OBS: Detta är utgåva 2022.14. Sidan är avslutad 2023.

Nytt: 2022-02-02

Det har varit otydligt vad som menats med ”svenska beskattningsbara personer” och begreppet har därför bytts ut mot andra formuleringar på sidan.

Vid omsättning inom landet av avfall och skrot mellan beskattningsbara personer som är eller ska vara registrerade till mervärdesskatt i Sverige, är köparen skattskyldig (1 kap. 2 § första stycket 4 e ML). Motsvarande bestämmelse finns i artikel 199.1 d i mervärdesskattedirektivet. Syftet med omvänd skattskyldighet är att bekämpa undandragande av mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot av vissa metaller (2012/13:1, s. 313).

Bestämmelsen om omvänd skattskyldighet omfattar varor som är

  • avfall och skrot av järn, stål, koppar, nickel, aluminium, bly, zink, tenn och andra oädla metaller,
  • omsmältningsgöt av järn och stål
  • avfall och skrot av galvaniska element, batterier och elektriska ackumulatorer.

Bestämmelsen ändrades den 1 oktober 2021. Genom ändringen slopades den tidigare kopplingen till nummer i Kombinerade nomenklaturen (KN-nr) när det gäller att bestämma vilket avfall och skrot som omfattas av omvänd skattskyldighet. Ändringen syftar till att anpassa bestämmelsernas tillämp­nings­­område så att det bättre överensstämmer med vad som enligt allmänt språkbruk avses med avfall och skrot (prop. 2020/21:128).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

  • Mervärdesskattelag (1994:200) [1]

Propositioner

  • Proposition 2012/13:1 Budgetpropositionen för 2013 [1]
  • Proposition 2021/20:128 Ändrade regler för mervärdesskatt vid handel med avfall och skrot [1]