs separat i samband med att man betalar för en aktivitet kan friskvårdsbidraget bara användas för att bekosta aktiviteten.

Betalning av aktivitet och utbetalning av friskvårdsbidrag

Den anställda kan själv betala aktiviteten och lämna in kvittot till arbetsgivaren för att få ersättning för sitt utlägg. Betalning av aktiviteten kan ske kontant eller med t.ex. presentkort. Friskvårdsbidraget kan betalas ut till den anställda vid flera tillfällen under året. Ett och samma kvitto på motion eller friskvård kan den anställda dock bara åberopa en gång och detta under det beskattningsår som det är betalat.

Undantag från den principen kan göras vid årsskiften där hänsyn tas till arbetsgivarens lönerutiner som ofta stängs i början av december. Det kan då godtas att en anställds betalningar i november och december år 1 ersätts av arbetsgivaren med friskvårdbidrag år 2, och bidraget ska då tas med i underlaget för år 2 i fråga om 5 000 kr-gränsen respektive arbetsgivarens eget maxbelopp. Den anställda kan nyttja kvittona under hela året och redovisa utläggen valfri månad under året.

Ett friskvårdsbidrag som inte utnyttjats ett år kan i övrigt inte flyttas med till nästkommande år.

Proportionering vid deltid

Skatteverket anser att en arbetsgivare kan proportionera s.k. friskvårdsbidrag utifrån de anställdas arbetstid. Anställda som t.ex. arbetar deltid på 50 procent kan alltså erbjudas 50 procent av det fulla värdet av bidraget, och samma villkor ska då gälla för alla deltidsanställda bland personalen. Sådan proportionering eller annan fördelning av bidrag kan dock inte göras utifrån kriterier som lönenivå, tjänsteställning eller arbetsort. Inte heller bör minskad arbetstid eller ledighet på grund av sjukskrivning eller föräldraledighet medföra reducerat friskvårdsbidrag.

Däremot kan en arbetsgivare bara ersätta en anställds utlägg för utgifter för friskvård som den anställda betalar under anställningstiden och som matchar motsvarande tid. Det innebär att en proportionering av t.ex. ett årskort ska göras om det redan från början är klart att anställningstiden ska vara tre månader.

Exempel 1: deltidsanställda

En arbetsgivare, som tillämpar ett årligt friskvårdsbidrag på 2 000 kr, har två tillsvidareanställda som arbetar deltid med 40 procent respektive 75 procent av full arbetstid. Ingen av deltiderna beror på föräldraledighet eller sjukskrivning. Arbetsgivaren kan med bibehållen skattefrihet välja att antingen ge båda deltidsanställda hela bidraget på 2 000 kr eller att proportionera bidraget för båda, d.v.s. så att de får bidrag med 800 kr (40 %) respektive 1 500 kr (75 %).

Exempel 2: tidsbegränsad anställning

Ann, som har fått en tidsbegränsad anställning på tre månader fr.o.m. den 1 januari, köper första dagen ett årskort för 3 600 kr på ett gym. Arbetsgivaren kan via friskvårdsbidrag bara ersätta 25 procent (3/12 månader) av utgiften via friskvårdsbidrag, d.v.s. högst 900 kr.

Exempel 3: anställningen upphör

Boris är tillsvidareanställd och har köpt ett årskort för 3 600 kr den 1 januari för sitt friskvårdsbidrag. Boris slutar den 30 juni, men detta påverkar inte att årskortet är en skattefri förmån året ut. Om Boris får en ny arbetsgivare under året, t.ex. den 1 juli, kan denna inte ersätta någon del av årskortet eftersom detta inköpts av Boris innan den nya anställningen påbörjades.

Om Boris i stället betalar sitt gym månadsvis kan den första arbetsgivaren betala avgiften till gymmet fram till och med juni, och den senare arbetsgivaren kan betala avgiften fr.o.m. juli.

Kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag

En arbetsgivare som tillhandahåller möjligheten till enklare motions- och friskvårdsaktiviteter på arbetsplatsen eller genom att erbjuda hela personalen exempelvis ett gymkort som naturaförmån kan även erbjuda de anställda ett friskvårdsbidrag. Läs mer om kombination av naturaförmån och friskvårdsbidrag.

Referenser på sidan

Domar & beslut

Rättsfallskommentarer

  • HFD, mål nr 6561-18, skatteplikt för friskvårdsbidrag [1]

Ställningstaganden

  • Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid [1]
  • Medlemsavgift – skattefri motionsförmån? [1]
  • Motion och annan friskvård i olika former [1]
  • Vilka former av motionsaktiviteter kan ersättas med friskvårdsbidrag? [1] [2]