OBS: Detta är utgåva 2022.12. Sidan är avslutad 2023.

För förlustföretag finns det särskilda regler som begränsar stödet.

Vad menas med förlustföretag?

Det finns i förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag särskilda regler som är avsedda att förhindra att vissa företag blir överkompenserade. För s.k. förlustföretag finns det dessutom ytterligare begränsningar (17 § FOM-S).

Enligt 17 § andra stycket 1 och 2 FOM-S är ett företag ett förlustföretag

 • om företaget har redovisat ett negativt rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020
 • om stödet är större än den nominella nedgången i nettoomsättningen för stödperioden jämfört med referensperioden, beräknat enligt 11-16 a §§ FOM-S.

För att ett företag ska vara ett förlustföretag enligt denna förordning räcker det att en av de två punkterna i 17 § andra stycket FOM-S är uppfyllda.

Ett företag som enligt förordningen är ett förlustföretag kan maximalt få ett omställningsstöd lika stort som den nominella nedgången av bruttoresultatet för stödperioden jämfört med referensperioden. Beräkningen av det maximala stödet som ett förlustföretag kan få görs på samma sätt oavsett vilken av de två punkterna i 17 § andra stycket FOM-S som definierar företaget som ett förlustföretag.

Bruttoresultat

Med bruttoresultat menas nettoomsättningen enligt 7 § FOM-S minskad med periodens:

 • kostnader för handelsvaror, legoarbeten och underentreprenader,
 • inköp av råvaror och förnödenheter,

nettoomsättningen ska även justeras för periodens förändring av lager av:

 • råvaror och förnödenheter,
 • produkter i arbete och färdiga egentillverkade varor,
 • pågående arbete för någon annans räkning (17 § tredje stycket FOM-S).

Företag som tillämpar den kostnadsslagsindelade uppställningsformen för resultaträkningen (bilaga 2 i ÅRL) kan få fram dessa poster direkt ur bokföringsprogrammet. Även företag som tillämpar den s.k. funktionsindelade uppställningsformen för resultaträkningen (bilaga 3 i ÅRL) måste beräkna bruttoresultatet enligt den kostnadsslagsindelade uppställningsformen. Definitionen av bruttoresultat har utformats med beaktande av Bokföringsnämndens allmänna råd om Årsredovisning i mindre företag (K2), BFNAR 2016:10 (se motivuttalande till 15 § FOM i Fm 2020:8 s.17).

Vid en tillämpning av 7 och 17 §§ FOM-S måste det beaktas att begreppen nettoomsättning och bruttoresultat inte fullt ut överensstämmer med hur dessa är definierade i redovisningsnormgivningen. I förordningen om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag är dessa begrepp särskilt reglerade vilket innebär att förordningstexten har företräde framför redovisningsnormgivningen när ett företag söker omställningsstöd.

Förlustföretag med negativt rörelseresultat

Ett företag vars rörelseresultat är negativt före finansiella poster det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 anses utgöra ett förlustföretag (17 § andra stycket 1 FOM-S). Med rörelseresultat före finansiella poster menas enligt 17 § fjärde stycket FOM-S årets resultat före

 • skatter
 • bokslutsdispositioner
 • räntor och liknande intäkter och kostnader
 • nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
 • intäkter från andelar i koncernföretag, intresseföretag, gemensamt styrda företag och andra företag som det finns ett ägarintresse i samt övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar.

Rörelseresultat före finansiella kostnader motsvarar årets resultat enligt de scheman för resultaträkningar som finns i bilaga 2 och 3 till ÅRL, före de poster som anges i punkterna 11–20 i schemat för den kostnadsslagsindelade resultaträkningen (bilaga 2) respektive punkterna 8–17 i schemat för den funktionsindelade resultaträkningen (bilaga 3).

För ett sådant företag får stödet inte överstiga den nominella nedgången i bruttoresultat för stödperioden jämfört med referensperioden (17 § första stycket FOM-S).

