OBS: Detta är utgåva 2021.6. Sidan är avslutad 2023.

Ett företag ska beroende på omständigheterna beräkna sitt omställningsstöd på ett av två olika sätt. Företaget kan även ha rätt till omställningsstöd för administrativa kostnader.

Omställningsstöd ska beräknas på ett av två olika sätt

Det omställningsstöd som ett företag enligt 11 § förordning (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag (FOM-S) kan få ska beroende på omständigheterna räknas fram på ett av följande två sätt:

 1. den andel av stödperiodens fasta kostnader, som motsvarar den andel av nedgången i nettoomsättningen som beror på restriktionerna, beräknad enligt 5 § andra stycket FOM-S, x 0,75
 2. stödperiodens fasta kostnader x 1,0

Beräkningen av omställningsstöd enligt alternativ A förutsätter ett antal olika beräkningssteg. Omställningsstöd kan enligt detta alternativ endast medges med ett belopp som motsvarar en viss andel av företagets fasta kostnader för stödperioden juni och juli 2020.

Det är endast den del av nedgången i nettoomsättningen som beror på någon eller några av de tre restriktionerna som ska ligga till grund för den fortsatta beräkningen av stödet. Denna del av nedgången ska företaget sedan dividera med referensperiodens nettoomsättning. Resultaten av denna beräkning fyller två olika syften.

Om resultatet visar att denna del av nedgången motsvarar minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning så har företaget kvalificerat sig för stödet (5 § andra stycket FOM-S). Om så är fallet utgör den framräknade andelen även den andel av stödperiodens fasta kostnader som får ligga till grund för själva beräkningen av stödets storlek.

Slutligen ska den framräknade andelen av de fasta kostnaderna multipliceras med 0,75 för att få fram omställningsstödets storlek (11 § första stycket FOM-S).

Omställningsstöd enligt alternativ B kan ges med 100 procent av de fasta kostnaderna (11 § andra stycket FOM-S).

Läs mer om vad som menas med stödperiod, referensperiod, fasta kostnader och nettoomsättning i detta sammanhang.

När får stöd medges med 100 procent av de fasta kostnaderna?

Ett företag kan under vissa förutsättningar ges omställningsstöd med ett belopp som motsvarar 100 procent av företagets fasta kostnader för stödperioden i stället för 75 procent av en särskilt beräknad andel av stödperiodens fasta kostnader. Det gäller om företaget på grund av förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit helt förhindrat från att bedriva verksamhet under stödperioden (11 § andra stycket FOM-S).

Vad innebär kravet ”helt förhindrat att bedriva verksamheten”?

För att ett företag ska anses ha varit helt förhindrat från att bedriva verksamhet under stödperioden krävs inte att företaget varit formellt förbjudet att bedriva verksamheten. Det är tillräckligt att verksamheten varit stängd på grund av att det inte varit företagsekonomiskt motiverat att hålla verksamheten öppen om den anpassas till kravet på högsta antal deltagare som följer av förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (FM 2021:2, s. 21).

Stödperiodens nettoomsättning ska normalt vara noll kronor

En tillämpning av den högre stödnivån förutsätter att företaget har varit helt förhindrat från att bedriva verksamhet under stödperioden. Om företaget har varit helt förhindrat från att bedriva verksamhet förutsätts normalt att nettoomsättningen under perioden varit noll kronor.

Om företagets nettoomsättning för stödperioden uppgår till 1 krona så har företaget som utgångspunkt inte rätt till den högre stödnivån om 100 procent av de fasta kostnaderna. Företaget kan dock ha rätt till stöd med 75 procent av de fasta kostnaderna beräknade enligt 11 § första stycket FOM-S.

Det kan dock, i rena undantagsfall, vara möjligt för ett företag att både ha varit helt förhindrat från att bedriva sin verksamhet under stödperioden samtidigt som företaget ska redovisa en nettoomsättning under denna period. Så kan vara fallet om företaget under stödperioden inte har bedrivit någon direkt intäktsgenererande verksamheten som ingår i företagets normala verksamhet men trots det erhållit en intäkt. Det kan röra sig om en oförutsedd och sedan tidigare okänd intäkt, som ska räknas med i nettoomsättningen för stödperioden enligt 7 § andra stycket FOM-S. En sådan inkomst ska enligt god redovisningssed redovisas som en intäkt först när beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, vilket inte är möjligt med oförutsedda och sedan tidigare okända inkomster. Det kan därför inte uteslutas att enstaka inkomster kan hänföras till stödperioden på grund av periodiseringsskäl (Fm 2021:2, s. 21).

