OBS: Detta är utgåva 2022.14. Visa senaste utgåvan.

En rapporteringsskyldig plattformsoperatör som inte kommer att lämna några kontrolluppgifter för den rapporteringspliktiga perioden ska lämna en underrättelse om det till Skatteverket. Anledningen kan vara att en annan plattformsoperatör har åtagit sig att lämna kontrolluppgifterna eller att plattformsoperatören inte har haft några rapporteringspliktiga säljare under året.

Nytt: 2022-12-19

Reglerna träder i kraft 1 januari 2023.

Underrättelse om att en annan rapporteringsskyldig plattformsoperatör lämnar kontrolluppgifter

En rapporteringsskyldig plattformsoperatör ska inte lämna kontrolluppgift till Skatteverket om en annan rapporteringsskyldig plattformsoperatör har lämnat samma uppgifter till Skatteverket eller motsvarande uppgifter till en behörig myndighet i ett annat EU-land eller i en annan kvalificerad jurisdiktion utanför EU (22 c kap. 4 § SFL).

En plattformsoperatör kan bara lämna kontrolluppgifter för en annan plattformsoperatörs räkning under förutsättning att bägge plattformsoperatörerna är rapporteringsskyldiga, driver en plattform gemensamt och har gemensamma rapporteringspliktiga säljare.

Den rapporteringsskyldiga plattformsoperatör som överlämnat rapporteringen ska underrätta Skatteverket om vilken annan plattformsoperatör som har lämnat kontrolluppgifterna och till vilken behörig myndighet som uppgifterna har lämnats till (22 c kap. 7 § första stycket SFL).

Den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören A som överlämnat rapporteringsskyldigheten kommer inte alltid att vilja eller kunna lämna över rapporteringen för samtliga de rapporteringspliktiga säljarna till en annan plattformsoperatör B. Det kan t.ex. bero på att plattformsoperatör A även har rapporteringspliktiga säljare som inte är gemensamma med plattformsoperatör B. För att det ska vara tydligt för Skatteverket ska en plattformsoperatör som överlämnat rapporteringen för samtliga sina rapporteringspliktiga säljare även lämna en underrättelse till Skatteverket om att den inte kommer att lämna några kontrolluppgifter under den rapporteringspliktiga perioden.

Underrättelse om att plattformsoperatören inte kommer lämna några kontrolluppgifter

En rapporteringsskyldig plattformsoperatör som inte har några rapporteringspliktiga säljare en viss rapporteringspliktig period (kalenderåret) är inte kontrolluppgiftsskyldig för denna period och ska då inte lämna några kontrolluppgifter enligt 22 c kap. SFL för det kalenderåret. Plattformsoperatören ska då i stället underrätta Skatteverket om att den inte har några uppgifter att lämna (22 c kap. 7 § andra stycket SFL).

Skatteverkets uppfattning är att en underrättelse enligt 22 c kap. 7 § andra stycket SFL ska lämnas om en rapporteringsskyldig plattformsoperatör inte kommer att lämna några kontrolluppgifter enligt 22 c kap. SFL oavsett om det beror på att plattforms­operatören saknar rapporteringspliktiga säljare eller för att en annan plattformsoperatör lämnar uppgifterna

Av lagens förarbeten framgår att regeringen har ansett att det är nödvändigt att Skatteverket ska underrättas när kontrolluppgifter inte ska lämnas för att Skatteverket ska kunna tillämpa regelverket på ett ändamålsenligt sätt (prop. 2022/23:6 s. 98). Genom underrättelsen får Skatteverket kännedom om att den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören inte har förbisett att skicka in sina kontrolluppgifter för kalenderåret.

Vad ska underrättelserna innehålla för uppgifter?

En underrättelse ska alltid innehålla identifikationsuppgifter för den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören som lämnar underrättelsen.

Är det en underrättelse om att en annan rapporteringsskyldig plattformsoperatör åtagit sig att lämna kontrolluppgifterna ska den innehålla identifikationsuppgifter både för plattformsoperatören som lämnar underrättelse och för plattformsoperatören som har lämnat kontrolluppgifterna (22 c kap. 7 § tredje stycket SFL). En sådan underrättelse ska även innehålla uppgift om till vilken behörig myndighet i vilket land som uppgifterna har lämnats till (22 c kap. 7 § första stycket SFL).

Identifikationsuppgifter för plattformsoperatören

Rapporteringspliktiga plattformsoperatörer ska enligt 5 kap. 12 c § första stycket SFF lämna följande identifikationsuppgifter

  • namn: fullständigt officiella namn inklusive företagsform
  • registrerad företagsadress
  • skatteregistreringsnummer (TIN) och uppgift om varje stat eller jurisdiktion (land) som har utfärdat respektive skatte­registrerings­nummer - om plattforms­operatören har flera skatte­registrerings­nummer ska samtliga dessa anges på underrättelsen
  • ev. unikt identifieringsnummer som har tilldelats vid registreringen av en rapporteringsskyldig plattforms­operatör utanför EU enligt 2 § LAUF, eller motsvarande nummer som har tilldelats av en behörig myndighet i ett annat EU-land
  • företagsnamn på de plattformar som rapporteringen avser, eller namnet på plattformen om det skiljer sig från företagsnamnet.

När ska underrättelsen lämnas till Skatteverket?

Underrättelsen ska lämnas på ett fastställt formulär senast den 31 januari kalenderåret efter det kalenderår som rapporteringen avser (22 c kap. 7 § tredje stycket SFL, 38 kap. 1 § 8 SFL samt prop. 2022/23:6 s. 103 och 260). Detta gäller både för underrättelse om att en annan rapporteringsskyldig plattformsoperatör lämnar kontrolluppgifter och underrättelse om att plattformsoperatören inte kommer lämna några kontrolluppgifter. Om en plattformsoperatör inte har några uppgifter att rapportera för kalenderår 2023 eller om en annan plattformsoperatör lämnar uppgifterna ska Skatteverket underrättas senast den 31 januari 2024.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (2022:1695) om ändring i skatteförfarandeförordningen [1]
  • Lag (2022:1686) om ändring i skatteförfarandelagen [1]

Propositioner

  • Proposition 2022/23:6 Rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster genom digitala plattformar och vissa andra ändringar i Eu:s direktiv om administrativt samarbete på direktskatteområdet [1] [2] [3]