OBS: Detta är utgåva 2021.6. Sidan är avslutad 2023.

Ett företag kan högst få omställningsstöd med 150 miljoner kronor för stödperioden juni och juli. Om flera företag i en koncern är berättigade till stöd får stödet till koncernen totalt högst uppgå till 150 miljoner kronor.

Maximalt stöd för stödperioden juni och juli är 150 miljoner kronor

Omställningsstöd kan ges med högst 150 miljoner kronor per stödberättigat företag för stödperioden juni och juli 2020 (16 § FOM-S).

Det stöd ett företag kan få för administrativa kostnader för att söka stöd ingår i det totala omställningsstödet, och omfattas alltså av takbeloppet på totalt 150 miljoner kronor.

Takbeloppet ska minskas med omställningsstöd enligt FOM2

Det maximala stödet om 150 miljoner kronor ska minskas med sådant omställningsstöd som företaget, eller något annat företag i samma koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL, har fått eller kommer att få enligt FOM2 för stödperioden juni och juli 2020 (16 § andra stycket FOM-S). Den avgörande tidpunkten för frågan om företagen ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL är den tidpunkt då prövningen sker (se motivuttalande till 14 § FOM i Fm 2020:8, s. 16).

Anledningen till att denna avräkning ska göras är att det sammanlagda takbeloppet för FOM2 och FOM-S för juni och juli är 150 miljoner kronor.

Exempel: ett företag har fått omställningsstöd enligt FOM2

Ett företag har fått omställningsstöd för stödperioden juni och juli enligt FOM2 med 8 miljoner kronor. Företaget söker nu ytterligare stöd. Beräknat stöd enligt 11 § FOM-S uppgår till 153 miljoner kronor.

Företaget ska först räkna av tidigare erhållet omställningsstöd om 8 miljoner kronor enligt 15 § FOM-S för att inte få kompensation för samma kostnader två gånger (Fm 2021:2 s. 11). Därefter återstår 145 miljoner kronor. Takbeloppet ska dock minskas med tidigare erhållet stöd, vilket innebär att företaget endast kan få omställningsstöd med 142 miljoner kronor (150-8).

Exempel: ett företag i koncernen har fått omställningsstöd enligt FOM2

Beräknat stöd enligt 11 § FOM-S för AB A uppgår till 149 miljoner kronor för stödperioden juni och juli. AB A är dotterbolag till AB B. Både AB A och AB B har beviljats omställningsstöd för stödperioden juni och juli enligt FOM2. AB A har fått 6 miljoner kronor och AB B har fått 2 miljoner kronor. AB B har inte sökt något stöd enligt FOM-S.

AB A ska räkna av tidigare erhållet omställningsstöd om 6 miljoner kronor enligt 15 § FOM-S. Därefter återstår 143 miljoner kronor (149-6).

Takbeloppet om 150 miljoner kronor ska minskas med det stöd som både AB A och AB B har fått enligt FOM2. Det innebär att AB A har rätt till omställningsstöd enligt FOM-S med maximalt 142 miljoner kronor (150-8).

I koncerner ska stödet fördelas mellan företagen

Om flera företag i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL är berättigade till omställningsstöd får stödet till koncernen totalt högst uppgå till 150 miljoner kronor (16 § FOM-S). Att koncernen ska vara ”av sådant slag” som anges i 1 kap. 4 § ÅRL innebär att även utländska koncerner omfattas om företagen upprätthåller förbindelser med varandra motsvarande vad som anges i årsredovisningslagen.

I en koncern ska stödet fördelas på respektive stödberättigat företag i förhållande till det stöd företaget hade haft rätt till om det inte funnits något takbelopp (16 § FOM-S, se motivuttalande till 14 § FOM i Fm 2020:8, s. 16). Stödet ska endast beräknas och fördelas på de företag som är berättigade till omställningsstöd.

