OBS: Detta är utgåva 2022.12. Sidan är avslutad 2023.

Ett företag ska för stödperioderna augusti 2020 – september 2021 beroende på omständigheterna beräkna sitt omställningsstöd på ett av två olika sätt. Företaget kan även ha rätt till omställningsstöd för administrativa kostnader.

Omställningsstöd ska beräknas på ett av två olika sätt

Det omställningsstöd som ett företag enligt 11 § förordning (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag (FOM-S) kan få ska beroende på omständigheterna räknas fram på ett av följande två sätt:

 1. den andel av stödperiodens fasta kostnader, som motsvarar den andel av nedgången i nettoomsättningen som beror på restriktionerna, beräknad enligt 5 § andra stycket FOM-S, x 0,75
 2. stödperiodens fasta kostnader x 1,0

Beräkningen av omställningsstöd enligt alternativ A förutsätter ett antal olika beräkningssteg. Omställningsstöd kan enligt detta alternativ endast medges med ett belopp som motsvarar en viss andel av företagets fasta kostnader för respektive stödperiod.

Det är endast den del av nedgången i nettoomsättningen som beror på någon eller några av de fem restriktionerna som ska ligga till grund för den fortsatta beräkningen av stödet. Denna del av nedgången ska företaget sedan dividera med referensperiodens nettoomsättning. Resultaten av denna beräkning fyller två olika syften.

Om resultatet visar att denna del av nedgången motsvarar minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning så har företaget kvalificerat sig för stödet (5 § andra stycket FOM-S). Om så är fallet utgör den framräknade andelen även den andel av stödperiodens fasta kostnader som får ligga till grund för själva beräkningen av stödets storlek.

Slutligen ska den framräknade andelen av de fasta kostnaderna multipliceras med 0,75 för att få fram omställningsstödets storlek (11 § första stycket FOM-S).

Omställningsstöd enligt alternativ B kan ges med 100 procent av de fasta kostnaderna (11 § andra stycket FOM-S).

Läs mer om vad som menas med stödperiod, referensperiod, fasta kostnader och nettoomsättning i detta sammanhang.

När får stöd medges med 100 procent av de fasta kostnaderna?

Ett företag kan under vissa förutsättningar ges omställningsstöd med ett belopp som motsvarar 100 procent av företagets fasta kostnader för stödperioden i stället för 75 procent av en särskilt beräknad andel av stödperiodens fasta kostnader (11 § andra stycket FOM-S). Det gäller både om företaget på grund av föreskrifter som meddelats med stöd av 7 § första stycke 1 lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 och den tidigare gällande förordningen (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar har varit helt förhindrat från att bedriva verksamhet under stödperioden. Vilka föreskrifter som kan vara aktuella beror på vilken stödperiod som ansökan om stöd avser (Fm 2021:5 s. 7-8).

Vad innebär kravet ”helt förhindrat att bedriva verksamheten”?

För att ett företag ska anses ha varit helt förhindrat från att bedriva verksamhet under stödperioden krävs inte att företaget varit formellt förbjudet att bedriva verksamheten. Det är tillräckligt att verksamheten varit stängd på grund av att det inte varit företagsekonomiskt motiverat att hålla verksamheten öppen om den anpassas till kravet på högsta antal deltagare som följer av lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordning (2020:114) om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (Fm 2021:2, s. 21 och Fm 2021:5 s. 7-8).

Stödperiodens nettoomsättning ska normalt vara noll kronor

En tillämpning av den högre stödnivån förutsätter att företaget har varit helt förhindrat från att bedriva verksamhet under stödperioden. Om företaget har varit helt förhindrat från att bedriva verksamhet förutsätts normalt att nettoomsättningen under perioden varit noll kronor.

Om företagets nettoomsättning för stödperioden uppgår till 1 krona så har företaget som utgångspunkt inte rätt till den högre stödnivån om 100 procent av de fasta kostnaderna. Företaget kan dock ha rätt till stöd med 75 procent av de fasta kostnaderna beräknade enligt 11 § första stycket FOM-S.

