OBS: Detta är utgåva 2021.5. Visa senaste utgåvan.

Om en person får ersättning för resor i samband med aktivitetsstöd får hen inte göra avdrag för den del av kostnaderna som ersättningen är avsedd att täcka.

Aktivitetsstöd är en skattepliktig ersättning

Personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program kan få aktivitetsstöd från Försäkringskassan. Ersättningen är skattepliktig (11 kap. 36 § IL).

Ersättning för resor ska inte tas upp till beskattning

Ersättning för logi eller resor m.m. till personer som deltar i arbetsmarknadspolitiska program som ger rätt till aktivitetsstöd ska inte tas upp till beskattning (11 kap. 35 § IL).Kostnader för dagliga resor kan ersättas till den del de överstiger 600 kr per månad eller kostnaden för normal dagpendling på orten. Ersättning för bilresor betalas ut med 18,50 kr/mil (förordningen [2017:819] om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser).

Avdrag för resor medges bara för den del som inte täcks av ersättningen

Eftersom ersättningen för resorna inom ett arbetsmarknadspolitiskt program är skattefri, så medges inte avdrag för den del av kostnaden som ersättningen är avsedd att täcka. För den del av kostnaden för resorna som inte täcks av ersättningen kan avdrag medges enligt allmänna regler om avdrag för resor till och från arbetet.

När en person måste genomgå en arbetslivsinriktad rehabilitering för att få sjukpenning anses rehabiliteringen vara jämställd med utförande av arbete. Avdrag medges därför för reskostnader som har samband med rehabiliteringen (RÅ 1994 ref. 4).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • RÅ 1994 ref. 4 [1]

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2]