Om begränsningsregeln i 17 § andra stycket 1 FOM-S är tillämplig ska beräkningen av stödet ske i följande steg.

 1. Vid bedömningen ska företaget för det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 maj 2020 tillämpa 17 § fjärde stycket FOM-S för att ta fram rörelseresultatet före finansiella kostnader (17 § andra stycket 1 FOM-S).
 1. Om företagets rörelseresultat före finansiella kostnader är positivt är företaget inte ett förlustföretag enligt 17 § andra stycket 1 FOM-S. Företaget berörs då inte av denna begränsningsregel och behöver då inte tillämpa steg 2–5. Företaget ska då gå vidare och bedöma om det är ett förlustföretag enligt 17 § andra stycket 2 FOM-S. Se Förlustföretag där stödet är större än den nominella nedgången i nettoomsättningen.
 2. Om företaget däremot är ett förlustföretag enligt 17 andra stycket 1 FOM-S ska företaget tillämpa steg 2–5.
 1. Om företaget är ett förlustföretag enligt 17 § andra stycket 1 FOM-S får stödet inte överstiga den nominella nedgången i Bruttoresultat för stödperioden jämfört med referensperioden (17 § första stycket FOM-S).
 2. Företaget ska vid tillämpningen av 17 § tredje stycket FOM-S beräkna sin nettoomsättning enligt 7 § FOM-S.
 3. Företaget ska sedan vid tillämpning av 17 § tredje stycket FOM-S minska och justera sin beräknade nettoomsättning med de i detta stycke uppräknade posterna för att få fram bruttoresultatet för stödperioden respektive referensperioden.
 4. Företaget ska därefter slutligen räkna fram sitt maximalt möjliga stöd enligt begränsningsregeln för förlustföretag i 17 § första stycket FOM-S.

Alla företag som ansöker om omställningsstöd ska beräkna sitt stöd i enlighet med 11-16 a §§ FOM-S. Vid prövningen av om begränsningsregeln i 17 § FOM-S är tillämplig ska även stöd för administrativa kostnader ingå (11 § tredje stycket FOM-S). Detta eftersom dessa kostnader tillsammans med fasta kostnader ingår som en del av det beräknade omställningsstödet enligt 11 § FOM-S.

Exempel: företag med negativ rörelseresultat

Företagets nettoomsättning för stödperioden januari och februari 2021 är 490 000 kr. Nettoomsättningen för referensperioden januari och februari 2019 var 1 000 000 kr. Av det totala omsättningstappet om 510 000 kr beror 408 000 kr (80 procent av totalt omsättningstapp) på någon av de fem restriktioner som anges i 5 § andra stycket FOM-S. Fasta kostnader för stödperioden var 2 000 000 kr.

För det räkenskapsår som avslutades den 31 december 2019 redovisade företaget ett negativt rörelseresultat före finansiella poster med 500 000 kr.

Steg 1 och 2: test av om det är ett förlustföretag

För att avgöra om företaget är ett förlustföretag enligt 17 § andra stycket 1 FOM-S måste rörelseresultat före finansiella poster för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 kontrolleras. Det sker i enlighet med 17 § färde stycket FOM-S.

Eftersom företaget för det kontrollerade räkenskapsåret redovisar ett negativt rörelseresultat före finansiella poster på 500 000 kr är företaget ett förlustföretag enligt 17 § andra stycket 1 FOM-S och begränsningsregeln blir tillämplig.

Steg 3: begränsningsregeln blir tillämplig

Företaget ska tillämpa begränsningsregeln i 17 § första stycket FOM-S. Det innebär att stöd inte får lämnas med ett belopp som överstiger den nominella nedgången i bruttoresultat för stödperioden jämfört med referensperioden. Hur bruttoresultatet ska beräknas framgår av 17 § tredje stycket FOM-S och beskrivs i steg 4–5.

