OBS: Detta är utgåva 2021.6. Sidan är avslutad 2023.

För förlustföretag finns det särskilda regler som begränsar stödet.

Vad menas med förlustföretag?

Det finns i förordningen om omställningsstöd för augusti 2020-april 2021 särskilda regler som är avsedda att förhindra att vissa företag blir överkompenserade. För s.k. förlustföretag finns det dessutom ytterligare begränsningar (19 § FOM3).

Enligt 19 § andra stycket 1 och 2 FOM3 är ett företag ett förlustföretag

För att ett företag ska vara ett förlustföretag enligt denna förordning räcker det att en av de två punkterna i 19 § andra stycket FOM3 är uppfyllda. Reglerna för förlustföretag gäller oavsett för vilken av stödperioderna augusti-oktober 2020, november och december 2020, januari och februari 2021, mars 2021 eller april 2021 som ett företag ansöker om omställningsstöd. Stödet förlängdes till mars och april den 6 april 2021.

Ett företag som enligt förordningen är ett förlustföretag kan maximalt få ett omställningsstöd lika stort som den nominella nedgången av bruttoresultatet för stödperioden jämfört med referensperioden. Beräkningen av det maximala stödet som ett förlustföretag kan få görs på samma sätt oavsett vilken av de två punkterna i 19 § andra stycket FOM3 som definierar företaget som ett förlustföretag.

Bruttoresultat

Med bruttoresultat menas nettoomsättningen enligt 7 § FOM3 minskad med periodens:

 • kostnader för handelsvaror, legoarbeten och underentreprenader,
 • inköp av råvaror och förnödenheter,

nettoomsättningen ska även justeras för periodens förändring av lager av:

 • råvaror och förnödenheter,
 • produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor,
 • pågående arbete för någon annans räkning (19 § tredje stycket FOM3).

Företag som tillämpar den kostnadsslagsindelade uppställningsformen för resultaträkningen (bilaga 2 i ÅRL) kan få fram dessa poster direkt ur bokföringsprogrammet. Även företag som tillämpar den s.k. funktionsindelade uppställningsformen för resultaträkningen (bilaga 3 i ÅRL) måste beräkna bruttoresultatet enligt den kostnadsslagsindelade uppställningsformen.

Definitionen av bruttoresultat har utformats med beaktande av Bokföringsnämndens allmänna råd om Årsredovisning i mindre företag (K2), BFNAR 2016:10 (se motivuttalande till 15 § FOM i Fm 2020:8 s.17).

Vid en tillämpning av 7 och 19 §§ FOM3 måste det beaktas att begreppen nettoomsättning och bruttoresultat inte fullt ut överensstämmer med hur dessa är definierade i redovisningsnormgivningen. I förordningen om omställningsstöd är dessa begrepp särskilt reglerade vilket innebär att förordningstexten har företräde framför redovisningsnormgivningen när ett företag söker omställningsstöd.

Förlustföretag med negativt rörelseresultat

Ett företag vars rörelseresultat är negativt före finansiella poster det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 anses utgöra ett förlustföretag (19 § andra stycket 1 FOM3). Med rörelseresultat före finansiella poster menas enligt 19 § fjärde stycket FOM3 årets resultat före

 • skatter
 • bokslutsdispositioner
 • räntor och liknande intäkter och kostnader
 • nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
 • intäkter från andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och andra företag som det finns ett ägarintresse i samt övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.

Rörelseresultat före finansiella kostnader motsvarar årets resultat enligt de scheman för resultaträkningar som finns i bilaga 2 och 3 till ÅRL, före de poster som anges i punkterna 11–20 i schemat för den kostnadsslagsindelade resultaträkningen (bilaga 2) respektive punkterna 8–17 i schemat för den funktionsindelade resultaträkningen (bilaga 3).

För ett sådant företag får stödet inte överstiga den nominella nedgången i bruttoresultat för den aktuella stödperioden jämfört med referensperioden (19 § första stycket FOM3).

Om begränsningsregeln i 19 § andra stycket 1 FOM3 är tillämplig ska beräkningen av stödet ske i följande steg.