Exempel: fördelning av omställningsstöd för stödperioden juni och juli i en koncern

En koncern består av ett moderbolag, AB A, och fyra helägda dotterbolag, AB B, AB C, AB D och AB E. Om inget takbelopp hade funnits hade företagen varit berättigade till stöd enligt nedan:

Bolag

Beräknat stöd

AB A

40 mnkr

AB B

30 mnkr

AB C

80 mnkr

AB D

50 mnkr

AB E

0 kr

Summa

200 mnkr

Totalt beräknat omställningsstöd inom koncernen uppgår till 200 miljoner kronor, men koncernen har endast rätt till stöd med totalt 150 miljoner kronor. För AB A innebär det att stödet kan beräknas till 30 mkr (40/200 x 150). Efter proportionering har respektive bolag rätt till stöd enligt nedan:

Bolag

Beräknat stöd

Andel av beräknat stöd

Stöd efter begränsning

AB A

40 mnkr

40/200

30 mnkr

AB B

30 mnkr

30/200

22,5 mnkr

AB C

80 mnkr

80/200

60 mnkr

AB D

50 mnkr

50/200

37,5 mnkr

AB E

0 kr

0/200

0 kr

Summa

200 mnkr

150 mnkr

Ett ytterligare exempel på hur bestämmelsen ska tillämpas finns i förordningsmotiven (se motivuttalande till 14 § FOM i Fm 2020:8, s. 16).

Exempel: fördelning av omställningsstöd för stödperioden juni och juli i en koncern som fått omställningsstöd enligt FOM2

En koncern består av ett moderbolag, AB A, och fyra helägda dotterbolag, AB B, AB C, AB D och AB E. Några av bolagen i koncernen har fått stöd enligt FOM2 för juni och juli. Vid en beräkning enligt 11 och 15 §§ FOM-S hade företagen varit berättigade till stöd enligt nedan:

Bolag

Beräknat stöd enligt FOM-S

Omställningsstöd enlig FOM2

Beräknat stöd enligt FOM-S efter avdrag för stöd enligt FOM2

AB A

100 mnkr

0 kr

100 mnkr

AB B

4 mnkr

4 mnkr

0 kr

AB C

50 mnkr

0 kr

50 mnkr

AB D

52 mnkr

2 mnkr

50 mnkr

AB E

1 mnkr

1 mnkr

0 kr

Summa

207 mnkr

7 mnkr

200 mnkr

Totalt beräknat omställningsstöd inom koncernen efter avdrag för det stöd koncernen fått enligt FOM2 för juni och juli uppgår till 200 miljoner kronor (15 § 2 FOM-S). Koncernen har endast rätt till stöd med totalt 150 miljoner kronor. Takbeloppet ska också minskas med det belopp som företag inom koncernen fått eller kommer att få i omställningsstöd enligt FOM2, 7 miljoner kronor. Omställningsstöd som ska fördelas mellan bolagen i koncernen uppgår därmed till 143 miljoner kr (150-7).

För AB A innebär det att stödet kan beräknas till 71,5 mnkr (100 mnkr/200 mnkr x 143 mnkr). I tabellen nedan har respektive företags andel av det maximala stödet angetts till 100/200, 0/200 osv. utifrån respektive företags andel av totalt beräknat stöd på 200 mnkr. Efter proportionering har respektive bolag rätt till stöd enligt nedan:

Bolag

Beräknat stöd enligt FOM-S efter avdrag för stöd enligt FOM2

Andel av beräknat stöd

Stöd efter begränsning av takbeloppet

AB A

100 mnkr

100/200

71,5 mnkr

AB B

0 kr

0/200

0 kr

AB C

50 mnkr

50/200

35,75 mnkr

AB D

50 mnkr

20/200

35,75 mnkr

AB E

0 kr

0/200

0 kr

Summa

200 mnkr

143 mnkr

Tidpunkt för bedömning av koncerntillhörighet

Den avgörande tidpunkten för frågan om företagen ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL vid prövning enligt 16 § FOM-S är den tidpunkt då prövningen sker (se motivuttalande till 14 § FOM i Fm 2020:8 s. 16).

Ett företag som ansökt om stödet eller fått stödet ska omgående lämna uppgift om förändringar som kan påverka rätten till stödet eller dess storlek (6 § LOM). En sådan uppgiftsskyldighet omfattar även en situation där ett sökande företag har fått en ny koncerntillhörighet (19 § FOM-S, se motivuttalande till 17 § FOM i Fm 2020:8 s. 17).

Det innebär att om ett företag under tiden mellan ansökan och beslut om stöd har fått en ny koncerntillhörighet ska stödet begränsas utifrån förhållandena i den koncern företaget ingår i vid beslutstidpunkten.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag [1] [2] [3] [4] [5]

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1] [2] [3] [4] [5]
  • Förordningsmotiv Fm 2021:2 Förordning om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag [1]