OBS: Detta är utgåva 2021.6. Visa senaste utgåvan.

Det finns särskilda regler i en internordisk överenskommelse för personer som flyttar mellan de nordiska länderna. Överenskommelsen innebär bland annat att de nordiska länderna bildar ett gemensamt registreringsområde för in- och utflyttning mellan länderna. Syftet är att en person inte samtidigt ska kunna vara registrerad som bosatt i mer än ett nordiskt land.

Nytt: 2021-04-06

Sidan Flytta inom Norden har skrivits om för att bli tydligare. Ändringarna beror inte på några regelförändringar.

Den internordiska överenskommelsen

Det finns en överenskommelse mellan de nordiska länderna om flyttning mellan länderna. Överenskommelsen finns intagen som en bilaga till lagen (2005:268) om överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring (nordiska överenskommelsen). Lagen trädde i kraft den 1 januari 2007.

Den internordiska överenskommelsen innebär i korthet att de nordiska länderna har bildat ett gemensamt registreringsområde för in- och utflyttning mellan länderna. Registreringsområdet omfattar även Färöarna och Grönland. Överenskommelsen ska tillämpas på alla personer, oavsett medborgarskap, som är bosatta i Norden och som har för avsikt att flytta, eller som har flyttat till ett annat nordiskt land.

Inflyttning till Sverige

Den internordiska överenskommelsen innebär att det är registermyndigheten i inflyttningslandet som avgör om en person ska registreras som bosatt i landet (artikel 2.2 första stycket i den nordiska överenskommelsen). I Sverige är det Skatteverket som är registermyndighet och som ska pröva om en person som inflyttar från ett annat nordiskt land uppfyller förutsättningarna för att registreras i folkbokföringen. Överenskommelsen förutsätter inte att reglerna i de nordiska länderna är lika utan inflyttningslandets beslut blir alltid bindande för registreringsmyndigheten i utflyttningslandet. Om en person från ett annat nordiskt land anmäler inflyttning till Sverige och den inte leder till att personen registreras som inflyttad i folkbokföringen, så ska hen inte i utflyttningslandet bli avregistrerad som utflyttad till Sverige.

Vad krävs vid inflyttning?

En person som flyttar till Sverige är skyldig att skriftligen anmäla inflyttning senast en vecka efter att person har vistats i Sverige i tre månader (23 § och 26 § första stycket FOL). Folkbokföringen gäller från och med flyttningsdagen om anmälan lämnas i rätt tid. Om anmälan lämnas in vid en senare tidpunkt gäller folkbokföringen från och med den dag anmälan kom in till Skatteverket (35 § FOL).

Skatteverket får förelägga en person att anmäla flyttning till Sverige om det kan antas att hen är skyldig att göra en sådan anmälan. Om en person inte följer ett föreläggande kan Skatteverket besluta om ett nytt föreläggande och förena det med vite (31 § och 37 § FOL).

Anmälningsskyldigheten gäller inte utländska medborgare som omfattas av 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall (26 § tredje stycket FOL).

En anmälan om inflyttning ska innehålla följande uppgifter (artikel 2.1 i den nordiska överenskommelsen):

 • namn,
 • födelsetid och personnummer som tilldelats i det andra nordiska landet,
 • andra personuppgifter som får registreras i folkbokföringen enligt FdbL, som till exempel födelseort, medborgarskap, civilstånd och familjerättsliga relationer,
 • inflyttningsdag, avsikten med vistelsen i Sverige och hur länge vistelsen är tänkt att pågå,
 • fastighets- och adressuppgifter samt uppgift om lägenhetsnummer, om fastigheten innehåller flera bostadslägenheter, och
 • bostadsadress och kommun i utflyttningslandet.

Skatteverket kräver normalt att personen ska lämna sin anmälan om flyttning till Sverige vid ett personligt besök på ett servicekontor tillhörande Statens servicecenter. Om flera familjemedlemmar flyttar till Sverige samtidigt ska samtliga personer inställa sig vid det personliga besöket (23 § andra stycket FOL). En person som inflyttar ska även uppvisa legitimation med dokumentation av medborgarskap, till exempel ett pass (artikel 2.1 i den nordiska överenskommelsen). Läs mer om registrering om uppgift om identitet under Registrering av uppgift om identitet.

Innan beslut om flyttning till Sverige fattas enligt folkbokföringslagen så rekvirerar Skatteverket den inflyttandes personuppgifter från utflyttningslandet via en elektronisk förfrågan. (artikel 4 andra stycket i nordiska överenskommelsen).