 1. Vid bedömningen ska företaget för räkenskapsår som avslutades närmast före 1 maj 2020 (19 § andra stycket 1 FOM3) nämnda räkenskapsåret tillämpa 19 § fjärde stycket FOM3 för att ta fram rörelseresultatet före finansiella kostnader.
 1. Om företagets rörelseresultat före finansiella kostnader är positivt är företaget inte ett förlustföretag enligt 19 § andra stycket 1 FOM3. Företaget berörs då inte av denna begränsningsregel och behöver då inte tillämpa steg 2–5. Företaget ska då gå vidare och bedöma om det är ett förlustföretag enligt 19 § andra stycket 2 FOM3. Se Förlustföretag där stödet är större än den nominella nedgången i nettoomsättningen.
 2. Om företaget däremot är ett förlustföretag enligt 19 § andra stycket 1 FOM3 ska företaget tillämpa steg 2–5.
 1. Om företaget är ett förlustföretag enligt 19 § andra stycket 1 FOM3 får stödet inte överstiga den nominella nedgången i Bruttoresultat för stödperioden jämfört med referensperioden (19 § första stycket FOM3).
 2. Företaget ska vid tillämpningen av 19 § tredje stycket FOM3 beräkna sin nettoomsättning enligt 7 § FOM3.
 3. Företaget ska sedan vid tillämpning av 19 § tredje stycket FOM3 minska och justera sin beräknade nettoomsättning med de i detta stycke uppräknade posterna för att få fram bruttoresultatet för den aktuella stödperioden respektive referensperioden.
 4. Företaget ska därefter slutligen räkna fram sitt maximalt möjliga stöd enligt begränsningsregeln för förlustföretag i 19 § första stycket FOM3.

Alla företag som ansöker om omställningsstöd ska beräkna sitt stöd i enlighet med 12-18 §§ FOM3. Vid prövningen av om begränsningsregeln i 19 § FOM3 är tillämplig ska även stöd för administrativa kostnader ingå (12 § fjärde stycke FOM3). Detta eftersom dessa kostnader tillsammans med fasta kostnader är en del av det beräknade omställningsstödet enligt 12 § FOM3.

Exempel: företag med negativ rörelseresultat

Företagets nettoomsättning för stödperioden augusti-oktober 2020 är 590 000 kr. Nettoomsättningen för referensperioden augusti-oktober 2019 var 1 000 000 kr. Fasta kostnader för stödperioden var 2 000 000 kr. Täckningsbidraget för perioden augusti-oktober 2020 uppgick till 290 000 kr.

För det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2019 redovisade företaget ett negativt rörelseresultat före finansiella poster med 500 000 kr. Företaget är ett sådant företag som tillhör kategorin små företag enligt bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014. Stödets storlek för stödperioden beräknas därför med den högre stödnivån 75 procent av de icke täckta fasta kostnaderna.

Steg 1 och 2: test av om det är ett förlustföretag

För att avgöra om företaget är ett förlustföretag enligt 19 § andra stycket 1 FOM3 måste rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 kontrolleras. Det sker i enlighet med 19 § fjärde stycket FOM3.

Eftersom företaget för det kontrollerade räkenskapsåret redovisar ett negativt rörelseresultat före finansiella poster på 500 000 kr är företaget ett förlustföretag enligt 19 § andra stycket 1 FOM3 och begränsningsregeln blir tillämplig.

Steg 3: begränsningsregeln blir tillämplig

Företaget ska tillämpa begränsningsregeln i 19 § första stycket FOM3. Det innebär att stöd inte får lämnas med ett belopp som överstiger den nominella nedgången i bruttoresultat för stödperioden augusti-oktober 2020 jämfört med referensperioden augusti-oktober 2019. Hur bruttoresultatet ska beräknas framgår av 19 § tredje stycket FOM3 och beskrivs i steg 4–5.

Steg 4 och 5: beräkning av bruttoresultat

Nettoomsättning beräknad enligt 7 § FOM3 för stödperioden augusti-oktober 2020 uppgick till 590 000 kr och periodens varuinköp och förändring av lager m.m. uppgick till 100 000 kr. Företaget ska då beräkna periodens bruttoresultat enligt följande:

Nettoomsättning

+ 590 000 kr

Varuinköp m.m.

- 100 000 kr

Bruttoresultat:

= 490 000 kr

Nettoomsättning beräknad enligt 7 § FOM3 för referensperioden augusti-oktober 2019 var 1 000 000 kr och periodens varuinköp och förändring av lager m.m. var på 200 000 kr. Företaget ska då beräkna periodens bruttoresultat enligt följande:

Nettoomsättning

+ 1000 000 kr

Varuinköp m.m.

