OBS: Detta är utgåva 2022.12. Sidan är avslutad 2023.

Ett företag kan högst få omställningsstöd med visst belopp för respektive stödperiod augusti-oktober, november-december 2020, samt januari-februari, mars, april, maj, juni, juli, augusti och september 2021. Stödet förlängdes till maj-september den 1 november 2021. Ett säsongsföretag kan maximalt få omställningsstöd med 360 miljoner kronor för stödperioden augusti 2020-april 2021. Om flera företag i en koncern är berättigade till stöd begränsas stödet till koncernen totalt till motsvarande belopp.

Maximalt stöd för företag som inte är säsongsföretag

Omställningsstöd kan ges till ett stödberättigat företag med högst beloppen nedan för respektive stödperiod (16 § FOM-S).

Stödperiod

Takbelopp för perioden

Augusti-oktober 2020

120 miljoner kronor

November och december 2020

80 miljoner kronor

Januari och februari 2021

80 miljoner kronor

Mars 2021

40 miljoner kronor

April 2021

40 miljoner kronor

Maj 2021

40 miljoner kronor

Juni 2021

40 miljoner kronor

Juli 2021

40 miljoner kronor

Augusti 2021

40 miljoner kronor

September 2021

40 miljoner kronor

Det stöd ett företag kan få för administrativa kostnader för att söka stöd ingår i det totala omställningsstödet, och omfattas alltså av takbeloppen ovan.

Takbeloppet ska minskas med omställningsstöd enligt FOM3

Det maximala stödet enligt ovan ska minskas med sådant omställningsstöd som företaget, eller något annat företag i samma koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL, har fått eller kommer att få enligt FOM3 för samma stödperiod (16 § andra stycket FOM-S). Den avgörande tidpunkten för frågan om företagen ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL är den tidpunkt då prövningen sker (se motivuttalande till 14 § FOM i Fm 2020:8, s. 16).

Exempel: ett företag har fått omställningsstöd enligt FOM3

Ett företag har fått omställningsstöd för stödperioden augusti-oktober 2020 enligt FOM3 med 8 miljoner kronor. Företaget söker nu ytterligare stöd. Beräknat stöd enligt 11 § FOM-S uppgår till 153 miljoner kronor.

Företaget ska först räkna av tidigare erhållet omställningsstöd om 8 miljoner kronor enligt 15 § FOM-S för att inte få kompensation för samma kostnader två gånger (Fm 2021:2 s. 11). Därefter återstår 145 miljoner kronor. Takbeloppet uppgår dock till 120 miljoner kronor och ska minskas med tidigare erhållet stöd, vilket innebär att företaget endast kan få omställningsstöd med 112 miljoner kronor (120-8).

Exempel: ett företag i koncernen har fått omställningsstöd enligt FOM3

Beräknat stöd enligt 11 § FOM-S för AB A uppgår till 149 miljoner kronor för stödperioden augusti-oktober 2020. AB A är dotterbolag till AB B. Både AB A och AB B har beviljats omställningsstöd för stödperioden augusti-oktober 2020 enligt FOM3. AB A har fått 10 miljoner kronor och AB B har fått 4 miljoner kronor. AB B har inte sökt något stöd enligt FOM-S.

AB A ska räkna av tidigare erhållet omställningsstöd om 10 miljoner kronor enligt 15 § FOM-S. Därefter återstår 139 miljoner kronor (149-10).

Takbeloppet uppgår dock till 120 miljoner kronor, och ska minskas med det stöd som både AB A och AB B har fått enligt FOM3. Det innebär att AB A har rätt till omställningsstöd enligt FOM-S med maximalt 106 miljoner kronor (120-14).

Maximalt stöd för säsongsföretag är 360 miljoner kronor för perioden augusti 2020-april 2021

Omställningsstöd kan ges med högst 360 miljoner kronor per stödberättigat säsongsföretag för stödperioden augusti 2020-april 2021 (16 a § FOM-S).

Det stöd ett företag kan få för administrativa kostnader för att söka stöd ingår i det totala omställningsstödet, och omfattas alltså av takbeloppet 360 miljoner kronor.

Takbeloppet ska minskas med omställningsstöd

Det maximala stödet om 360 miljoner kronor ska minskas med sådant omställningsstöd som företaget, eller något annat företag i samma koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL, har fått eller kommer att få enligt FOM3 för augusti 2020 – april 2021 (16 a § andra stycket FOM-S). Det maximala stödet ska också minskas med stöd som något företag i koncernen fått enligt 4 § första stycket 2-6 FOM-S. Den avgörande tidpunkten för frågan om företagen ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL är den tidpunkt då prövningen sker (se motivuttalande till 14 § FOM i Fm 2020:8, s. 16).