Det kan dock, i rena undantagsfall, vara möjligt för ett företag att både ha varit helt förhindrat från att bedriva sin verksamhet under stödperioden samtidigt som företaget ska redovisa en nettoomsättning under denna period. Så kan vara fallet om företaget under stödperioden inte har bedrivit någon direkt intäktsgenererande verksamheten som ingår i företagets normala verksamhet men trots det erhållit en intäkt. Det kan röra sig om en oförutsedd och sedan tidigare okänd intäkt, som ska räknas med i nettoomsättningen för stödperioden enligt 7 § andra stycket FOM-S. En sådan inkomst ska enligt god redovisningssed redovisas som en intäkt först när beloppet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, vilket inte är möjligt med oförutsedda och sedan tidigare okända inkomster. Det kan därför inte uteslutas att enstaka inkomster kan hänföras till stödperioden på grund av periodiseringsskäl (Fm 2021:2, s. 21).

Måste bero på förbudet mot att hålla allmänna sammankomster

En tillämpning av den högre stödnivån förutsätter att orsaken till nedgången i nettoomsättningen för stödperioden beror på förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordningen (2020:114) förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar (11 § andra stycke FOM-S).

Även om nedgången i nettoomsättningen för stödperioden delvis beror på någon av de andra restriktionerna som finns uppräknade i 5 § andra stycket FOM-S

 • bestämmelser i förordningen (2020:127) om tillfälligt inreseförbud till Sverige
 • Utrikesdepartementets avrådan från resor, om avrådan utfärdats med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19
 • bestämmelser i förordningen (2020:956) om tillfälligt förbud mot servering av alkohol
 • bestämmelser i föreskrifter om begränsning av serveringsställens öppettider med stöd av 5 § 2 förordningen (2020:527) om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen

så kan företaget trots det ha rätt till den högre stödnivån om 100 procent av de fasta kostnaderna. Det förutsätter dock att orsaken till nedgången i nettoomsättningen även beror på förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordningen (2020:114). Det krävs naturligtvis även att företaget har varit helt förhindrat att bedriva sin verksamhet.

Bedömning och beräkning av stödet måste göras i flera steg

Vid beräkningen av omställningsstöd enligt förordning (2021:194) om omställningsstöd för vissa särskilt drabbade företag krävs att såväl beräkningen som prövningen av rätten till omställningsstöd görs i fler steg än enligt de föregående stödförordningarna om omställningsstöd. Här följer de olika steg som ett företag behöver göra för att korrekt beräkna sitt omställningsstöd.

Steg ett – en beräkning av nettoomsättningens nedgång

Det första steget i beräkningen innebär en prövning av om företaget uppfyller kravet på att den procentuella nedgången i nettoomsättning för respektive stödperiod jämfört med respektive referensperiod 2019 ska vara större än

 • 40 procent för stödperioden augusti-oktober 2020
 • 30 procent för stödperioden november-december 2020
 • 30 procent för stödperioden januari-februari 2021
 • 30 procent för stödperioden mars 2021
 • 30 procent för stödperioden april 2021
 • 30 procent för stödperioden maj 2021
 • 30 procent för stödperioden juni 2021
 • 30 procent för stödperioden juli 2021
 • 30 procent för stödperioden augusti 2021
 • 30 procent för stödperioden september 2021.

Om företaget är ett s.k. säsongsföretag enligt 4 a § FOM-S kan företaget välja att tillämpa en alternativ stödperiod omfattande tidsperioden augusti 2020-april 2021. Den procentuella nedgången i nettoomsättning för säsongsföretagets stödperiod jämfört med referensperiod januari-april 2019 och augusti-december 2019 ska vara större än 30 procent. Om så inte är fallet har företaget inte rätt till omställningsstöd (5 § första stycket FOM-S).

Någon alternativ stödperiod för maj 2021-september 2021 finns inte för s.k. säsongsföretag. Det innebär att ett sådant företag för denna tidsperiod måste söka för respektive stödperiod för sig.