Steg 4 och 5: beräkning av bruttoresultat

Nettoomsättning beräknad enligt 7 § FOM-S för stödperioden uppgick till 490 000 kr och periodens kostnader för handelsvaror och förändring av lager m.m. uppgick till 100 000 kr. Företaget ska då beräkna periodens bruttoresultat enligt följande:

Nettoomsättning

+ 490 000 kr

Kostnad handelsvaror m.m.

- 100 000 kr

Bruttoresultat:

= 390 000 kr

Nettoomsättning beräknad enligt 7 § FOM-S för referensperioden var 1 000 000 kr och periodens kostnader för handelsvaror och förändring av lager m.m. var på 200 000 kr. Företaget ska då beräkna periodens bruttoresultat enligt följande:

Nettoomsättning

+ 1000 000 kr

Kostnad handelsvaror m.m.

- 200 000 kr

Bruttoresultat:

= 800 000 kr

Steg 6: maximalt stöd enligt begränsningsregeln

Den nominella minskningen av bruttoresultatet för stödperioden jämfört med referensperioden är 410 000 kr (390 000 jämfört med 800 000) vilket innebär att stödet maximalt kan bli 410 000 kr.

Om företaget inte hade träffats av begränsningsregeln i 17 § FOM-S utan beräknats enligt 11 § FOM-S skulle stödet ha blivit 612 000 kr. En mer utförlig redogörelse för hur en beräkning enligt 11 § ska göras finns på sidan Hur ska stödet beräknas? Alternativt kan du läsa under efterföljande rubrik.

Så här har det potentiella stödet på 612 000 kr beräknats

Stödet om 612 000 kr har beräknats i flera steg. Först har företaget räknat fram den andel av företagets sammanlagda nedgång i nettoomsättningen som beror på restriktionerna vilket är 408 000 kr (510 000 x 0,8). Detta belopp har dividerats med referensperiodens nettoomsättning för att få fram den andel av de fasta kostnaderna som får ligga till grund för beräkningen av omställningsstödet. Beräkningen visar att andelen uppgår till 40,8 procent ((408 000 kr / 1 000 000 kr) = 0,408.

Av företagets fasta kostnader om 2 000 000 kr ska 40,8 procent ligga till grund för beräkningen av stödet. Det ger ett belopp om 816 000 kr (2 000 000 x 0,408). Detta belopp ska enligt 11 § första stycket FOM-S multiplicerats med 0,75 vilket hade gett ett stöd på 612 000 kr (816 000 x 0,75).

Förlustföretag där stödet är större än den nominella nedgången i nettoomsättningen

Ett företag är ett förlustföretag även om stödet överstiger den nominella nedgången i nettoomsättningen för stödperioden jämfört med referensperioden, beräknat enligt 11-16 a §§ FOM-S (17 § andra stycket 2 FOM-S).

Om begränsningsregel i 17 § andra stycket 2 FOM-S är tillämplig ska beräkningen av stödet ske i följande steg:

 1. Företaget ska göra en beräkning av stödet i enlighet med 11-16 a §§ FOM-S. Alla företag som ansöker om omställningsstöd måste göra en sådan beräkning.
 2. Företaget ska sedan kontrollera om det beräknade stödet i steg 1 är större än den nominella nedgången i nettoomsättning för stödperioden jämfört med referensperioden.
 1. Om företaget inte är ett förlustföretag enligt 17 § andra stycket 2 FOM-S berörs företaget inte av denna begränsningsregel och behöver därmed inte göra nedanstående beräkning.
 2. Om företaget däremot är ett förlustföretag enligt 17 § andra stycket 2 FOM-S ska företaget tillämpa steg 3–6.
 1. Om företaget är ett förlustföretag enligt punkt 2 b ska företaget tillämpa 17 § första stycket FOM-S. Det medför att omställningsstöd inte får lämnas med ett belopp som är högre än den nominella nedgången i bruttoresultat för stödperioden jämfört med referensperioden.
 2. Företaget ska vid tillämpningen av 17 § tredje stycket FOM-S beräkna sin nettoomsättning i enlighet med 7 § FOM-S.
 3. Företaget ska sedan vid tillämpningen av 17 § tredje stycket FOM-S minska och justera sin beräknade nettoomsättning med de i detta stycke uppräknade posterna för att få fram bruttoresultatet för stödperioden respektive referensperioden.
 4. Företaget ska därefter slutligen räkna fram sitt begränsade stöd enligt 17 § första stycket FOM-S.