Exempel: ett företag har fått omställningsstöd enligt FOM3

Ett företag har fått omställningsstöd för stödperioden augusti-oktober 2020 samt november-december 2020 enligt FOM3 med totalt 50 miljoner kronor. Företaget söker nu ytterligare stöd som säsongsföretag. Beräknat stöd enligt 11 § FOM-S uppgår till 380 miljoner kronor.

Företaget ska först räkna av tidigare erhållet omställningsstöd om 50 miljoner kronor enligt 15 § FOM-S för att inte få kompensation för samma kostnader två gånger (Fm 2021:2 s. 11). Därefter återstår 330 miljoner kronor. Takbeloppet uppgår dock till 360 miljoner kronor och ska minskas med tidigare erhållet stöd, vilket innebär att företaget endast kan få omställningsstöd med 310 miljoner kronor (360-50).

Exempel: ett företag i koncernen har fått omställningsstöd enligt FOM3

Beräknat stöd enligt 11 § FOM-S för AB A uppgår till 375 miljoner kronor för stödperioden augusti 2020-april 2021. AB A är dotterbolag till AB B. Både AB A och AB B har beviljats omställningsstöd för stödperioden augusti-oktober 2020 enligt FOM3. AB A har fått 6 miljoner kronor och AB B har fått 2 miljoner kronor. AB B har inte sökt något stöd enligt FOM-S.

AB A ska räkna av tidigare erhållet omställningsstöd om 6 miljoner kronor enligt 15 § FOM-S. Därefter återstår 369 miljoner kronor (375-6).

Takbeloppet om 360 miljoner kronor ska minskas med det stöd som både AB A och AB B har fått enligt FOM3. Det innebär att AB A har rätt till omställningsstöd enligt FOM-S med maximalt 352 miljoner kronor (360-8).

I koncerner ska stödet fördelas mellan företagen

Om flera företag i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL är berättigade till omställningsstöd får stödet till koncernen totalt högst uppgå till belopp enligt ovan (16 § FOM-S och 16 a § FOM-S). Att koncernen ska vara ”av sådant slag” som anges i 1 kap. 4 § ÅRL innebär att även utländska koncerner omfattas om företagen upprätthåller förbindelser med varandra motsvarande vad som anges i årsredovisningslagen.

I en koncern ska stödet fördelas på respektive stödberättigat företag i förhållande till det stöd företaget hade haft rätt till om det inte funnits något takbelopp (16 § FOM-S och 16 a § FOM-S, se motivuttalande till 14 § FOM i Fm 2020:8, s. 16). Stödet ska endast beräknas och fördelas på de företag som är berättigade till omställningsstöd.

Exempel: fördelning av omställningsstöd för stödperioden augusti-oktober 2020 i en koncern

En koncern består av ett moderbolag, AB A, och fyra helägda dotterbolag, AB B, AB C, AB D och AB E. Om inget takbelopp hade funnits hade företagen varit berättigade till stöd enligt nedan:

Bolag

Beräknat stöd

AB A

40 mnkr

AB B

30 mnkr

AB C

80 mnkr

AB D

50 mnkr

AB E

0 kr

Summa

200 mnkr

Totalt beräknat omställningsstöd inom koncernen uppgår till 200 miljoner kronor, men koncernen har endast rätt till stöd med totalt 120 miljoner kronor. För AB A innebär det att stödet kan beräknas till 24 mkr (40/200 x 120). Efter proportionering har respektive bolag rätt till stöd enligt nedan:

Bolag

Beräknat stöd

Andel av beräknat stöd

Stöd efter begränsning

AB A

40 mnkr

40/200

24 mnkr

AB B

30 mnkr

30/200

18 mnkr

AB C

80 mnkr

80/200

48 mnkr

AB D

50 mnkr

50/200

30 mnkr

AB E

0 kr

0/200

0 kr

Summa

200 mnkr

120 mnkr

Exempel: fördelning av omställningsstöd för säsongsföretag när företag i koncernen har fått stöd enligt 16 § FOM-S

I en koncern finns fyra företag, A, B, C och D. Företag A och B är säsongsföretag som tillämpar den alternativa stödperioden enligt 4 a § medan företag C och D tillämpar de ordinarie stödperioderna. Företag C och D har rätt till stöd för stödperioderna under augusti 2020–april 2021 med totalt 200 miljoner kronor, efter att de takbeloppsregler som följer av 16 § har beaktats. Enligt 16 a § andra stycket är därmed det återstående utrymmet att fördela på företag A och B 160 miljoner kronor. Dessa 160 miljoner kronor fördelas på företag A och B i enlighet med regeln i tredje stycket, dvs. i relation till storleken på det stöd som företagen hade haft rätt till för alternativa stödperioden utan tillämpning av takbeloppsreglerna.

