OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Skatteavtalet med Botswana innehåller tre mest-gynnad-nations-klausuler (MFN-klausuler) som avser utdelning, ränta och royalty. Alla har aktiverats vilket innebär att utdelning, ränta och royalty ska beskattas med en lägre procentsats i källstaten.

Vad omfattar MFN-klausulerna i skatteavtalet med Botswana?

I skatteavtalet med Botswana finns tre MFN-klausuler som innebär att utdelning, ränta och royalty kan beskattas med en lägre procentsats än den som anges i avtalet om förutsättningarna i klausulen är uppfyllda. Avtalet finns under Botswana på sidan Skatteavtal. Läs mer om vad mest-gynnad-nations-klausuler är.

Utdelningsartikeln ska tillämpas på annat sätt än vad som anges i skatteavtalet

MFN-klausulen som avser utdelning har aktiverats eftersom Botswana har ingått ett skatteavtal med Irland där utdelning beskattas med en lägre procentsats än i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana. Dessutom undantas utdelning till regeringen i den andra staten från beskattning i källstaten. Avtalet mellan Botswana och Irland tillämpas av Botswana fr.o.m. den 4 mars 2016 när det gäller källskatter och 1 juli 2017 när det gäller övriga skatter. Eftersom övriga villkor i MFN-klausulen är uppfyllda påverkar det tillämpningen av artikel 10 i avtalet mellan Sverige och Botswana från samma tidpunkter.

Följden är att artikel 10 punkt 2 i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana ska tillämpas så att beskattningen av utdelning inte får överstiga 5 procent av utdelningens bruttobelopp. Dessutom undantas utdelning till regeringen i den andra staten från beskattning i källstaten.

Lydelsen i MFN-klausulen

Klausulen finns i artikel 10 punkt 6 och lyder på följande sätt:

6. Utan hinder av bestämmelserna om högsta tillåtna skattesats på 15 procent i punkt 2 skall, om Botswana i framtiden ingår ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt med någon annan stat (dock inte den andra avtalsslutande staten i detta avtal) och det i utdelningsartikeln föreskrivs en skattesats som understiger 15 procent, denna lägre skattesats tillämpas som om den föreskrivits i denna artikel.

Artikel 10 (utdelning) i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana

Det är punkt 2 i artikel 10 i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana som är berörd av MFN-klausulen. Den lyder på följande sätt:

2. Utdelningen får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till utdelningen får skatten inte överstiga 15 procent av utdelningens bruttobelopp och, då det utdelande bolaget har hemvist i Botswana, skall denna skatt avräknas mot den extra bolagsskatten enligt bestämmelserna i den botswanska inkomstskattelagen.

Denna punkt berör inte bolagets beskattning för vinst av vilken utdelningen betalats.

Artikel 10 (utdelning) i skatteavtalet mellan Botswana och Irland

Punkterna 2 och 3 i artikel 10 har följande lydelse i den engelska versionen av skatteavtalet mellan Botswana och Irland. Dessa återges här för att det ska gå att göra en jämförelse med den nya tillämpningen av artikel 10 punkt 2 i avtalet mellan Sverige och Botswana:

2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 5 per cent of the gross amount of the dividends in all cases.

This paragraph shall not affect taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, dividends arising in a Contracting State and paid to, and beneficially owned by, the Government of the other Contracting State shall be exempt from tax in the first-mentioned State.

Ränteartikeln ska tillämpas på ett annat sätt än vad som anges i skatteavtalet

MFN-klausulen som avser ränta har aktiverats eftersom Botswana har ingått ett skatteavtal med Irland där ränta beskattas med en lägre procentsats än i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana. Avtalet mellan Botswana och Irland tillämpas av Botswana fr.o.m. den 4 mars 2016 när det gäller källskatter och 1 juli 2017 när det gäller övriga skatter. Eftersom övriga villkor i MFN-klausulen är uppfyllda påverkar det tillämpningen av artikel 11 i avtalet mellan Sverige och Botswana från samma tidpunkter.