Vid prövningen av om begränsningsregeln i 17 § FOM-S är tillämplig ska även stöd för administrativa kostnader ingå (11 § tredje stycket FOM-S). Detta eftersom dessa kostnader tillsammans med fasta kostnader ingår som en del av det beräknade omställnings­stödet enligt 11 § FOM-S.

Exempel: där stödet skulle överstiga den nominella nedgången

Företagets nettoomsättning för stödperioden mars 2021 är 400 000 kr. Nettoomsättningen för referensperioden mars 2019 var 1 000 000 kr. Av det totala omsättningstappet om 600 000 kr beror 480 000 kr (80 procent av totalt omsättningstapp) på någon av de fem restriktioner som anges i 5 § andra stycket FOM-S. Företagets fasta kostnader för perioden mars 2021 var 2 000 000 kr.

Steg 1: beräkningar före prövningen av begränsningsregeln

Alla företag som ansöker om omställningsstöd måste utföra en beräkning av sitt stöd enligt 11-16 a §§ FOM-S. Denna beräkning innefattar en tillämpning av följande moment:

 • Beräkningen av stödet innefattar två olika prövningar enligt 5 § FOM-S för att kontrollera om företaget överhuvudtaget kvalificerar sig för att få ta del av stödet. Efter att den prövningen är gjord kan stödet beräknas enligt 11 § FOM-S men med beaktande av 5 § andra stycket FOM-S.
 • Nettoomsättningen tas fram för mars 2019 respektive mars 2021 periodiserad enligt samma redovisningsprinciper som tillämpats av företaget för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 (7 § FOM-S).
 • Kostnaderna ska gås igenom för att avgöra vilka kostnader som utgör fasta kostnader respektive inte utgör fasta kostnader så att beräkningen enligt 11 § baseras på ett korrekt underlag (12-13 §§ FOM-S).
 • En periodisering ska göras av de fasta kostnader som ska anses hänförliga till perioden mars för 2020 med tillämpning av samma redovisningsprinciper som tillämpades för det räkenskapsår som avslutats närmast före den 1 maj 2020 (14 § FOM-S).
 • Om företaget har sökt stöd för administrativa kostnader upp till 10 000 kr ska det läggas till stödet (11 § tredje stycket FOM-S).
 • Stödet ska minskas med vissa typer av försäkringsersättningar, andra statliga stöd m.m. som företaget fått eller kommer att få (15 § FOM-S).
 • En kontroll ska göras så att det sökta stödet inte går över takbeloppet på 40 miljoner kr för stödperioden.
 • För stödperioden kan takbeloppet behöva minskas med sådant stöd som företaget eller ett annat företag i samma koncern har fått eller kommer att få för stödperioden mars 2021 enligt förordning (2021:126) om omställningsstöd för augusti 2020-september 2021, FOM3 (16 § andra stycket FOM-S).
 • Det ska också kontrolleras om stödet ska fördelas mellan olika företag som ingår i samma koncern av sådant slag som avses i ÅRL (16 § tredje stycket FOM-S).

Av ovanstående beräkningar kan konstateras att företagets nettoomsättning för perioden mars 2021 i jämförelse med perioden mars 2019 har sjunkit med 600 000 kr (1 000 000 kr - 400 000 kr). Det motsvarar en omsättningsnedgång med 60 procent ((1 000 000 kr - 400 000 kr / 1 000 000 kr) = 0,6). Företaget har därmed uppfyllt kravet i 5 § första stycket FOM-S.

