OBS: Detta är utgåva 2021.5. Visa senaste utgåvan.

När betalningssäkring har beslutats för en ännu inte fastställd fordran ska Skatteverket fastställa skatterna och avgifterna eller ansöka om företrädaransvar som beslutet om betalningssäkring avser. Detta ska göras inom vissa bestämda tidsfrister.

Betalningssäkringen upphör automatiskt om sexmånadersfristen har gått ut

Beslutet om betalningssäkring upphör automatiskt om Skatteverket inte har meddelat beslutet om att fastställa betalningsskyldigheten eller ansökt om företrädaransvar hos domstol inom tidsfristen (46 kap. 14 § SFL) (prop. 2010/11:165 s. 433 f.).

När beslutet upphör att gälla ska vidtagna åtgärder genast återgå. Den egendom som Kronofogden kan ha säkrat måste lämnas tillbaka. En verkställd betalningssäkring riskerar därmed att spolieras om Skatteverket inte kan eller hinner vidta nödvändiga åtgärder inom sexmånadersperioden eller eventuell förlängd tidsfrist. Det är därför viktigt att utredningen om de underliggande fordringarna görs så snabbt att tidsfristerna kan hållas.

Besluta om skatt eller avgift inom sex månader

Ett beslut om betalningssäkring är en ingripande åtgärd i den enskildas ekonomiska förhållanden. Verkningarna av ingreppet bör begränsas i möjligaste mån. Det är därför viktigt att Skatteverket skyndsamt beslutar i det ärende som föranlett betalningssäkringen.

Skatteverket måste meddela beslut om att fastställa betalningsskyldigheten inom sex månader från beslutet om betalningssäkring.

Ansöka om företrädaransvar inom sex månader

Betalningsskyldighet för företrädaransvar fastställs av domstol. Skatteverket måste lämna in ansökan om företrädaransvar till domstolen inom sex månader från beslutet om betalningssäkring. I ansökan ska Skatteverket ange sitt yrkande och de omständigheter som Skatteverket åberopar som stöd för sitt yrkande (4 § FPL och prop. 1989/90:3 s. 45).

Förlängning av tidsfristen

Förvaltningsrätten kan medge förlängning av tidsfristen med tre månader i taget om det finns särskilda skäl (46 kap. 14 § andra stycket SFL).

Med särskilda skäl menas

  • att den betalningsskyldiga fördröjer processen
  • att utredningsmaterialet är mycket omfattande
  • att utredningen är omfattande eller komplicerad.

Det ska vara fråga om omständigheter som Skatteverket eller i förekommande fall samverkande myndigheter som t.ex. polis eller åklagare inte kan lastas för eller råda över (prop. 1989/90:3 s. 25 och prop. 1993/94:151 s. 146).

Om en förundersökning om brott har inletts beträffande en felaktighet eller passivitet som kan läggas till grund för skattetillägg får tidsfristen förlängas med sex månader i taget.

Exempel på omständigheter

Omständigheter som kan ge en förlängning är till exempel:

  • Svar på begäran om handräckning, bistånd eller internationell rättshjälp dröjer.
  • Betalningssäkringen gäller ett nyligen avslutat beskattningsår och det finns behov av skälig utredningstid efter detta.

Det är Skatteverket som måste kunna visa de skäl som motiverar fristens förlängning.

Det kan vara svårare att motivera en förlängning ju längre tid som gått sedan betalningssäkring beslutades om det inte är den betalningsskyldiga som är orsak till att utredningen drar ut på tiden (prop. 1993/94:151 s. 172).

När måste Skatteverket senast ansöka om förlängning?

En ansökan om förlängning måste lämnas in innan tidsfristen har gått ut (prop. 1989/90:3 s. 45).

Skatteverket får överklaga förvaltningsrättens beslut om förlängning av tidsfrist särskilt. Det blir bara aktuellt när tidsfristen inte har löpt ut vid tidpunkten för beslutet och rätten inte samtidigt häver betalningssäkringen (34 § första stycket 9 FPL).

Om förvaltningsrätten inte medger en förlängning av tidsfristen och samtidigt häver betalningssäkringen kan Skatteverket överklaga beslutet i vanlig ordning (33 § FPL).

Skatteverket har då möjlighet att begära att kammarrätten inhiberar hävningsbeslutet och beslutar om förlängning interimistiskt (28 § FPL).

Nytt beslut efter hävning

Ett beslut om betalningssäkring kan ha upphört på grund av att tidsfristen har löpt ut.

Förvaltningsrätten får meddela ett nytt beslut om betalningssäkring på samma grund. Det krävs i så fall att Skatteverket har fastställt betalningsskyldigheten eller ansökt om fastställelse hos förvaltningsrätten (46 kap. 15 § SFL).

Bestämmelsen har tillkommit för att inte syftet med en tidsfrist ska kunna kringgås genom att Skatteverket omedelbart ger in en ny ansökan om betalningssäkring som gäller samma betalningssäkring som nyligen upphört.

Det finns hinder mot en ny betalningssäkring när det är s.k. full identitet mellan den fordran som den upphörda betalningssäkringen avser och den ännu inte fastställda fordringen. Full identitet finns om det är fråga om samma fordringsslag och samma tidsperiod och fordringsanspråket grundar sig på samma omständigheter eller händelseförlopp. Saken ska med andra ord vara identisk (prop. 1989/90:3 s. 25). Om saken inte är identisk kan Skatteverket ansöka om ny betalningssäkring utan hinder av den tidigare.

Exempel: hinder mot ny ansökan om betalningssäkring?

Den betalningssäkring som upphört kan avse en fordran på skatt för att vissa intäkter inte har redovisats i den betalningsskyldigas näringsverksamhet. Ett nytt beslut om betalningssäkring kan då meddelas för en skattefordran som grundar sig på felaktigt avdragna kostnader i näringsverksamheten. I det fallet är det inte full identitet mellan ansökningarna.

Delpromemoria

Om utredningen drar ut i tiden och möjligheten till förlängning av tidsfristen är tveksam, bör Skatteverket överväga möjligheten att upprätta en delpromemoria och meddela ett delbeslut. Delpromemorian och delbeslutet måste i så fall omfatta samma perioder och samma skatte- och avgiftsslag som beslutet om betalningssäkring.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1989/90:3 om ändringar i betalningssäkringslagen [1] [2] [3] [4]
  • Proposition 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen [1] [2]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]