Följden är att artikel 11 punkt 2 i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana ska tillämpas så att beskattningen av ränta i källstaten inte får överstiga 7,5 procent av räntans bruttobelopp.

Lydelsen i MFN-klausulen

Klausulen finns i artikel 11 punkt 8 och lyder på följande sätt:

8. Utan hinder av bestämmelserna om högsta tillåtna skattesats på 15 procent i punkt 2 skall, om Botswana i framtiden ingår ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt med någon annan stat (dock inte den andra avtalsslutande staten i detta avtal) och det i ränteartikeln föreskrivs en skattesats som understiger 15 procent, denna lägre skattesats tillämpas som om den föreskrivits i denna artikel.

Artikel 11 (ränta) i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana

Det är punkt 2 i artikel 11 i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana som är berörd av MFN-klausulen. Den lyder på följande sätt:

2. Räntan får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till räntan får skatten inte överstiga 15 procent av räntans bruttobelopp.

Artikel 11 (ränta) i skatteavtalet mellan Botswana och Irland

Punkt 2 i artikel 11 har följande lydelse i den engelska versionen av skatteavtalet mellan Botswana och Irland. Den återges här för att det ska gå att göra en jämförelse med den nya tillämpningen av artikel 11 punkt 2 i avtalet mellan Sverige och Botswana:

2. However, such interest may also be taxed in the State in which it arises and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the interest, the tax so charged shall not exceed 7.5 per cent of the gross amount of the interest.

Royaltyartikeln ska tillämpas på ett annat sätt än vad som anges i skatteavtalet

MFN-klausulen som avser royalty har aktiverats eftersom Botswana har ingått ett skatteavtal med Irland där royalty beskattas med en lägre procentsats än i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana. Avtalet mellan Botswana och Irland tillämpas av Botswana fr.o.m. den 4 mars 2016 när det gäller källskatter och 1 juli 2017 när det gäller övriga skatter. Eftersom övriga villkor i MFN-klausulen är uppfyllda påverkar det tillämpningen av artikel 12 i avtalet mellan Sverige och Botswana från samma tidpunkter.

Följden är att artikel 12 punkt 2 i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana ska tillämpas så att beskattningen av royalty i källstaten inte får överstiga 5 procent av royaltyns bruttobelopp för nyttjandet av eller rätten att nyttja industriell, kommersiell eller vetenskaplig utrustning (leasingavgifter) och inte får överstiga 7,5 procent av royaltyns bruttobelopp i alla övriga fall.

Lydelsen i MFN-klausulen

Klausulen finns i artikel 12 punkt 7 och lyder på följande sätt:

7. Utan hinder av bestämmelserna om högsta tillåtna skattesats på 15 procent i punkt 2 skall, om Botswana i framtiden ingår ett avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt med någon annan stat (dock inte den andra avtalsslutande staten i detta avtal) och det i royaltyartikeln föreskrivs en skattesats som understiger 15 procent, denna lägre skattesats tillämpas som om den föreskrivits i denna artikel.

Artikel 12 (royalty) i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana

Det är punkt 2 i artikel 12 i skatteavtalet mellan Sverige och Botswana som är berörd av MFN-klausulen. Den lyder på följande sätt:

2. Royaltyn får emellertid beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn, får skatten inte överstiga 15 procent av royaltyns bruttobelopp.

Artikel 12 (royalty) i skatteavtalet mellan Botswana och Irland

Punkt 2 i artikel 12 har följande lydelse i den engelska versionen av skatteavtalet mellan Botswana och Irland. Den återges här för att det ska gå att göra en jämförelse med den nya tillämpningen av artikel 12 punkt 2 i avtalet mellan Sverige och Botswana:

2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise, and according to the laws of that State, but if the recipient is the beneficial owner of the royalties, the tax so charged shall not exceed:

(a) 5 per cent of the gross amount of the royalties in respect of the use of or the right to use industrial, commercial or scientific equipment; and

(b) 7.5 per cent of the gross amount of the royalties in all other cases.

Referenser på sidan

Övrigt

  • Skatteavtal [1]