Prövningen ska göras enligt följande beräkning:

((Referensperiodens nettoomsättning – stödperiodens nettoomsättning)/referensperiodens nettoomsättning) = den procentuella nedgången i nettoomsättningen.

Skulle nedgången i nettoomsättningen vara exakt 40 eller 30 procent för de relevanta stödperioderna så har företaget inte rätt till omställningsstöd.

Steg två – en prövning mot referensperiodens nettoomsättning

Det andra steget förutsätter en prövning av om kravet i 5 § andra stycket FOM-S är uppfyllt. För att ha rätt till omställningsstöd ska en del av nedgången i nettoomsättningen, motsvarande minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning, vara orsakad av att företaget inte har kunnat bedriva sin verksamhet som tidigare på grund av någon eller flera av de restriktioner som bestämmelsen hänvisar till.

En bedömning av den nedgång som beror på en eller flera av restriktionerna som räknas upp i 5 § andra stycket förutsätter att företaget gjort en så kvalificerad uppskattning som möjligt av denna påverkan. En sådan bedömning måste utgå från företagets erfarenheter och bästa möjliga uppskattning. Det är företaget som har bevisbördan för denna påverkan och som ska göra den sannolik.

Om företaget uppfyller förutsättningarna i steg ett och två ovan, d.v.s. uppfyller kraven i såväl 5 § första och andra styckena FOM-S, kan företaget gå vidare till steg tre och fyra för fortsatt bedömning och beräkning av sitt omställningsstöd.

Uppgifter som företaget behöver ta fram inför beräkningen

Företaget behöver ta fram följande uppgifter för att kunna göra denna beräkning och prövning:

 • den beloppsmässiga nedgången i nettoomsättning för stödperioden,
 • den beloppsmässiga andelen av nedgången i nettoomsättning som är beror på de olika restriktionerna,
 • referensperiodens nettoomsättning.

Beräkning av nedgången som beror på restriktionerna

Ett företags beloppsmässiga nedgång i nettoomsättning uppgår till 600 000 kr. Av denna nedgång beror 400 000 kr på restriktionerna. Referensperiodens nettoomsättning uppgick till 1 000 000 kr.

Beräkningen och prövningen går till på följande sätt:

(400 000 kr/1 000 000 kr) = 0,4 (40 procent)

Den del av nedgången i nettoomsättning som ska vara orsakad av någon av restriktionerna ska uppgå till minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning vilket motsvaras av 250 000 kr (1 000 000 kr x 25 %). Beräkningen visar att kravet i 5 § andra stycket FOM-S är uppfyllt då den andel av nedgången i företagets nettoomsättning som beror på restriktionerna uppgår till 400 000 kr, vilket motsvarar 40 procent av referensperiodens nettoomsättning.

Om företaget inte uppfyller de krav som redogjorts för i steg ett och två har företaget inte rätt till omställningsstöd. Läs mer om de olika restriktionerna på sidan om Grundläggande förutsättningar för rätt till stöd.

Steg tre – en prövning/beräkning av rätten till stöd med 100 %

Det tredje steget innebär en prövning av om företaget uppfyller kravet i 11 § andra stycket FOM-S, d.v.s. om företaget har rätt till den högre stödnivån om 100 procent av de fasta kostnaderna. Det förutsätter att:

 • företaget har varit helt förhindrat att bedriva sin verksamhet (utgångspunkten är att nettoomsättningen då ska ha varit noll kronor)
 • nedgången i nettoomsättningen ska bero på förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordningen (2020:114).

Om företaget uppfyller 11 § andra stycket FOM-S kan företaget ha rätt till omställningsstöd med 100 procent av de fasta kostnaderna. Om företaget däremot inte uppfyller dessa krav kan företaget istället ha rätt till stöd enligt den lägre stödnivån i 11 § första stycke FOM-S. Företaget ska då tillämpa steg fyra.