Måste bero på förbudet mot att hålla allmänna sammankomster

En tillämpning av den högre stödnivån förutsätter att orsaken till nedgången i nettoomsättningen för stödperioden beror på förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt förordningen (2020:114).

Även om nedgången i nettoomsättningen för stödperioden delvis beror på någon av de andra restriktionerna som finns uppräknade i 5 § andra stycket FOM-S

 • bestämmelser i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
 • Utrikesdepartementets avrådan från resor, om avrådan utfärdats med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

så kan företaget trots det ha rätt till den högre stödnivån om 100 procent av de fasta kostnaderna. Det förutsätter dock att orsaken till nedgången i nettoomsättningen även beror på förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt förordningen (2020:114). Det krävs naturligtvis även att företaget har varit helt förhindrat att bedriva sin verksamhet.

Bedömning och beräkning av stödet måste göras i flera steg

Vid beräkningen av omställningsstöd enligt förordning (2021:194) om omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag krävs att såväl beräkningen som prövningen av rätten till omställningsstöd görs i fler steg än enligt de föregående stödförordningarna om omställningsstöd. Här följer de olika steg som ett företag behöver göra för att korrekt beräkna sitt omställningsstöd.

Steg ett – en beräkning av nettoomsättningens nedgång

Det första steget i beräkningen innebär en prövning av om företaget uppfyller kravet på att den procentuella nedgången i nettoomsättning för stödperioden juni och juli 2020 jämfört med referensperioden juni och juli 2019 ska vara större än 50 procent. Om så inte är fallet har företaget inte rätt till omställningsstöd (5 § första stycket FOM-S).

Prövningen ska göras enligt följande beräkning:

((Referensperiodens nettoomsättning – stödperiodens nettoomsättning)/referensperiodens nettoomsättning) = den procentuella nedgången i nettoomsättningen.

Skulle nedgången i nettoomsättningen vara exakt 50 procent så har företaget inte rätt till omställningsstöd.

Steg två – en prövning mot referensperiodens nettoomsättning

Det andra steget förutsätter en prövning av om kravet i 5 § andra stycket FOM-S är uppfyllt. För att ha rätt till omställningsstöd ska en del av nedgången i nettoomsättningen, motsvarande minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning, vara orsakad av att företaget inte har kunnat bedriva sin verksamhet som tidigare på grund av någon av följande restriktioner:

 • bestämmelserna i förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar
 • bestämmelser i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
 • Utrikesdepartementets avrådan från resor, om avrådan utfärdats med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19.

Om företaget uppfyller förutsättningarna i steg ett och två ovan, d.v.s. uppfyller kraven i såväl 5 § första och andra styckena FOM-S, kan företaget gå vidare till steg tre och fyra för fortsatt bedömning och beräkning av sitt omställningsstöd.

Uppgifter som företaget behöver ta fram inför beräkningen

Företaget behöver ta fram följande uppgifter för att kunna göra denna beräkning och prövning:

 • den beloppsmässiga nedgången i nettoomsättning för stödperioden,
 • den beloppsmässiga andelen av nedgången i nettoomsättning som är beror på de olika restriktionerna,
 • referensperiodens nettoomsättning.

Beräkning av nedgången som beror på restriktionerna

Ett företags beloppsmässiga nedgång i nettoomsättning uppgår till 600 000 kr. Av denna nedgång beror 400 000 kr på restriktionerna. Referensperiodens nettoomsättning uppgick till 1 000 000 kr.

Beräkningen och prövningen går till på följande sätt:

(400 000 kr/1 000 000 kr) = 0,4 (40 procent)

Den del av nedgången i nettoomsättning som ska vara orsakad av någon av restriktionerna ska uppgå till minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning vilket motsvaras av 250 000 kr (1 000 000 kr x 25 %). Beräkningen visar att kravet i 5 § andra stycket FOM-S är uppfyllt då den andel av nedgången i företagets nettoomsättning som beror på restriktionerna uppgår till 400 000 kr, vilket motsvarar 40 procent av referensperiodens nettoomsättning.

Om företaget inte uppfyller de krav som redogjorts för i steg ett och två har företaget inte rätt till omställningsstöd. Läs mer om de olika restriktionerna på sidan om Grundläggande förutsättningar för rätt till stöd.