Exempel: fördelning av omställningsstöd för säsongsföretag i en koncern som fått omställningsstöd enligt FOM3

En koncern består av ett moderbolag, AB A, och fyra helägda dotterbolag, AB B, AB C, AB D och AB E. Några av bolagen i koncernen har fått stöd enligt FOM3. Vid en beräkning enligt 11 och 15 §§ FOM-S hade företagen varit berättigade till stöd för säsongsföretag enligt nedan:

Bolag

Beräknat stöd enligt FOM-S

Omställningsstöd enlig FOM3

Beräknat stöd enligt FOM-S efter avdrag för stöd enligt FOM3

AB A

200 mnkr

0 mnkr

200 mnkr

AB B

0 mnkr

4 mnkr

0 mnkr

AB C

210 mnkr

10 mnkr

200 mnkr

AB D

0 mnkr

4 mnkr

0 mnkr

AB E

0 mnkr

2 mnkr

0 mnkr

Summa

410 mnkr

400 mnkr

Totalt beräknat omställningsstöd inom koncernen efter avdrag på företagsnivå för det stöd företagen fått enligt FOM3 uppgår till 400 miljoner kronor (410-10, 15 § 2 FOM-S). Koncernen har endast rätt till stöd med totalt 360 miljoner kronor. Takbeloppet ska också minskas med det belopp som företag inom koncernen fått eller kommer att få i omställningsstöd enligt FOM3, 20 miljoner kronor. Omställningsstöd som ska fördelas mellan bolagen i koncernen uppgår därmed till 340 miljoner kr (360-20).

För AB A innebär det att stödet kan beräknas till 170 mnkr (200 mnkr/400 mnkr x 340 mnkr). I tabellen nedan har respektive företags andel av det maximala stödet angetts till 200/400 osv. utifrån respektive företags andel av totalt beräknat stöd på 400 mnkr. Efter proportionering har respektive bolag rätt till stöd enligt nedan:

Bolag

Beräknat stöd enligt FOM-S efter avdrag för stöd enligt FOM3

Andel av beräknat stöd

Stöd efter begränsning av takbeloppet

AB A

200 mnkr

200/400

170 mnkr

AB B

0 kr

0/400

0 mnkr

AB C

200 mnkr

200/400

170 mnkr

AB D

0 mnkr

0/400

0 mnkr

AB E

0 kr

0/400

0 kr

Summa

400 mnkr

340 mnkr

Tidpunkt för bedömning av koncerntillhörighet

Den avgörande tidpunkten för frågan om företagen ingår i en koncern av sådant slag som anges i 1 kap. 4 § ÅRL vid prövning enligt 16 § FOM-S är den tidpunkt då prövningen sker (se motivuttalande till 14 § FOM i Fm 2020:8 s. 16).

Ett företag som ansökt om stödet eller fått stödet ska omgående lämna uppgift om förändringar som kan påverka rätten till stödet eller dess storlek (6 § LOM). En sådan uppgiftsskyldighet omfattar även en situation där ett sökande företag har fått en ny koncerntillhörighet (19 § FOM-S, se motivuttalande till 17 § FOM i Fm 2020:8 s. 17).

Det innebär att om ett företag under tiden mellan ansökan och beslut om stöd har fått en ny koncerntillhörighet ska stödet begränsas utifrån förhållandena i den koncern företaget ingår i vid beslutstidpunkten.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag [1] [2] [3] [4] [5]
  • Förordning (2021:947) om ändring i förordningen (2021:194) om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag [1] [2] [3] [4]

Propositioner

  • Förordningsmotiv Fm 2020:8 Förordning om omställningsstöd [1] [2] [3] [4] [5]
  • Förordningsmotiv Fm 2021:2 Förordning om omställningsstöd till vissa särskilt drabbade företag [1] [2]