Steg fyra – en beräkning av stöd enligt den lägre stödnivån 75 %

Om företaget inte uppfyller kravet i 11 § andra stycket FOM-S ska beräkningen av omställningsstödet ske enligt den lägre stödnivån i bestämmelsens första stycke.

Det är den del av de fasta kostnaderna som motsvarar den del av nedgången som beror på restriktionerna som räknats fram i steg två som ska ligga till grund för denna beräkning. I illustrationen av steg två beräknades den andelen till 40 procent. Det innebär då i detta steg att företaget underlag för stödberäkningen utgörs av 40 procent av dess fasta kostnader.

Om företagets fasta kostnader för stödperioden t.ex. uppgår till 500 000 kr är det 200 000 kr (500 000 kr x 0,4) av de fasta kostnaderna som ska ingå i beräkningen. Detta belopp ska sedan multipliceras med 0,75 för att få fram det omställningsstöd på 150 000 kr (200 000 kr x 0,75) som företaget kan få (11 § första stycket FOM-S).

Exempel 1: viss nettoomsättning kvar - stödnivå 75 procent

Ett företag hade under referensperioden 2019 en nettoomsättning om 100 000 000 kr. Företagets nettoomsättning under stödperioden 2020 var 20 000 000 kr. Företaget har under stödperioden fasta kostnader som uppgår till 60 000 000 kr. Av nedgången i nettoomsättningen kan 30 000 000 kr anses orsakade av någon eller några av de i 5 § andra stycket FOM-S uppräknade restriktionerna.

Steg ett – beräkning av nettoomsättningens nedgång

((100 000 000 kr - 20 000 000kr) / 100 000 000  kr) = 0,80 (80 %).

I detta steg i beräkningen kan det konstateras att företagets nettoomsättning (20 000 000 kr) för stödperioden 2020 är 80 procent lägre än nettoomsättningen motsvarande period 2019 då den uppgick till 100 000 000 kr.

Denna beräkning visar att kravet i 5 § första stycket FOM-S är uppfyllt, nämligen att nettoomsättningen under augusti-oktober 2020 är mer än 40 procent lägre än under motsvarande period 2019.

Steg två – prövning mot referensperiodens nettoomsättning

Av nedgången i nettoomsättningen om 80 000 000 kr kan 30 000 000 kr anses orsakade av någon eller några av de 5 § andra stycket FOM-S uppräknade restriktionerna. Den del av nedgången i nettoomsättning som ska vara orsakad av någon av restriktionerna ska uppgå till minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning vilket motsvaras av 25 000 000 kr (100 000 000 kr x 25 %).

Den del av företagets nedgång som beror på restriktionerna uppgår till 30 procent av referensperiodens nettoomsättning (30 000 000 kr/100 000 000 kr) = 0,3. Beräkningen visar att kravet i 5 § andra stycket FOM-S är uppfyllt.

Steg tre – prövning av rätten till den högre stödnivån 100 %

Då företaget under stödperioden haft en nettoomsättning om 20 000 000 kr så kan företaget inte anses ha varit helt förhindrat från att bedriva verksamhet. Företaget uppfyller då inte kravet i 11 § andra stycket FOM-S och har därför inte rätt till omställningsstöd med 100 procent av de fasta kostnaderna. Företaget får därför gå vidare till steg fyra och beräkna stödet enligt den lägre stödnivån enligt 11 § första stycket FOM-S.

Steg fyra – beräkning av stöd enligt den lägre stödnivån 75 %

Den del av företagets nedgång i nettoomsättningen som beror på restriktionerna uppgår till 30 procent av referensperiodens nettoomsättning. Företagets fasta kostnader för stödperioden uppgår till 60 000 000 kr. Den del av de fasta kostnaderna som får ligga till grund för beräkningen av omställningsstödet uppgår därför till 30 procent vilket ger ett underlag på 18 000 000 kr (60 000 000 kr x 0,3).

Det framräknade underlaget av de fasta kostnaderna ska slutligen multipliceras med den lägre stödnivån om 75 procent. Beräkningen enligt 11 § första stycket FOM-S ger därmed ett potentiellt stödberättigat belopp om 13 500 000 kr (18 000 000 kr x 0,75).

