OBS: Detta är utgåva 2022.13. Visa senaste utgåvan.

Delägare i ett enkelt bolag eller ett partrederi kan ansöka om att en av delägarna ska vara representant för det enkla bolaget eller partrederiet. Representanten sköter då skatte- och avgiftsredovisningen.

Enkla bolag och partrederier är inte skattesubjekt

En verksamhet kan bedrivas genom ett enkelt bolag eller ett partrederi. Det är varje delägare i det enkla bolaget eller partrederiet som är skattskyldiga i förhållande till sin andel i bolaget eller partrederiet.

Läs mer om enkla bolag och partrederier under Behörig företrädare. När det gäller mervärdesskatt kan du läsa mer under Enkla bolag och partrederier.

Representantredovisning

Delägarna i ett enkelt bolag eller ett partrederi ska var för sig redovisa sin andel av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt som hänför sig till verksamheten. För att förenkla redovisningen och betalningen av sådana avgifter och skatter finns en frivillig bestämmelse om representantredovisning. Bestämmelsen innebär att det i stället är en av delägarna – representanten – som är redovisnings- och betalningsskyldig för verksamheten i det enkla bolaget eller partrederiet. Härigenom minskar den administrativa bördan såväl för berörda delägare som för Skatteverket (prop. 2010/11:165 s. 710).

Punktskatt och mervärdesskatt

Uppgiften som representant innebär inte att representanten blir skattskyldig för de andra delägarnas andel av skatten. Var och en av delägarna är fortfarande skattskyldig för sin andel.

Ansökan och beslut om representantredovisning

Skatteverket får besluta att en av delägarna i ett enkelt bolag eller partrederi ska vara representant för det enkla bolaget eller partrederiet. Ett sådant beslut förutsätter att samtliga delägare gemensamt har ansökt om det. Det är också delägarna som föreslår vem som utses till representant (5 kap. 2 § första stycket första meningen SFL). Att samtliga delägarna gemensamt ska ansöka om representantredovisning innebär också att samtliga delägare ska skriva under ansökan. Representanten kan vara en fysisk eller en juridisk person.

Registrering enligt 7 kap. 1 § SFL

Det är representanten som ska vara registrerad enligt 7 kap. 1 § SFL. Utöver representantansökan ska därför även en anmälan för registrering lämnas. Anmälan lämnas i representantens namn och skrivs under av representanten.

Nytt: 2022-04-11

För punktskatter framgår kravet på registrering från den 15 april 2022 istället av 7 kap. 1 a § andra stycket SFL.

Vad ska representanten göra?

Representanten ska redovisa och betala avdragen skatt, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt för verksamheten. Representanten ska också i övrigt företräda bolaget eller partrederiet i frågor som gäller sådana skatter och avgifter (5 kap. 2 § första stycket andra meningen SFL).

Det innebär att representanten lämnar skattedeklarationer och betalar sådana skatter och avgifter för alla delägares räkning.

Arbetsgivarområdet

En representant som är registrerad som arbetsgivare ska också lämna arbetsgivardeklarationer på individnivå för det enkla bolagets eller partrederiets räkning.

Punktskatt

Bestämmelsen om representantredovisning gäller även återbetalning av punktskatt (prop. 2010/11:165 s. 710).

Mervärdesskatt

Representanter som ska vara registrerade för mervärdesskatt ska också lämna den periodiska sammanställningen över handel med andra EU-länder om sådan handel har skett (35 kap. SFL).

När det gäller ansökningar om återbetalning av mervärdesskatt som betalats i ett annat EU-land eller tredjeland gäller särskilda regler, se under Rätt till återbetalning.

Underlag för kontroll

Underlaget för deklarationerna ska finnas tillgängligt hos representanten (5 kap 2 § andra stycket SFL).

Representanten är alltså skyldig att hålla underlaget för redovisningen tillgängligt för Skatteverkets kontroll.

Ansvar för redovisning och betalning

Beslutet om representantredovisning innebär inte att delägarna befrias från sina skyldigheter om representanten inte fullgör sina skyldigheter (5 kap. 2 § tredje stycket SFL).

Bestämmelsen innebär alltså att delägarna blir deklarations- och betalningsskyldiga för sina respektive andelar när representanten inte fullgör sina åtaganden som representant. Delägarna ska då var och en registreras enligt 7 kap. 1 § SFL för att kunna lämna deklaration och betala skatten och avgiften för sina respektive andelar.

Läs mer om vad som gäller när representanten inte fullgör sin betalningsskyldighet på sidan Enkla bolag.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]