OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

När betalningssäkring har beslutats för en ännu inte fastställd fordran ska Skatteverket fastställa skatterna och avgifterna eller ansöka om företrädaransvar för de fordringar som beslutet om betalningssäkring avser. Detta ska göras inom vissa bestämda tidsfrister.

Besluta om skatt eller avgift inom sex månader

Ett beslut om betalningssäkring är en ingripande åtgärd i den enskildas ekonomiska förhållanden. Verkningarna av åtgärden bör begränsas så långt det är möjligt. Det är därför viktigt att Skatteverket skyndsamt beslutar i det ärende som föranlett betalningssäkringen.

Skatteverket måste besluta om att fastställa betalningsskyldigheten inom sex månader från beslutet om betalningssäkring.

Ansöka om företrädaransvar inom sex månader

Betalningsskyldighet för företrädaransvar fastställs av domstol. Skatteverket måste lämna in ansökan om företrädaransvar till domstolen inom sex månader från beslutet om betalningssäkring. Det räcker inte att endast ange ett yrkande utan de omständigheter som Skatteverket åberopar som stöd för sitt yrkande måste också finnas med (4 § FPL och prop. 1989/90:3 s. 45).

Förlängning av tidsfristen

Förvaltningsrätten kan medge förlängning av tidsfristen med tre månader i taget om det finns särskilda skäl (46 kap. 14 § andra stycket SFL).

Med särskilda skäl menas

  • att den betalningsskyldiga fördröjer processen
  • att utredningsmaterialet är mycket omfattande
  • att utredningen är omfattande eller komplicerad.

Det ska vara fråga om omständigheter som Skatteverket eller i förekommande fall samverkande myndigheter som t.ex. polis eller åklagare inte har orsakat eller inte har kontroll över (prop. 1989/90:3 s. 25 och prop. 1993/94:151 s. 146).

Om en förundersökning om brott har inletts beträffande en felaktighet eller passivitet som kan läggas till grund för skattetillägg får tidsfristen förlängas med sex månader i taget.

Exempel på omständigheter

Omständigheter som kan ge en förlängning är till exempel:

  • Svar på begäran om handräckning, bistånd eller internationell rättshjälp dröjer.
  • Betalningssäkringen gäller ett nyligen avslutat beskattningsår och det finns behov av skälig utredningstid efter detta.

Det är Skatteverket som måste kunna visa de skäl som motiverar fristens förlängning.

Det kan vara svårare att motivera en förlängning ju längre tid som gått sedan betalningssäkring beslutades om det inte är den betalningsskyldiga som är orsak till att utredningen drar ut på tiden (prop. 1993/94:151 s. 172).

När måste Skatteverket senast ansöka om förlängning?

En ansökan om förlängning måste lämnas in till förvaltningsrätten innan tidsfristen har gått ut (prop. 1989/90:3 s. 45).

Skatteverket får överklaga förvaltningsrättens beslut om förlängning av tidsfrist särskilt. Ett överklagande blir bara aktuellt när tidsfristen inte har löpt ut vid tidpunkten för beslutet och rätten inte samtidigt häver betalningssäkringen (34 § första stycket 9 FPL).

Om förvaltningsrätten inte medger en förlängning av tidsfristen och samtidigt häver betalningssäkringen kan Skatteverket överklaga beslutet i vanlig ordning (33 § FPL).

Skatteverket har då möjlighet att begära att kammarrätten inhiberar hävningsbeslutet och beslutar om förlängning interimistiskt (28 § FPL).

Betalningssäkringen upphör automatiskt om sexmånadersfristen har gått ut

Beslutet om betalningssäkring upphör automatiskt om Skatteverket inte har beslutat om att fastställa betalningsskyldigheten eller ansökt om företrädaransvar hos domstol inom tidsfristen (46 kap. 14 § SFL) (prop. 2010/11:165 s. 433 f.).

När beslutet upphör att gälla ska vidtagna verkställighetsåtgärder genast återgå. Den egendom som Kronofogden kan ha säkrat genom verkställighet måste lämnas tillbaka. En verkställd betalningssäkring riskerar därmed att spolieras om Skatteverket inte kan eller hinner vidta nödvändiga åtgärder inom sexmånadersperioden eller eventuell förlängd tidsfrist (se ovan). Det är därför viktigt att utredningen om de underliggande fordringarna görs så snabbt att tidsfristerna kan hållas.

Nytt beslut om betalningssäkring efter hävning

Ett beslut om betalningssäkring kan ha upphört på grund av att tidsfristen har löpt ut.

Om betalningsskyldigheten är fastställd

Om tidsfristen har löpt ut får förvaltningsrätten meddela ett nytt beslut om betalningssäkring på samma grund. Det krävs i så fall att Skatteverket har fastställt betalningsskyldigheten eller ansökt om fastställelse av företrädaransvaret hos förvaltningsrätten (46 kap. 15 § SFL).

Bestämmelsen har tillkommit för att inte syftet med en tidsfrist ska kunna kringgås genom att Skatteverket omedelbart ger in en ny ansökan om betalningssäkring som gäller samma betalningssäkring som nyligen upphört.

Det finns full identitet

Det finns hinder mot en ny betalningssäkring när det är s.k. full identitet mellan den fordran som den upphörda betalningssäkringen avser och den ännu inte fastställda fordringen. Full identitet finns om det är fråga om samma fordringsslag och samma tidsperiod och fordringsanspråket grundar sig på samma omständigheter eller händelseförlopp. Saken ska med andra ord vara identisk (prop. 1989/90:3 s. 25). Om saken inte är identisk kan Skatteverket ansöka om ny betalningssäkring utan hinder av den tidigare.

Exempel: hinder mot ny ansökan om betalningssäkring?

Den betalningssäkring som upphört kan avse en fordran på skatt för att vissa intäkter inte har redovisats i den betalningsskyldigas näringsverksamhet. Ett nytt beslut om betalningssäkring kan då meddelas för en skattefordran som grundar sig på felaktigt avdragna kostnader i näringsverksamheten. I det fallet är det inte full identitet mellan ansökningarna om betalningssäkring.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1989/90:3 om ändringar i betalningssäkringslagen [1] [2] [3] [4]
  • Proposition 1993/94:151 Rättssäkerhet vid beskattningen [1] [2]
  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 1 [1]