Steg tre – en prövning/beräkning av rätten till stöd med 100 %

Det tredje steget innebär en prövning av om företaget uppfyller kravet i 11 § andra stycket FOM-S, d.v.s. om företaget har rätt till den högre stödnivån om 100 procent av de fasta kostnaderna. Det förutsätter att:

 • företaget har varit helt förhindrat att bedriva sin verksamhet (utgångspunkten är att nettoomsättningen då ska ha varit noll kronor)
 • nedgången i nettoomsättningen ska bero på förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt förordningen (2020:114).

Om företaget uppfyller 11 § andra stycket FOM-S kan företaget ha rätt till omställningsstöd med 100 procent av de fasta kostnaderna. Om företaget däremot inte uppfyller dessa krav kan företaget istället ha rätt till stöd enligt den lägre stödnivån i 11 § första stycke FOM-S. Företaget ska då tillämpa steg fyra.

Steg fyra – en beräkning av stöd enligt den lägre stödnivån 75 %

Om företaget inte uppfyller kravet i 11 § andra stycket FOM-S ska beräkningen av omställningsstödet ske enligt den lägre stödnivån i bestämmelsens första stycke.

Det är den del av de fasta kostnaderna som motsvarar den del av nedgången som beror på restriktionerna som räknats fram i steg två som ska ligga till grund för denna beräkning. I illustrationen av steg två beräknades den andelen till 40 procent. Det innebär då i detta steg att företaget underlag för stödberäkningen utgörs av 40 procent av dess fasta kostnader.

Om företagets fasta kostnader för stödperioden t.ex. uppgår till 500 000 kr är det 200 000 kr (500 000 kr x 0,4) av de fasta kostnaderna som ska ingå i beräkningen. Detta belopp ska sedan multipliceras med 0,75 för att få fram det omställningsstöd på 150 000 kr (200 000 kr x 0,75) som företaget kan få (11 § första stycket FOM-S).

Exempel 1: endast 50 procent nedgång – stöd medges inte

Ett företag hade under referensperioden 2019 en nettoomsättning om 40 000 000 kr. Företagets nettoomsättning under stödperioden 2020 var 20 000 000 kr. Företaget har under stödperioden fasta kostnader som uppgår till 25 000 000 kr. Av nedgången i nettoomsättningen kan 15 000 000 kr anses orsakade av någon eller några av de i 5 § andra stycket FOM-S uppräknade restriktionerna.

Steg ett – beräkning av nettoomsättningens nedgång

((40 000 000 kr - 20 000 000kr) / 40 000 000  kr) = 0,50 (50 %).

I detta steg i beräkningen kan det konstateras att företagets nettoomsättning (20 000 000 kr) för stödperioden 2020 är 50 procent lägre än nettoomsättningen motsvarande period 2019 då den uppgick till 40 000 000 kr.

Beräkningen visar att kravet i 5 § första stycket FOM-S inte är uppfyllt. Företagets nedgång i nettoomsättningen under juni-juli 2020 uppgår endast till 50 procent. För att kvalificera sig till stöd ska nedgången i nettoomsättningen vara större än 50 procent.

Företaget kan därför inte medges omställningsstöd. Några ytterligare prövningar och beräkningar behöver därför inte göras.

Exempel 2: nedgången och restriktionerna – stöd medges inte

Ett företag hade under referensperioden 2019 en nettoomsättning om 40 000 000 kr. Företagets nettoomsättning under stödperioden 2020 var 19 900 000 kr. Företaget har under stödperioden fasta kostnader som uppgår till 25 000 000 kr. Av nedgången i nettoomsättningen kan 9 990 000 kr anses orsakad av någon eller några av de i 5 § andra stycket FOM-S uppräknade restriktionerna.

Steg ett – beräkning av nettoomsättningens nedgång

((40 000 000 kr -  19 900 000kr) / 40 000 000  kr) = 0,5025 (50,25 %).

I detta steg i beräkningen kan det konstateras att företagets nettoomsättning (19 900 000 kr) för stödperioden 2020 är 50,25 procent lägre än nettoomsättningen motsvarande period 2019 då den uppgick till 40 000 000 kr.

Denna beräkning visar att kravet i 5 § första stycket FOM-S är uppfyllt, nämligen att nettoomsättningen under juni-juli 2020 är mer än 50 procent lägre än under motsvarande period 2019.

Steg två – prövning mot referensperiodens nettoomsättning

Av nedgången i nettoomsättningen om 20 100 000 kr kan endast 9 990 000 kr anses orsakade av någon eller några av de 5 § andra stycket FOM-S uppräknade restriktionerna. Den del av nedgången i nettoomsättning som ska vara orsakad av någon av restriktionerna ska uppgå till minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning vilket motsvaras av 10 000 000 kr (40 000 000 kr x 25 %).