- 200 000 kr

Bruttoresultat:

= 800 000 kr

Steg 6: maximalt stöd enligt begränsningsregeln

Den nominella minskningen av bruttoresultatet för stödperioden augusti-oktober 2020 jämfört med referensperioden augusti-oktober 2019 är 310 000 kr (490 000 jämfört med 800 000) vilket innebär att stödet maximalt kan bli 310 000 kr

Om företaget inte hade träffats av begränsningsregeln i 19 § FOM3 utan beräknats enligt huvudregeln i 12 § FOM3 skulle stödet ha blivit 1 282 500 kr ((2 000 000 - 290 000) x 0,75).

Förlustföretag där stödet är större än den nominella nedgången i nettoomsättningen

Ett företag är ett förlustföretag även om stödet överstiger den nominella nedgången i nettoomsättning för stödperioden jämfört med referensperioden, beräknat enligt 12–18 §§ FOM3 (19 § andra stycket 2 FOM3).

Om begränsningsregel i 19 § andra stycket 2 FOM3 är tillämplig ska beräkningen av stödet ske i följande steg:

 1. Företaget ska göra en beräkning av stödet i enlighet med 12–18 §§ FOM3. Alla företag som ansöker om omställningsstöd måste göra en sådan beräkning.
 2. Företaget ska sedan kontrollera om det beräknade stödet i steg 1 är större än den nominella nedgången i nettoomsättning för stödperioden jämfört med referensperioden.
 1. Om företaget inte är ett förlustföretag enligt 19 § andra stycket 2 FOM3 berörs företaget inte av denna begränsningsregel och behöver därmed inte göra nedanstående beräkning.
 2. Om företaget däremot är ett förlustföretag enligt 19 § andra stycket 2 FOM3 ska företaget tillämpa steg 3–6.
 1. Om företaget är ett förlustföretag enligt punkt 2 b ska företaget tillämpa 19 § första stycket FOM3. Det medför att omställningsstöd inte får lämnas med ett belopp som är högre än den nominella nedgången i bruttoresultat för stödperioden jämfört med referensperioden.
 2. Företaget ska vid tillämpningen av 19 § tredje stycket FOM3 beräkna sin nettoomsättning i enlighet med 7 § FOM3.
 3. Företaget ska sedan vid tillämpningen av 19 § tredje stycke FOM3 minska och justera sin beräknade nettoomsättning med de i detta stycke uppräknade posterna för att få fram bruttoresultatet för den aktuella stödperioden respektive referensperiod.
 4. Företaget ska därefter slutligen räkna fram sitt begränsade stöd enligt 19 § första stycket FOM3.

Vid prövningen av om begränsningsregeln i 19 § FOM3 är tillämplig ska även stöd för administrativa kostnader ingå (12 § fjärde stycket FOM3). Detta eftersom dessa kostnader tillsammans med fasta kostnader utgör en del av det beräknade omställningsstödet enligt 12 § FOM3.

Exempel: där stödet överstiger den nominella nedgången

Företagets nettoomsättning för stödperioden november och december 2020 är 400 000 kr. Nettoomsättningen för referensperioden november och december 2019 var 1 000 000 kr. Företagets fasta kostnader för perioden november och december 2020 var 1 500 000 kr. Täckningsbidraget för perioden november och december 2020 uppgick till 300 000 kr. Företaget är ett sådant företag som tillhör kategorin små företag enligt bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den 17 juni 2014. Stödets storlek för stödperioden beräknas därför med den högre stödnivån 90 procent av de icke täckta fasta kostnaderna.

Steg 1: beräkningar före prövningen av begränsningsregeln

Alla företag som ansöker om omställningsstöd måste utföra en beräkning av sitt stöd enligt 12–18 §§ FOM3. Denna beräkning innefattar en tillämpning av följande moment:

