OBS: Detta är utgåva 2022.14. Sidan är avslutad 2023.

Nytt: 2022-02-02

Det har varit otydligt vad som menats med ”svenska beskattningsbara personer” och begreppet har därför bytts ut mot andra formuleringar på sidan.

Vid omsättning inom landet av utsläppsrätter för växthusgaser är det köparen som är skattskyldig om omsättningen sker mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt i Sverige.

De utsläppsrätter som avses är sådana som omfattas av definitionen i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom unionen, vilka kan överlåtas enligt artikel 12 i det direktivet. Även omsättning av andra enheter som verksamhetsutövare kan använda för att följa det direktivet omfattas (1 kap. 2 § första stycket 4 d ML). Bestämmelsen motsvaras av artikel 199a i mervärdesskattedirektivet.

Syftet med omvänd skattskyldighet är att förhindra bedrägerier vid handel med utsläppsrätter (prop. 2010/11:16). Paragrafen gäller om säljaren inte är en utländsk beskattningsbar person. Om säljaren är en utländsk beskattningsbar person gäller i stället omvänd skattskyldighet enligt 1 kap. 2 § första stycket 2 ML.

Referenser på sidan

EU-författningar

  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG [1]
  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1] [2]

Propositioner

  • Proposition 2010/11:16 Omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt vid handel med utsläppsrätter för växthusgaser [1]