OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

Skatteavtalet med Indien innehåller tre mest-gynnad-nations-klausuler (MFN-klausuler). Klausulen som avser royalty och ersättning för tekniska tjänster har aktiverats vilket innebär att begreppet tekniska tjänster har fått en snävare innebörd. Vissa tjänster får därför inte beskattas i källstaten.

Vad omfattar den aktiverade MFN-klausulen i skatteavtalet med Indien?

Det finns tre MFN-klausuler i skatteavtalet med Indien. Den klausul som har aktiverats innebär att royalty och ersättning för tekniska tjänster kan beskattas med en lägre procentsats än den som anges i avtalet om förutsättningarna i klausulen är uppfyllda. Klausulen kan också medföra att uttrycken ”royalty” och ”ersättning för tekniska tjänster” får ett mer begränsat tillämpningsområde än vad som anges i avtalet. Läs mer om vad mest-gynnad-nations-klausuler är.

Skatteavtalet med Indien innehåller också två MFN-klausuler som inte har aktiverats.

Artikeln om royalty och ersättning för tekniska tjänster ska tillämpas på annat sätt än vad som anges i skatteavtalet

MFN-klausulen har aktiverats eftersom Indien har ingått ett skatteavtal med Portugal där tillämpningsområdet för vilka tjänster som får beskattas i källstaten är mer begränsat jämfört med skatteavtalet mellan Sverige och Indien. Avtalet mellan Indien och Portugal tillämpas av Indien fr.o.m. den 1 april 2001. Eftersom övriga villkor i MFN-klausulen är uppfyllda påverkar det tillämpningen av artikel 12 i avtalet mellan Sverige och Indien från samma tidpunkt.

Följden är att artikel 12 punkt 3 b i skatteavtalet mellan Sverige och Indien ska tillämpas så att uttrycket ”ersättning för tekniska tjänster” inte omfattar ersättning för tjänster i egenskap av företagsledare. Ersättning för tjänster i egenskap av tekniker eller konsult omfattas bara av begreppet om någon av följande förutsättningar är uppfyllda:

  • Tjänsten är tillhörande och underordnad till den rättighet, egendom eller information för vilken en royaltybetalning görs enligt punkt 3 a.
  • Tjänsten tillgängliggör teknisk kunskap, erfarenhet, skicklighet, know how eller processer eller består av utveckling och överföring av en teknisk plan eller teknisk design som gör det möjligt för den person som förvärvar tjänsterna att tillämpa den teknik som ingår i dem.

Vissa uppräknade betalningar anses inte vara ersättningar för tjänster i egenskap av tekniker eller konsult (punkt 5 i artikel 12 i skatteavtalet mellan Indien och Portugal, se nedan).

Lydelsen i den aktiverade MFN-klausulen

Den aktiverade MFN-klausulen finns i protokollet till avtalet och lyder på följande sätt:

Till artiklarna 10, 11 och 12:

Om Indien enligt något avtal, någon överenskommelse eller något protokoll mellan Indien och en tredje stat, som är medlem av OECD, begränsar sin källbeskattning enligt artiklarna 10 (Utdelning), 11 (Ränta) och 12 (Royalty och ersättning för tekniska tjänster), på utdelning, ränta, royalty eller ersättning för tekniska tjänster till en lägre procentsats eller ett mer begränsat tillämpningsområde än procentsatsen eller tillämpningsområdet som angetts i detta avtal på nämnda inkomster, skall samma procentsats eller tillämpningsområde som angetts i det avtalet, den överenskommelsen eller det protokollet även tillämpas enligt detta avtal.

Artikel 12 (royalty och ersättning för tekniska tjänster) i skatteavtalet mellan Sverige och Indien

Det är punkt 3 b i artikel 12 i skatteavtalet mellan Sverige och Indien som är berörd av MFN-klausulen men här återges punkterna 1–3 för att sätta in bestämmelsen i sitt sammanhang:

1. Royalty och ersättning för tekniska tjänster, som härrör från en avtalsslutande stat och som betalas till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra stat.

2. Sådan royalty och ersättning för tekniska tjänster får, utan hinder av bestämmelserna i punkt 1, beskattas även i den avtalsslutande stat från vilken den härrör, enligt lagstiftningen i denna stat, men om mottagaren har rätt till royaltyn eller ersättningen för tekniska tjänster får skatten inte överstiga 10 procent av royaltyns eller ersättningens bruttobelopp.

3. a) Med uttrycket "royalty" förstås i denna artikel varje slags betalning som tas emot såsom ersättning för nyttjandet av, eller för rätten att nyttja, upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller vetenskapligt verk, häri inbegripet biograffilm, patent, varumärke, mönster eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod eller för upplysning om erfarenhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

b) Med uttrycket "ersättning för tekniska tjänster" förstås varje slags betalning till en person såsom ersättning för tjänster i egenskap av företagsledare, tekniker eller konsult, däri inbegripet tillhandahållandet av tjänster av teknisk och annan personal. Uttrycket inbegriper inte betalning för tjänster som avses i artiklarna 14 och 15 i detta avtal.

Artikel 12 (royalty och ersättning för inkluderade tjänster) i skatteavtalet mellan Indien och Portugal

Punkterna 1–5 i artikel 12 har följande lydelse i den engelska versionen av skatteavtalet mellan Indien och Portugal. Dessa återges här för att det ska gå att göra en jämförelse med den nya tillämpningen av artikel 12 i avtalet mellan Sverige och Indien:

1. Royalties and fees for included services arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

2. However, such royalties and fees for included services may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties and fees for included services is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount. The competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

3. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work including cinematograph films and films or tapes or any other means of reproduction for use in connection with radio or television broadcasting, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial, or scientific experience.

4. For the purposes of this Article "fees for included services" means payments of any kind, other than those mentioned in Articles 14 and 15 of this Convention, to any person in consideration of the rendering of any technical or consultancy services (including through the provisions of services of technical or other personnel) if such services:

(a) are ancillary and subsidiary to the application or enjoyment of the right, property or information for which a payment described in paragraph 3 is received, or

(b) make available technical knowledge, experience, skill, know-how or processes or consist of the development and transfer of a technical plan or technical design which enables the person acquiring the services to apply the technology contained therein.

5. Notwithstanding paragraph 4, "fees for included services" does not include payments:

(a) for services that are ancillary and subsidiary, as well as inextricably and essentially linked, to the sale of property;

(b) for services that are ancillary and subsidiary to the rental of ships, aircraft, containers or other equipment used in connection with the operation of ships or aircraft in international craft [sic];

(c) for teaching in or by educational institutions;

(d) for services for the personal use of the individual or individuals making the payment;

(e) to an employee of the person making the payments or to any individual or firm of individuals (other than a company) for professional services as defined in Article 14;

(f) for services rendered in connection with an installation or structure used for the exploration or exploitation of natural resources referred to in paragraph 2(f) of Article 5;

(g) for services rendered to in paragraph 3 of Article 5.

MFN-klausuler i skatteavtalet med Indien som inte har aktiverats

MFN-klausulen i protokollet till avtalet omfattar även utdelning och ränta och har såvitt Skatteverket känner till inte aktiverats i de delarna. Den innebär att beskattning av utdelning och ränta kan ske till en lägre procentsats eller ett mer begränsat tillämpningsområde än vad som anges i avtalet om förutsättningarna i klausulen är uppfyllda.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1997:918) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Indien [1]