Beräkningen visar att kravet i 5 § andra stycket FOM-S därför inte är uppfyllt. Företaget kan därför inte medges omställningsstöd. Några ytterligare prövningar och beräkningar behöver därför inte göras.

Exempel 3: viss nettoomsättning kvar - stödnivå 75 procent

Ett företag hade under referensperioden 2019 en nettoomsättning om 1 000 000 000 kr. Företagets nettoomsättning under stödperioden 2020 var 200 000 000 kr. Företaget har under stödperioden fasta kostnader som uppgår till 600 000 000 kr. Av nedgången i nettoomsättningen kan 300 000 000 kr anses orsakade av någon eller några av de i 5 § andra stycket FOM-S uppräknade restriktionerna.

Steg ett – beräkning av nettoomsättningens nedgång

((1 000 000 000 kr - 200 000 000kr) / 1 000 000 000  kr) = 0,80 (80 %).

I detta steg i beräkningen kan det konstateras att företagets nettoomsättning (200 000 000 kr) för stödperioden 2020 är 80 procent lägre än nettoomsättningen motsvarande period 2019 då den uppgick till 1 000 000 000 kr.

Denna beräkning visar att kravet i 5 § första stycket FOM-S är uppfyllt, nämligen att nettoomsättningen under juni-juli 2020 är mer än 50 procent lägre än under motsvarande period 2019.

Steg två – prövning mot referensperiodens nettoomsättning

Av nedgången i nettoomsättningen om 800 000 000 kr kan 300 000 000 kr anses orsakade av någon eller några av de 5 § andra stycket FOM-S uppräknade restriktionerna. Den del av nedgången i nettoomsättning som ska vara orsakad av någon av restriktionerna ska uppgå till minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning vilket motsvaras av 250 000 000 kr (1 000 000 000 kr x 25 %).

Den del av företagets nedgång som beror på restriktionerna uppgår till 30 procent av referensperiodens nettoomsättning (300 000 000 kr/1 000 000 000 kr) = 0,3. Beräkningen visar att kravet i 5 § andra stycket FOM-S är uppfyllt.

Steg tre – prövning av rätten till den högre stödnivån 100 %

Då företaget under stödperioden haft en nettoomsättning om 200 000 000 kr så kan företaget inte anses ha varit helt förhindrat från att bedriva verksamhet. Företaget uppfyller då inte kravet i 11 § andra stycket FOM-S och har därför inte rätt till omställningsstöd med 100 procent av de fasta kostnaderna. Företaget får därför gå vidare till steg fyra och beräkna stödet enligt den lägre stödnivån enligt 11 § första stycket FOM-S.

Steg fyra – beräkning av stöd enligt den lägre stödnivån 75 %

Den del av företagets nedgång i nettoomsättningen som beror på restriktionerna uppgår till 30 procent av referensperiodens nettoomsättning. Företagets fasta kostnader för stödperioden uppgår till 600 000 000 kr. Den del av de fasta kostnaderna som får ligga till grund för beräkningen av omställningsstödet uppgår därför till 30 procent vilket ger ett underlag på 180 000 000 kr (600 000 000 kr x 0,3).

Det framräknade underlaget av de fasta kostnaderna ska slutligen multipliceras med den lägre stödnivån om 75 procent. Beräkningen enligt 11 § första stycket FOM-S ger därmed ett potentiellt stödberättigat belopp om 135 000 000 kr (180 000 000 kr x 0,75).

Exempel 4: ingen nettoomsättning – stödnivå 75 procent

Ett företag hade under referensperioden 2019 en nettoomsättning om 100 000 000 kr. Företagets nettoomsättning under stödperioden 2020 var 0 kr. Företaget har under stödperioden fasta kostnader som uppgår till 40 000 000 kr.

Av nedgången i nettoomsättningen kan 25 000 000 kr anses vara orsakade av flera av de i 5 § andra stycket FOM-S uppräknade restriktionerna förutom förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt förordningen (2020:114).

Steg ett – beräkning av nettoomsättningens nedgång

((100 000 000 kr - 0kr) / 100 000 000  kr) = 1,00 (100 %).

I detta steg i beräkningen kan det konstateras att företagets nettoomsättning (0 kr) för stödperioden 2020 är 100 procent lägre än nettoomsättningen motsvarande period 2019 då den uppgick till 100 000 000 kr.

