OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Skatteavtalet med Argentina innehåller fyra mest-gynnad-nations-klausuler (MFN-klausuler). Klausulen som avser ränta har aktiverats vilket innebär att ränta ska beskattas med en lägre procentsats i källstaten.

Vad omfattar den aktiverade MFN-klausulen i skatteavtalet med Argentina?

Det finns fyra MFN-klausuler i skatteavtalet med Argentina. Den klausul som har aktiverats innebär att ränta kan undantas från beskattning i källstaten eller att beskattning ska ske till en lägre procentsats än den som anges i avtalet om förutsättningarna i klausulen är uppfyllda. Läs mer om vad mest-gynnad-nations-klausuler är.

Skatteavtalet med Argentina innehåller också tre MFN-klausuler som inte har aktiverats.

Ränteartikeln ska tillämpas på annat sätt än vad som anges i skatteavtalet

MFN-klausulen har aktiverats eftersom Argentina har ingått ett skatteavtal med Danmark där ränta beskattas med en lägre procentsats. Avtalet mellan Argentina och Danmark tillämpas fr.o.m. den 1 januari 1998. Eftersom övriga villkor i MFN-klausulen är uppfyllda påverkar det tillämpningen av artikel 11 i avtalet mellan Sverige och Argentina från samma tidpunkt.

Följden är att artikel 11 punkt 2 i skatteavtalet mellan Sverige och Argentina ska tillämpas så att beskattningen av ränta i källstaten inte får överstiga 12 procent av räntans bruttobelopp.

Lydelsen i den aktiverade MFN-klausulen

Den aktiverade MFN-klausulen finns i artikel 11 punkt 9 och lyder på följande sätt:

9. Om Argentina i ett avtal för att undvika dubbelbeskattning med tredje stat, som är medlem i Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD), överenskommer att undanta ränta som härstammar från Argentina från argentinsk skatt på ränta eller att sänka den skattesats som anges i punkt 2, skall denna skattebefrielse eller lägre skattesats tillämpas automatiskt som om detta hade föreskrivits i punkt 2 i denna artikel.

Artikel 11 (ränta) i skatteavtalet mellan Sverige och Argentina

Det är punkt 2 i artikel 11 i skatteavtalet mellan Sverige och Argentina som är berörd av MFN-klausulen. Den lyder på följande sätt:

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga 12,5 procent av räntans bruttobelopp.

Artikel 11 (ränta) i skatteavtalet mellan Argentina och Danmark

Punkt 2 i artikel 11 har följande lydelse i den engelska versionen av skatteavtalet mellan Argentina och Danmark. Den återges här för att det ska gå att göra en jämförelse med den nya tillämpningen av artikel 11 i avtalet mellan Sverige och Argentina:

2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest the tax so charged shall not exceed 12 per cent of the gross amount of the interest.

The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

MFN-klausuler i skatteavtalet med Argentina som inte har aktiverats

De MFN-klausuler som såvitt Skatteverket känner till inte har aktiverats i skatteavtalet med Argentina rör utdelning, royalty och självständig yrkesutövning. De innebär att utdelning och royalty kan undantas från beskattning i källstaten eller att beskattning ska ske till en lägre procentsats än den som anges i avtalet om förutsättningarna i klausulerna är uppfyllda. Detsamma gäller självständig yrkesutövning som inte bedrivs från en stadigvarande anordning. Beträffande utdelning gäller MFN-klausulen även storleken på det innehav som ger rätt till en lägre källskatt.

Klausulen om

  • utdelning finns i artikel 10 punkt 7
  • royalty finns i artikel 12 punkt 8
  • självständig yrkesutövning finns i artikel 14 punkt 3.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1995:1338) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Argentina [1]