OBS: Detta är utgåva 2022.12. Sidan är avslutad 2023.

Försäkringsersättningar, skadestånd eller liknande och vissa statliga stöd ska minska stödet.

Försäkringsersättning, skadestånd eller liknande samt annat statligt stöd

Det beräknade omställningsstödet ska minskas med belopp som företaget fått eller kommer att få i form av försäkringsersättning, skadestånd och annan liknande ersättning samt annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas på (15 § FOM-S). Den typ av försäkringsersättning som kan komma i fråga är främst ersättning från olika typer av avbrottsförsäkringar.

Statligt stöd

Med statligt stöd avses i detta sammanhang statligt stöd i enlighet med EU:s statsstödsregler. Detta innebär att stöd som ges med allmänna medel av staten, regioner och kommuner träffas av bestämmelsen. Även stöd av mindre betydelse enligt kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget Europeiska unionens funktionssätt på stöd av mindre betydelse kan omfattas.

Det innebär att omställningsstödet ska minskas med såväl statliga stöd som stöd av mindre betydelse (de minimis-stöd) som ett företag fått eller kommer att få.

Omställningsstödet ses dock inte som ett de minimis-stöd.

Varför och när ska minskning ske?

Omställningsstödet är ett sekundärt stöd i förhållande till annan motsvarande ersättning. Det innebär att ett företag ska ha gjort allt som rimligen kan krävas för att uttömma möjligheterna till att få annan ersättning eller annat statligt stöd innan de beviljas omställningsstöd för stödperioden. Detta gäller dock inte stöd enligt

  • förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021,
  • förordningen (2021:143) om omsättningsstöd till enskilda näringsidkare för augusti 2020–september 2021, eller
  • förordningen (2021:208) om omsättningsstöd till handelsbolag för mars 2020–september 2021.

En avräkning är därför nödvändig för att företag inte ska bli kompenserade två gånger för samma sak. Det spelar ingen roll när sådana ersättningar betalas ut utan det som avgör är om de avser förlorad omsättning eller sådana kostnader som stödet beräknas på.

Har företaget tillgodoförts omställningsstöd och därefter erhåller ett belopp som ska räknas av ska företaget anmäla det förändrade förhållandet för att Skatteverket ska kunna ta ställning till om det kan bli aktuellt med återbetalning av omställningsstödet (6 § LOM).

Eftersom omställningsstödet till vissa särskilt drabbade företag syftar till att kompensera företag för den ekonomiska skada som de lidit till följd av effekterna av corona under stödperioderna, ska omställningsstödet minskas med annat statligt stöd eller ersättning som syftar till att kompensera för förlorad omsättning under respektive stödperiod. Omställningsstödet ska också minskas med annat statligt stöd eller ersättning som ges för samma fasta kostnader under stödperioden som omställningsstödet räknas på. Det innebär exempelvis att ett stöd enligt förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021 ska minska stödet till den del stödet avser stödperiodens fasta kostnad (15 § FOM-S).

Stöd som inte avser stöd för sådan förlorad omsättning eller sådana fasta kostnader som omställningsstödet beräknas på minskar däremot inte stödet. Stöd för personalkostnader och stöd för administrativa kostnader för att ansöka om omställningsstöd enligt förordningen (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020–september 2021 är exempel på stöd som inte avser en fast kostnad.

Avbokning

En avbokningskostnad som enligt avtal är en ersättning för en utförd tjänst är inte en ersättning för en förlorad omsättning enligt 15 § FOM-S.

Idrotts- och kulturevenemang

Ett exempel på annat statligt stöd för sådan förlorad omsättning som omställningsstödet räknas på är stöd enligt förordningen (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av corona. En förutsättning är dock att stödet avser inställda eller uppskjutna evenemang som skulle ha ägt rum under den månad omställningsstödet avser. Om en del av stödet avser inkomstbortfall för andra månader är det endast den del av stödet som avser dessa månader som ska avräknas (se motivuttalanden till 13 § Fm 2020:8 s. 16).

Statligt stöd för idrottsevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av corona ska enligt Skatteverkets uppfattning behandlas på samma sätt.

Hyresstöd

Hyresstöd enligt förordning (2021:273) om statligt stöd när vissa lokalhyresgäster fått rabatt på hyran under 2021 är ett stöd som i statsstödshänseende är ett stöd som tillkommer hyresgästen, även om utbetalningen av stödet sker via hyresvärden. En hyresvärd ska därför inte minska sitt omställningsstöd med ett hyresstöd denne fått eller kommer att få enligt den förordningen (jfr motivuttalande till 13 § Fm 2020:8 s. 16). Ett sådant hyresstöd ska däremot anses ingå i hyresvärdens nettoomsättning för den månad som stödet avser (7 § tredje stycket FOM-S).

Eftersom hyresgästens omställningsstöd beräknas på hyreskostnaden efter avdrag för hyresrabatter ska inte heller någon avräkning ske hos hyresgästen (se motivuttalande till 13 § Fm 2020:8 s. 16).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2020:246) om statligt stöd för kulturevenemang som har ställts in eller skjutits upp med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 [1]
  • Förordning (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag [1] [2] [3] [4]
  • Lag (2020:548) om omställningsstöd [1]

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1] [2] [3]