OBS: Detta är utgåva 2021.6. Sidan är avslutad 2023.

Försäkringsersättningar, skadestånd eller liknande och statliga stöd som ska minska stödet.

Försäkringsersättning, skadestånd eller liknande.

Det beräknade omställningsstödet ska minskas med följande belopp; försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas på. Det gäller belopp som företaget fått eller kommer att få (15 § FOMS). Den typ av försäkringsersättning som kan komma i fråga är främst ersättning från olika typer av avbrottsförsäkringar.

Statligt stöd

Med statligt stöd avses i detta sammanhang statligt stöd i enlighet med EU:s statsstödsregler. Detta innebär att stöd som ges med allmänna medel av staten, regioner och kommuner träffas av bestämmelsen. Även stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse kan omfattas.

Ett företag ska ha gjort allt som rimligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till att få annan ersättning eller stöd innan de beviljas omställningsstöd. Det innebär att omställningsstödet ska minskas med såväl statliga stöd som stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) som ett företag fått eller kommer att få.

Omställningsstödet ses dock inte som ett de minimis-stöd.

Varför och när ska minskning ske?

En avräkning är nödvändig för att företag inte ska bli kompenserade två gånger för samma sak. Det spelar ingen roll när sådana ersättningar betalas ut utan det som avgör är om de avser förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas på (15 § FOMS).

Har företaget tillgodoförts omställningsstöd och därefter erhåller ett belopp som ska räknas av ska företaget anmäla det förändrade förhållandet för att Skatteverket ska kunna ta ställning till om det kan bli aktuellt med återbetalning av omställningsstödet (6 § LOM).

Eftersom omställningsstödet till vissa särskilt drabbade företag syftar till att kompensera företag för den ekonomiska skada som de lidit till följd av effekterna av corona under perioden juni och juli 2020 ska avräkning göras avseende annat stöd eller ersättning också som har till syfte att kompensera företag för inkomstbortfall under denna period

Omställningsstödet ska inte minskas med annat stöd eller ersättning som inte syftar till att kompensera för förlorad omsättning under juni och juli 2020. Omställningsstödet ska däremot minskas med stöd eller ersättning som ges för samma fasta kostnader som omställningsstödet räknas på. Stöd till personalkostnader och liknande stöd ska därmed inte avräknas.

Avbokning

En avbokningskostnad som enligt avtal är en ersättning för en utförd tjänst är inte en ersättning för en förlorad omsättning enligt 15 § FOMS.

Idrotts- och kulturevenemang

Ett exempel på annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning som omställningsstödet räknas på är stöd enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av corona. En förutsättning är dock att stödet avser inställda eller uppskjutna evenemang som skulle ha ägt rum under den månad omställningsstödet avser. Om en del av stödet avser inkomstbortfall för andra månader är det endast den del av stödet som avser dessa månader som ska avräknas (se motivuttalanden till 13 § Fm 2020:08 s. 22).

Statligt stöd för idrottsevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av corona ska enligt Skatteverkets uppfattning behandlas på samma sätt.

Hyresstöd

Hyresstödet enligt förordning (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran är ett stöd som tillkommer hyresgästen, även om utbetalningen av stödet sker via hyresvärden. En hyresvärd behöver inte minska omställningsstödet med ett hyresstöd denne fått eller kommer att få då hänsyn redan har tagits till hyresstödet vid beräkningen av företagets nettoomsättning och hyresstödet är ett stöd avsett för hyresgästen. Eftersom omställningsstödet beräknas på hyreskostnaden efter avdrag för hyresrabatter ska inte heller någon avräkning ske hos hyresgästen (se motivuttalande till 13 § Fm 2020:08 s. 22).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2020:237) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran [1]
  • Förordning (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 [1]
  • Förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 [1]
  • Förordning (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag [1] [2] [3]

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1] [2]