Exempel 2: ingen nettoomsättning – stödnivå 75 procent

Ett företag hade under referensperioden 2019 en nettoomsättning om 100 000 000 kr. Företagets nettoomsättning under stödperioden 2020 var 0 kr. Företaget har under stödperioden fasta kostnader som uppgår till 40 000 000 kr.

Av nedgången i nettoomsättningen kan 25 000 000 kr anses vara orsakade av flera av de i 5 § andra stycket FOM-S uppräknade restriktionerna förutom förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordningen (2020:114).

Steg ett – beräkning av nettoomsättningens nedgång

((100 000 000 kr - 0kr) / 100 000 000  kr) = 1,00 (100 %).

I detta steg i beräkningen kan det konstateras att företagets nettoomsättning (0 kr) för stödperioden 2020 är 100 procent lägre än nettoomsättningen motsvarande period 2019 då den uppgick till 100 000 000 kr.

Beräkningen visar att kravet i 5 § första stycket FOM-S är uppfyllt då nettoomsättningen under november-december 2020 är mer än 30 procent lägre än under motsvarande period 2019.

Steg två – prövning mot referensperiodens nettoomsättning

Av nedgången i nettoomsättningen om 100 000 000 kr kan 25 000 000 kr anses orsakade av flera av de i 5 § andra stycket FOM-S uppräknade restriktionerna. Den del av nedgången i nettoomsättning som ska vara orsakad av någon av restriktionerna ska uppgå till minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning vilket motsvarar 25 000 000 kr (100 000 000 kr x 25 %). Beräkningen visar att kravet i 5 § andra stycket FOM-S är uppfyllt. Företaget går då vidare till steg tre.

Steg tre – prövning av rätten till den högre stödnivån 100 %

Då företaget under stödperioden haft en nettoomsättning om 0 kr så kan företaget antas ha varit helt förhindrat från att bedriva verksamhet. Företaget uppfyller trots detta inte kravet i 11 § andra stycket FOM-S då nedgången i nettoomsättningen inte beror på förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordningen (2020:114).

Företagets nedgång i nettoomsättningen har uppgivits bero på flera av de restriktioner som finns uppräknade i 5 § andra stycket FOM-S men nedgången har inte berott på förbudet mot att hålla allmänna sammankomster m.m.

Företaget har därför inte rätt till omställningsstöd med 100 procent av de fasta kostnaderna. Företaget får därför gå vidare till steg fyra och beräkna stödet enligt den lägre stödnivån enligt 11 § första stycket FOM-S.

Steg fyra – beräkning av stöd enligt den lägre stödnivån 75 %

Den del av företagets nedgång i nettoomsättningen som beror på restriktionerna uppgår till 25 procent av referensperiodens nettoomsättning. Företagets fasta kostnader för stödperioden uppgår till 40 000 000 kr. Den del av de fasta kostnaderna som får ligga till grund för beräkningen av omställningsstödet uppgår därför till 25 procent vilket ger ett underlag på 10 000 000 kr (40 000 000 kr x 0,25).

Det framräknade underlaget av de fasta kostnaderna ska slutligen multipliceras med den lägre stödnivån om 75 procent. Beräkningen enligt 11 § första stycket FOM-S ger därmed ett potentiellt stödberättigat belopp om 7 500 000 kr (10 000 000 kr x 0,75).

Exempel 3: ingen nettoomsättning – stödnivå 100 procent

Ett företag hade under referensperioden 2019 en nettoomsättning om 150 000 000 kr. Företagets nettoomsättning under stödperioden 2020 var 0 kr. Företaget har under stödperioden fasta kostnader som uppgår till 50 000 000 kr.

Av nedgången i nettoomsättningen kan 150 000 000 kr i sin helhet anses vara orsakad av det i 5 § andra stycket FOM-S uppräknade förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordningen (2020:114).