Uppehållstillstånd kan krävas för folkbokföring

Bestämmelserna i den internordiska överenskommelsen tillämpas även när en utomnordisk medborgare flyttar från ett annat nordiskt land till Sverige. Överenskommelsen omfattar inte när en person som är medborgare i ett nordiskt land flyttar till eller från ett utomnordiskt land.

En medborgare i ett annat nordiskt land behöver inte ha uppehållstillstånd för att bosätta sig i Sverige (2 kap. 8 b § 1 UtlL). För att en utomnordisk medborgare ska bli folkbokförd som inflyttad i Sverige krävs som huvudregel att hen har uppehållsrätt eller uppehållstillstånd (4 § FOL). Det gäller även vid flyttning mellan de nordiska länderna.

Vistelsens längd

En tidsbegränsad vistelse i ett annat nordiskt land som är kortare tid än 6 månader är normalt inte att anse som en flyttning (artikel 1.1 i den nordiska överenskommelsen). När en person flyttar till Sverige tillämpar Skatteverket regeln i 3 § FOL, enligt vilken det krävs att hen kommer antas att tillbringa sin dygnsvila i landet under minst ett år.

Skatteverket prövar dubbel bosättning

Om en person anmäler flyttning till Sverige från ett annat nordiskt land och hen tillbringar sin dygnsvila både i Sverige och i det andra nordiska landet ska folkbokföring ske om hen med hänsyn till samtliga omständigheter anses ha sitt egentliga hemvist här i landet (3 § FOL). Det får en särskild betydelse när en persons familj ska bo kvar i det andra nordiska landet.

Utflyttningslandets myndigheter ska underrättas

När Skatteverket har fattat ett beslut att folkbokföra en person som inflyttad eller inte ska en underrättelse skickas till personen och till utflyttningslandets registreringsmyndighet. Detsamma gäller om Skatteverket senare upphäver ett tidigare fattat beslut om inflyttning (artikel 2.2 tredje stycket i den nordiska överenskommelsen).

Syftet med underrättelsen är att utflyttningslandet ska avregistrera personen som utflyttad, när hen har inflyttar till ett annat nordiskt land. Som datum för utflyttning ska utflyttningslandet ange datumet för inflyttningen i den andra nordiska staten (artikel 2.3 i den nordiska överenskommelsen). Meningen är att ingen person samtidigt ska kunna vara registrerad som bosatt i mer än ett nordiskt land.

Den internordiska överenskommelsen gäller enbart flyttningar där utflyttningsstaten har mottagit en underrättelse om flyttningen senast tre månader efter anmäld inflyttning (artikel 1.2 i den nordiska överenskommelsen). Om Skatteverket inte har mottagit någon underrättelse om utflyttning till ett annat nordiskt land senast inom tre månader efter anmälan ska i stället bestämmelserna i FOL tillämpas.

Flytta till annat nordiskt land

Enligt överenskommelsen ska frågan om en person anses som bosatt eller inte i inflyttningslandet avgöras enligt lagstiftning i detta land. Avregistrering ska ske när underrättelse om registrering kommit in från ett annat nordiskt land (artikel 2 punkt 2 tredje stycket). Underrättelsen sker elektroniskt från inflyttningslandet och är bindande för Skatteverket. Personen ska därmed avregistreras som utflyttad som en direkt följd av underrättelsen från och med det datum som inflyttningslandet registrerat som inflyttningsdatum.

Beslutet upphävs av inflyttningslandet

Det andra nordiska landet ska underrätta Skatteverket när ett beslut om inflyttning har upphävts. Eftersom det är inflyttningslandet som avgör frågor om bosättning i den egna staten måste Skatteverket acceptera beslutet. Framgår det av underrättelsen att personen är bosatt i ett utomnordiskt land eller i ett annat nordiskt land ska utflyttningsbeslutet inte ändras (upphävas). I annat fall ska Skatteverket ändra (upphäva) utflyttningsbeslutet och därefter utreda personens bosättning.

Beslutet upphävs av utflyttningslandet

Det andra nordiska landet har enligt överenskommelsen ingen skyldighet att underrätta Skatteverket när ett beslut om utflyttning har upphävts. Om ändå Skatteverket får en sådan underrättelse bör det leda till att personens bosättning utreds.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Folkbokföringslag (1991:481) [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
 • Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [1]
 • Lag (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet [1]
 • Lag (2005:268) om överenskommelse mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om folkbokföring [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]
 • Utlänningslag (2005:716) [1]