 • Stödet beräknas med en särskild beräkningsformel för att räkna fram storleken på stödet (12 § FOM3).
 • Nettoomsättningen tas fram för november och december 2019 respektive november och december 2020 periodiserad enligt samma redovisningsprinciper som tillämpats av företaget för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 (7 § FOM3).
 • Kostnaderna ska gås igenom för att avgöra vilka kostnader som utgör fasta kostnader respektive inte utgör fasta kostnader så att beräkningen enligt 12 § baseras på ett korrekt underlag (13-14 FOM3).
 • En periodisering ska göras av de fasta kostnader som ska anses hänförliga till perioden november och december för 2020 med tillämpning av samma redovisningsprinciper som tillämpades för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 (15 § FOM3).
 • Om företaget har sökt stöd för administrativa kostnader upp till 10 000 kr ska det läggas till stödet (12 § fjärde stycket FOM3).
 • Stödet ska minskas med vissa typer av försäkringsersättningar, andra statliga stöd m.m. som företaget fått eller kommer att få (17 § FOM3).
 • En kontroll ska göras så att det sökta stödet inte går över takbeloppet på 97 miljoner kr per stödberättigat företag (18 § första stycket FOM3). Om ett företag ansöker om omställningsstöd för fler än en stödperiod enligt 4 § första stycket gäller maxbeloppet enligt första stycket det totala omsättningsstödet för samtliga stödperioder (18 § tredje stycket FOM3) .
 • Det ska också kontrolleras om stödet ska fördelas mellan olika företag som ingår i samma koncern av sådant slag som avses i ÅRL (18 § andra stycket FOM3).

Av ovanstående beräkningar kan konstateras att företagets nettoomsättning för perioden november och december 2020 i jämförelse med perioden november och december 2019 har sjunkit med 600 000 kr (1 000 000 kr - 400 000 kr). Det motsvarar en omsättningsnedgång med 60 procent (( 1 000 000 kr - 400 000 kr / 1 000 000 kr) = 0,6).

Beloppet som företaget kan få stöd för utgörs enligt 12 § andra stycket FOM3 av de fasta kostnaderna för stödperioden reducerade med stödperiodens täckningsbidrag, multiplicerat med 90 procent. Företaget skulle om inte i begränsningsregeln 19 § FOM3 funnits ha rätt till ett stöd på 1 080 000 kr ((1 500 000 kr – 300 000 kr) x 0,9).

Steg 2: test av om det är ett förlustföretag

Eftersom stödet (1 080 000 kr) beräknat enligt 12-18 §§ överstiger den nominella nedgången i nettoomsättning för november och december 2020 jämfört med motsvarande period året dessförinnan (600 000 kr), så är företaget ett förlustföretag enligt 19 § andra stycket 2 FOM3. Det innebär att företaget ska tillämpa begränsningsregeln i 19 § första stycket FOM3.

Steg 3: begränsningsregeln blir tillämplig

Företaget ska tillämpa begränsningsregeln i 19 § första stycket FOM3. Det innebär att omställningsstöd inte får lämnas med ett belopp som överstiger den nominella nedgången i bruttoresultat för stödperioden november och december 2020 jämfört med motsvarande period året dessförinnan. Hur bruttoresultatet ska beräknas framgår av 19 § tredje stycket FOM3 och beskrivs i steg 4–5 nedan.

Steg 4 och 5: beräkning av bruttoresultatet

Företaget ska beräkna sitt bruttoresultat på följande vis.

Nettoomsättning beräknad enligt 7 § FOM3 för stödperioden november och december 2020 var 400 000 kr och periodens varuinköp och förändring av lager m.m. var på 100 000 kr. Företaget ska då beräkna stödperiodens bruttoresultat enligt följande:

Nettoomsättning

+ 400 000 kr

Varuinköp m.m.

- 100 000 kr

Bruttoresultat:

= 300 000 kr

Nettoomsättning beräknad enligt 7 § FOM3 för referensperioden november och december 2019 var 1 000 000 kr och periodens varuinköp och förändring av lager m.m. uppgick till 200 000 kr. Företaget ska då beräkna referensperiodens bruttoresultat enligt följande.

Nettoomsättning

+ 1 000 000 kr

Varuinköp m.m.

- 200 000 kr

Bruttoresultat:

= 800 000 kr

Steg 6: maximalt stöd enligt begränsningsregeln

Eftersom företaget är ett förlustföretag, begränsas det stöd som företaget kan få enligt 19 § första stycket FOM3 på följande vis:

Företagets bruttoresultat för stödperioden november och december 2020 har beräknats till 300 000 kr jämfört med motsvarande period 2019 då bruttoresultatet uppgick till 800 000 kr. Den nominella minskningen av bruttoresultatet är 500 000 kr (800 000 kr - 300 000 kr). Det innebär att det maximala stöd företaget kan få begränsas till 500 000 kr jämfört med det maximala stödet om 1 080 000 kr enligt 12 § FOM3.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1]

Övrigt

 • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1]