OBS: Detta är utgåva 2021.6. Sidan är avslutad 2023.

Ett företag kan högst få omställningsstöd med 97 miljoner kronor. Om flera företag i en koncern är berättigade till stöd får stödet till koncernen totalt högst uppgå till 97 miljoner kronor.

Maximalt stöd är 97 miljoner kronor

Omställningsstöd kan ges med högst 97 miljoner kronor per stödberättigat företag (18 § FOM3).

Det stöd ett företag kan få för administrativa kostnader för att söka stöd ingår i det totala omställningsstödet, och omfattas alltså av takbeloppet på totalt 97 miljoner kronor.

Om ett företag ansöker om omställningsstöd för fler än en stödperiod gäller att det totala omställningsstödet för stödperioderna augusti-oktober, november-december, januari-februari samt mars och april får uppgå till högst 97 miljoner kronor. Stödet förlängdes till mars och april den 6 april 2021.

Exempel: ett företag söker omställningsstöd för flera perioder

Ett företag har sökt och beviljats omställningsstöd för perioden augusti-oktober 2020 med 30 miljoner kronor. Företaget har även sökt omställningsstöd för perioden november och december 2020 med 40 miljoner kronor, samt för perioden januari och februari 2021 med 35 miljoner kronor. Företaget har alltså sökt omställningsstöd med totalt 105 miljoner kronor.

Eftersom företaget redan fått omställningsstöd med 30 miljoner kronor för perioden augusti-oktober kan företaget få stöd för perioden november och december 2020 med 40 miljoner kronor samt för perioden januari och februari 2021 med 27 miljoner kronor, dvs totalt 97 miljoner kronor.

I koncerner ska stödet fördelas mellan företagen

Om flera företag i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL är berättigade till omställningsstöd får stödet till koncernen totalt högst uppgå till 97 miljoner kronor (18 § FOM3). Att koncernen ska vara ”av sådant slag” som anges i 1 kap. 4 § ÅRL innebär att även utländska koncerner omfattas om företagen upprätthåller förbindelser med varandra motsvarande vad som anges i årsredovisningslagen.

I en koncern ska stödet fördelas på respektive stödberättigat företag i förhållande till det stöd företaget hade haft rätt till om det inte funnits något takbelopp (18 § FOM3, se motivuttalande till 14 § FOM i Fm 2020:8, s. 16). Stödet ska endast beräknas och fördelas på de företag som är berättigade till omställningsstöd.

Exempel: fördelning av omställningsstöd för stödperioden augusti-oktober i en koncern

En koncern består av ett moderbolag, AB A, och fyra helägda dotterbolag, AB B, AB C, AB D och AB E. Om inget takbelopp hade funnits hade företagen varit berättigade till stöd enligt nedan:

Bolag

Beräknat stöd

AB A

20 mnkr

AB B

15 mnkr

AB C

40 mnkr

AB D

25 mnkr

AB E

0 kr

Summa

100 mnkr

Totalt beräknat omställningsstöd inom koncernen uppgår till 100 miljoner kronor, men koncernen har endast rätt till stöd med totalt 97 miljoner kronor. För AB A innebär det att stödet kan beräknas till 19,4 mnkr (20/100 x 97). Efter proportionering har respektive bolag rätt till stöd enligt nedan:

Bolag

Beräknat stöd

Andel av beräknat stöd

Stöd efter begränsning

AB A

20 mnkr

20/100

19,4 mnkr

AB B

15 mnkr

15/100

14,55 mnkr

AB C

40 mnkr

40/100

38,8 mnkr

AB D

25 mnkr

25/100

24,25 mnkr

AB E

0 kr

0/100

0 kr

Summa

100 mnkr

97 mnkr

Ett ytterligare exempel på hur bestämmelsen ska tillämpas finns i förordningsmotiven (se motivuttalande till 14 § FOM i Fm 2020:8, s. 16).

Exempel: fördelning av omställningsstöd för stödperioden november-december i en koncern som fått omställningsstöd för stödperioden augusti-oktober

En koncern består av ett moderbolag, AB A, och fyra helägda dotterbolag, AB B, AB C, AB D och AB E. Av tabellen nedan framgår hur mycket stöd företagen redan fått för perioden augusti-oktober samt hur stort stöd respektive företag varit berättigade till för perioden november och december om det inte hade funnits något takbelopp.

Bolag

Beräknat stöd perioden november-december

Andel av beräknat stöd

Beslutat stöd perioden augusti-oktober

AB A

20 mnkr

20/100

5 mnkr

AB B

40 mnkr

40/100

20 mnkr

AB C

30 mnkr

30/100

10 kr

AB D

10 mnkr

10/100

0 kr

AB E

0 kr

0/100

5 mnkr

Summa

100 mnkr

40 mnkr

Totalt beräknat omställningsstöd inom koncernen för perioden november och december uppgår till 100 miljoner kronor, men koncernen har endast rätt till stöd med totalt 97 miljoner kronor för samtliga stödperioder. Takbeloppet om 97 miljoner kronor ska minskas med det omställningsstöd som redan beslutats för perioden augusti-oktober 2020, 40 miljoner kronor. Omställningsstöd som ska fördelas mellan bolagen i koncernen för perioden november och december 2020 uppgår därmed till 57 mnkr (97 – 40 mnkr).

För AB A innebär det att stödet kan beräknas till 11,4 mnkr (20 000 000/100 000 000 x 57 000 000 kr). I tabellen nedan har respektive företags andel av det maximala stödet angetts till 2/10, 4/10 osv. utifrån respektive företags andel av totalt beräknat stöd på 100 mnkr. Efter proportionering har respektive bolag rätt till stöd för november och december enligt nedan:

Bolag

Beräknat stöd

Andel av beräknat stöd

Stöd efter begränsning

AB A

20 mnkr

2/10

11,4 mnkr

AB B

40 mnkr

4/10

22,8 mnkr

AB C

30 mnkr

3/10

17,1 mnkr

AB D

10 mnkr

1/10

5,7 mnkr

AB E

0 kr

0/10

0 kr

Summa

100 mnkr

57 mnkr

Koncernen har fått stöd med totalt 97 miljoner kronor för perioderna augusti-oktober 2020 samt november och december 2020. Det innebär att företagen i koncernen inte kan få något ytterligare omställningsstöd för perioderna januari - april 2021.

Tidpunkt för bedömning av koncerntillhörighet

Den avgörande tidpunkten för frågan om företagen ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL vid prövning enligt 18 § FOM3 är den tidpunkt då prövningen sker (se motivuttalande till 14 § FOM i Fm 2020:8 s. 16).

Ett företag som ansökt om stödet eller fått stödet ska omgående lämna uppgift om förändringar som kan påverka rätten till stödet eller dess storlek (6 § LOM). En sådan uppgiftsskyldighet omfattar även en situation där ett sökande företag har fått en ny koncerntillhörighet (21 § FOM3, se motivuttalande till 17 § FOM i Fm 2020:8 s. 17).

Det innebär att om ett företag under tiden mellan ansökan och beslut om stöd har fått en ny koncerntillhörighet ska stödet begränsas utifrån förhållandena i den koncern företaget ingår i vid beslutstidpunkten.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2021:126) om ordinarie omställningsstöd [1] [2] [3] [4]

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1] [2] [3] [4]