Andelen fasta kostnader för stödperioden beräknas som den procentuella nedgången i nettoomsättningen som avses 5 § andra stycket, multiplicerat med 0,75 (11 § första stycket FOM-S). Företaget skulle om inte begränsningsregeln i 17 § FOM-S hade funnits haft rätt till ett stöd på 720 000 kr. En mer utförlig redogörelse för hur en beräkning enligt 11 § ska göras finns på sidan Hur ska stödet beräknas? Alternativt kan du läsa under efterföljande rubrik.

Så här har det potentiella stödet på 720 000 kr beräknats

Stödet om 720 000 kr har beräknats i flera steg. Först har företaget räknat fram den andel av företagets sammanlagda nedgång i nettoomsättningen som beror på restriktionerna vilket är 480 000 kr (600 000 kr x 0,8). Detta belopp har dividerats med referensperiodens nettoomsättning för att få fram den andel av de fasta kostnaderna som får ligga till grund för beräkningen av omställningsstödet. Beräkningen visar att andelen uppgår till 48 procent ((480 000 kr / 1 000 000 kr) = 0,48.

Av företagets fasta kostnader om 2 000 000 kr ska 48 procent ligga till grund för beräkningen av stödet. Det ger ett belopp om 960 000 kr (2 000 000 x 0,48). Detta belopp ska enligt 11 § första stycket FOM-S multiplicerats med 0,75 vilket hade gett ett stöd på 720 000 kr (960 000 x 0,75).

Steg 2: test av om det är ett förlustföretag

Eftersom stödet (720 000 kr) beräknat enligt 11-16 a §§ FOM-S överstiger den nominella nedgången i nettoomsättning för stödperioden jämfört med referensperioden (600 000 kr), så är företaget ett förlustföretag enligt 17 § andra stycket 2 FOM-S. Det innebär att företaget ska tillämpa begränsningsregeln i 17 § första stycket FOM-S.

Steg 3: begränsningsregeln blir tillämplig

Företaget ska tillämpa begränsningsregeln i 17 § första stycket FOM-S. Det innebär att omställningsstöd inte får lämnas med ett belopp som överstiger den nominella nedgången i bruttoresultat för stödperioden jämfört med referensperioden. Hur bruttoresultatet ska beräknas framgår av 17 § tredje stycket FOM-S och beskrivs i steg 4–5 nedan.

Steg 4 och 5: beräkning av bruttoresultatet

Företaget ska beräkna sitt bruttoresultat på följande vis.

Nettoomsättning beräknad enligt 7 § FOM-S för stödperioden var 400 000 kr och periodens kostnader för handelsvaror och förändring av lager m.m. var på 100 000 kr. Företaget ska då beräkna stödperiodens bruttoresultat enligt följande:

Nettoomsättning

+ 400 000 kr

Kostnad handelsvaror m.m.

- 100 000 kr

Bruttoresultat:

= 300 000 kr

Nettoomsättningen beräknad enligt 7 § FOM-S för referensperioden var 1 000 000 kr och periodens kostnader för handelsvaror och förändring av lager m.m. uppgick till 200 000 kr. Företaget ska då beräkna referensperiodens bruttoresultat enligt följande.

Nettoomsättning

+ 1 000 000 kr

Kostnad handelsvaror m.m.

- 200 000 kr

Bruttoresultat:

= 800 000 kr

Steg 6: maximalt stöd enligt begränsningsregeln

Eftersom företaget är ett förlustföretag, begränsas det stöd som företaget kan få enligt 17 § första stycket FOM-S på följande vis:

Företagets bruttoresultat för stödperioden har beräknats till 300 000 kr jämfört med referensperioden då bruttoresultatet uppgick till 800 000 kr. Den nominella minskningen av bruttoresultatet är 500 000 kr (800 000 kr - 300 000 kr). Det innebär att det maximala stöd företaget kan få begränsas till 500 000 kr jämfört med det maximala stödet om 720 000 kr enligt 11 § FOM-S.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1]

Övrigt

 • BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2) [1]