Steg ett – beräkning av nettoomsättningens nedgång

((150 000 000 kr - 0kr) / 150 000 000  kr) = 1,00 (100 %).

I detta steg i beräkningen kan det konstateras att företagets nettoomsättning (0 kr) för stödperioden 2020 är 100 procent lägre än nettoomsättningen motsvarande period 2019 då den uppgick till 150 000 000 kr.

Beräkningen visar att kravet i 5 § första stycket FOM-S är uppfyllt då nettoomsättningen under januari-februari 2021 är mer än 30 procent lägre än under motsvarande period 2019.

Steg två – prövning mot referensperiodens nettoomsättning

Hela nedgången i nettoomsättningen om 150 000 000 kr är orsakad av en av de i 5 § andra stycket FOM-S uppräknade restriktionerna, nämligen den om förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordning (2020:114).

Den del av nedgången i nettoomsättning som ska vara orsakad av någon av restriktionerna ska uppgå till minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning vilket motsvarar 37 500 000 kr (150 000 000 kr x 25 %). Den del av företagets nedgång som beror på restriktionerna uppgår till 150 000 000 kr, vilket motsvarar 100 procent av referensperiodens nettoomsättning. Beräkningen visar att kravet i 5 § andra stycket FOM-S är uppfyllt. Företaget går då vidare till steg tre.

Steg tre – prövning av rätten till den högre stödnivån 100 %

Då företaget under stödperioden haft en nettoomsättning om 0 kr så kan företaget antas ha varit helt förhindrat från att bedriva verksamhet. Nedgången i företagets nettoomsättning beror i sin helhet på det i 5 § andra stycket FOM-S uppräknade förbudet mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar enligt lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 samt förordningen (2020:114).

Företaget har därför enligt 11 § andra stycket FOM-S rätt till omställningsstöd med 100 procent av de fasta kostnaderna om 50 000 000 kr. Företaget behöver därför inte gå vidare till steg fyra och beräkna stödet enligt den lägre stödnivån enligt 11 § första stycket FOM-S.

Rätt till stöd för administrativa kostnader

Om stödet för en stödperiod är på minst 100 000 kr ges omställningsstöd även för administrativa kostnader som uppkommit med anledning av ansökan. Sådant stöd ges med högst 10 000 kr per stödberättigat företag och stödperiod som stöd beviljas för (11 § tredje stycket FOM-S). Omställningsstödet som beräknas på de fasta kostnaderna och de administrativa kostnaderna har dock ett takbelopp på:

 • 120 miljoner kronor för stödperioden augusti-oktober 2020
 • 80 miljoner kronor för stödperioden november-december 2020
 • 80 miljoner kronor för stödperioden januari-februari 2021
 • 40 miljoner konor för stödperioden mars 2021
 • 40 miljoner kronor för stödperioden april 2021
 • 40 miljoner kronor för stödperioden maj 2021
 • 40 miljoner kronor för stödperioden juni 2021
 • 40 miljoner kronor för stödperioden juli 2021
 • 40 miljoner kronor för stödperioden augusti 2021
 • 40 miljoner kronor för stödperioden september 2021.

Om företaget är ett s.k. säsongsföretag enligt 4 a § FOM-S kan företaget välja att tillämpa en alternativ stödperiod omfattande tidsperioden augusti 2020-april 2021. Omställningsstödet som beräknas på de fasta kostnaderna och de administrativa kostnaderna har då ett takbelopp på 360 miljoner kronor för den alternativa stödperioden.

Om stödet begränsas av reglerna i 15-17 §§ FOM-S kan det totala stödet aldrig bli högre än detta belopp.

De administrativa kostnader som ger rätt till omställningsstöd är i första hand företagets kostnader för ett sådant revisorsintyg som ska lämnas tillsammans med ansökan. Även kostnader för andra tjänster kan dock ersättas enligt bestämmelsen, t.ex. kostnader för en redovisningskonsult som tagit fram underlag för ansökan (Fm 2020:8 s. 12). Vid en tillämpning av denna förordning är utgångspunkten att när den i sak överensstämmer med förordning (2020:552) om omställningsstöd för mars och april 2020 så kan förordningsmotiven (FM 2020:8) i väsentliga delar användas som vägledning.