Beräkningen visar att kravet i 5 § första stycket FOM-S är uppfyllt då nettoomsättningen under juni-juli 2020 är mer än 50 procent lägre än under motsvarande period 2019.

Steg två – prövning mot referensperiodens nettoomsättning

Av nedgången i nettoomsättningen om 100 000 000 kr kan 25 000 000 kr anses orsakade av flera av de i 5 § andra stycket FOM-S uppräknade restriktionerna. Den del av nedgången i nettoomsättning som ska vara orsakad av någon av restriktionerna ska uppgå till minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning vilket motsvarar 25 000 000 kr (100 000 000 kr x 25 %). Beräkningen visar att kravet i 5 § andra stycket FOM-S är uppfyllt. Företaget går då vidare till steg tre.

Steg tre – prövning av rätten till den högre stödnivån 100 %

Då företaget under stödperioden haft en nettoomsättning om 0 kr så kan företaget antas ha varit helt förhindrat från att bedriva verksamhet. Företaget uppfyller trots detta inte kravet i 11 § andra stycket FOM-S då nedgången i nettoomsättningen inte beror på förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt förordningen (2020:114).

Företagets nedgång i nettoomsättningen har uppgivits bero på flera av de restriktioner som finns uppräknade i 5 § andra stycket FOM-S men nedgången har inte berott på förbudet mot att hålla allmänna sammankomster m.m.

Företaget har därför inte rätt till omställningsstöd med 100 procent av de fasta kostnaderna. Företaget får därför gå vidare till steg fyra och beräkna stödet enligt den lägre stödnivån enligt 11 § första stycket FOM-S.

Steg fyra – beräkning av stöd enligt den lägre stödnivån 75 %

Den del av företagets nedgång i nettoomsättningen som beror på restriktionerna uppgår till 25 procent av referensperiodens nettoomsättning. Företagets fasta kostnader för stödperioden uppgår till 40 000 000 kr. Den del av de fasta kostnaderna som får ligga till grund för beräkningen av omställningsstödet uppgår därför till 25 procent vilket ger ett underlag på 10 000 000 kr (40 000 000 kr x 0,25).

Det framräknade underlaget av de fasta kostnaderna ska slutligen multipliceras med den lägre stödnivån om 75 procent. Beräkningen enligt 11 § första stycket FOM-S ger därmed ett potentiellt stödberättigat belopp om 7 500 000 kr (10 000 000 kr x 0,75).

Exempel 5: ingen nettoomsättning – stödnivå 100 procent

Ett företag hade under referensperioden 2019 en nettoomsättning om 150 000 000 kr. Företagets nettoomsättning under stödperioden 2020 var 0 kr. Företaget har under stödperioden fasta kostnader som uppgår till 50 000 000 kr.

Av nedgången i nettoomsättningen kan 150 000 000 kr i sin helhet anses vara orsakad av det i 5 § andra stycket FOM-S uppräknade förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt förordningen (2020:114).

Steg ett – beräkning av nettoomsättningens nedgång

((150 000 000 kr - 0kr) / 150 000 000  kr) = 1,00 (100 %).

I detta steg i beräkningen kan det konstateras att företagets nettoomsättning (0 kr) för stödperioden 2020 är 100 procent lägre än nettoomsättningen motsvarande period 2019 då den uppgick till 150 000 000 kr.

Beräkningen visar att kravet i 5 § första stycket FOM-S är uppfyllt då nettoomsättningen under juni-juli 2020 är mer än 50 procent lägre än under motsvarande period 2019.

Steg två – prövning mot referensperiodens nettoomsättning

Hela nedgången i nettoomsättningen om 150 000 000 kr är orsakad av en av de i 5 § andra stycket FOM-S uppräknade restriktionerna, nämligen den om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt förordning (2020:114).

Den del av nedgången i nettoomsättning som ska vara orsakad av någon av restriktionerna ska uppgå till minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning vilket motsvarar 37 500 000 kr (150 000 000 kr x 25 %). Den del av företagets nedgång som beror på restriktionerna uppgår till 150 000 000 kr, vilket motsvarar 100 procent av referensperiodens nettoomsättning. Beräkningen visar att kravet i 5 § andra stycket FOM-S är uppfyllt. Företaget går då vidare till steg tre.

Steg tre – prövning av rätten till den högre stödnivån 100 %

Då företaget under stödperioden haft en nettoomsättning om 0 kr så kan företaget antas ha varit helt förhindrat från att bedriva verksamhet. Nedgången i företagets nettoomsättning beror i sin helhet på det i 5 § andra stycket FOM-S uppräknade förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt förordningen (2020:114).