Exempel: stöd för administrativa kostnader

Företag A har enligt 11 § första stycket FOM-S rätt till 15 000 000 kr i omställningsstöd, men har även haft kostnader för revisorsinintyg på 50 000 kr. Företaget kan enligt 11 § tredje stycket FOM-S få maximalt stöd med 15 010 000kr (15 000 000 kr + 10 000 kr).

Annat att beakta före och efter beräkningen av stöd

Alla företag som ansöker om omställningsstöd måste såväl inför som efter beräkningen beakta bestämmelserna i 5, 7 och 11-17 §§ FOM-S för stödperioden. Det innebär en tillämpning av följande moment:

 • Nettoomsättningen tas fram för referensperioden respektive stödperioden periodiserad enligt samma redovisningsprinciper som tillämpats av företaget för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 (7 § FOM-S).
 • Vid beräkningen enligt 11 § FOM-S måste det kontrolleras att nedgången i nettoomsättning för stödperioden är större än 60 respektive 70 procent av den sammanlagda nettoomsättningen för referensperioden (5 § första stycket FOM-S).
 • Vid beräkningen enligt 11 § FOM-S måste det kontrolleras att den del av nedgången i nettoomsättning som ska bero på att företaget inte har kunnat bedriva sin verksamhet i samma omfattning som tidigare, till följd av någon av de uppräknade restriktionerna, motsvarar minst 25 procent av referensperiodens nettoomsättning (5 § andra stycket FOM-S).
 • Om företaget för stödperioden har sökt sådant stöd för administrativa kostnader som beskrivs på denna sida med upp till 10 000 kr ska det om förutsättningarna för det är uppfyllda läggas till stödet (11 § tredje stycket FOM-S).
 • Kostnaderna ska gås igenom för att avgöra vilka kostnader som utgör fasta kostnader respektive inte utgör fasta kostnader så att beräkningen enligt 11 § baseras på ett korrekt underlag (12-13 §§ FOM-S).
 • En periodisering ska göras av de fasta kostnader som ska anses hänförliga till stödperioden med tillämpning av samma redovisningsprinciper som tillämpades för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 (14 § FOM-S).
 • Stödet ska minskas med vissa typer av försäkringsersättningar, andra statliga stöd m.m. som företaget fått eller kommer att få (15 § FOM-S).
 • En kontroll ska göras så att det sökta stödet inte går över takbeloppet för respektive stödperiod (16 § första stycket FOM-S).
 • Om företaget eller annat företag i samma koncern har fått eller kommer att få omställningsstöd för perioden augusti 2020-september 2021 enligt FOM 3 ska takbeloppet minskas med sådant stöd (16 § andra stycket FOM-S).
 • Det ska också kontrolleras om stödet ska fördelas mellan olika företag som ingår i samma koncern av sådant slag som avses i ÅRL (16 § tredje stycket FOM-S).
 • Ett säsongsföretag påverkas om företaget eller annat företag i samma koncern har fått eller kommer att få omställningsstöd enligt FOM 3 och ska då minska takbeloppet med sådant stöd (16 a § andra stycket 1 FOM-S).
 • Ett säsongsföretag påverkas om ett annat företag i samma koncern har fått eller kommer att få omställningsstöd enligt 4 § första stycket 2-6 och då ska takbeloppet minskas med sådant stöd (16 a § andra stycket 2 FOM-S).
 • Det ska också kontrolleras om stödet ska fördelas mellan olika företag som ingår i samma koncern av sådant slag som avses i ÅRL (16 a § tredje stycket FOM-S).
 • Kontroll av om företaget är ett förlustföretag (17 § FOM-S).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Förordningsmotiv FM 2021:5 för förordning om ändring i förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag [1] [2]
 • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1]
 • Förordningsmotiv Fm 2021:2 Förordning om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag [1] [2]