Företaget har därför enligt 11 § andra stycket FOM-S rätt till omställningsstöd med 100 procent av de fasta kostnaderna om 50 000 000 kr. Företaget behöver därför inte gå vidare till steg fyra och beräkna stödet enligt den lägre stödnivån enligt 11 § första stycket FOM-S.

Rätt till stöd för administrativa kostnader

Om stödet för en stödperiod är på minst 100 000 kr ges omställningsstöd även för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan. Sådant stöd ges med högst 10 000 kr per stödberättigat företag och stödperiod som stöd beviljas för (11 § tredje stycket FOM-S). Omställningsstödet som beräknas på de fasta kostnaderna och de administrativa kostnaderna har dock ett takbelopp på 150 miljoner kronor för stödperioden juni och juli, eller om stödet begränsas av reglerna i 15-17 §§ FOM-S, aldrig bli högre än detta belopp.

De administrativa kostnader som ger rätt till omställningsstöd är i första hand företagets kostnader för ett sådant revisorsintyg som ska lämnas tillsammans med ansökan. Även kostnader för andra tjänster kan dock ersättas enligt bestämmelsen, t.ex. kostnader för en redovisningskonsult som tagit fram underlag för ansökan (Fm 2020:8 s. 12). Vid en tillämpning av denna förordning är utgångspunkten att när den i sak överensstämmer med förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 så kan förordningsmotiven (FM 2020:8) i väsentliga delar användas som vägledning.

Exempel: stöd för administrativa kostnader

Företag A har enligt 11 § första stycket FOM-S rätt till 15 000 000 kr i omställningsstöd, men har även haft kostnader för revisorsinintyg på 50 000 kr. Företaget kan enligt 11 § tredje stycket FOM-S få maximalt stöd med 15 010 000kr (15 000 000 kr + 10 000 kr).

Annat att beakta före och efter beräkningen av stöd

Alla företag som ansöker om omställningsstöd måste såväl inför som efter beräkningen beakta bestämmelserna i 5, 7 och 11-17 §§ FOM-S för stödperioden. Det innebär en tillämpning av följande moment:

 • Nettoomsättningen tas fram för referensperioden respektive stödperioden periodiserad enligt samma redovisningsprinciper som tillämpats av företaget för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 (7 § FOM-S).
 • Vid beräkningen enligt 11 § FOM-S måste det kontrolleras att nedgången i nettoomsättning för stödperioden är större än 50 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden (5 § första stycket FOM-S).
 • Vid beräkningen enligt 11 § FOM-S måste det kontrolleras att den del av nedgången i nettoomsättning som ska bero på att företaget inte har kunnat bedriva sin verksamhet i samma omfattning som tidigare, till följd av någon av de uppräknade restriktionerna, motsvarar minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning (5 § andra stycket FOM-S).
 • Om företaget för stödperioden har sökt sådant stöd för administrativa kostnader som beskrivs på denna sida med upp till 10 000 kr ska det om förutsättningarna för det är uppfyllda läggas till stödet (11 § tredje stycket FOM-S).
 • Kostnaderna ska gås igenom för att avgöra vilka kostnader som utgör fasta kostnader respektive inte utgör fasta kostnader så att beräkningen enligt 11 § baseras på ett korrekt underlag (12-13 §§ FOM-S).
 • En periodisering ska göras av de fasta kostnader som ska anses hänförliga till stödperioden juni och juli 2020 med tillämpning av samma redovisningsprinciper som tillämpades för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 (14 § FOM-S).
 • Stödet ska minskas med vissa typer av försäkringsersättningar, andra statliga stöd m.m. som företaget fått eller kommer att få (15 § FOM-S).
 • En kontroll ska göras så att det sökta stödet inte går över takbeloppet på 150 miljoner kr för stödperioden juni och juli 2020 (16 § första stycket FOM-S).
 • Om företaget eller annat företag i samma koncern har fått eller kommer att få omställningsstöd för perioden juni-juli 2020 enligt FOM2 ska takbeloppet minskas med sådant stöd (16 § andra stycket FOM-S).
 • Det ska också kontrolleras om stödet ska fördelas mellan olika företag som ingår i samma koncern av sådant slag som avses i ÅRL (16 § tredje stycket FOM-S).
 • Kontroll av om företaget är ett förlustföretag (17 § FOM-S).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1]