OBS: Detta är utgåva 2022.3. Visa senaste utgåvan.

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor är under vissa förutsättningar skattefria.

Skattefria gåvor

Julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor till anställda är under vissa förutsättningar skattefria (11 kap. 14 § IL).

Skatteverket anser att även uppdragstagare kan omfattas av reglerna om skattefrihet för gåvor till anställda.

Gåvobeloppen är så kallade gränsbelopp, vilket innebär att gåvan ska beskattas från första kronan om värdet överstiger de angivna beloppen (SKV A 2021:36).

Med marknadsvärde avses vad det skulle ha kostat den anställda att själv köpa motsvarande vara eller tjänst.

Arbetsgivarens kostnad för administration och transport räknas inte in i gåvans värde.

Julgåva

En julgåva till en anställd är skattefri, om den är av mindre värde (11 kap. 14 § 1 IL). En julgåva anses vara av mindre värde om marknadsvärdet inte är över 500 kr inklusive mervärdesskatt. Om marknadsvärdet överstiger 500 kr inklusive mervärdesskatt beskattas hela gåvan (SKV A 2021:36).

I förarbetena anges att julgåvor ska ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda för att reglerna om skattefrihet ska vara tillämpliga (prop. 1987/88:52 sid.51).

Jubileumsgåva

En sedvanlig jubileumsgåva till en anställd är skattefri. Med jubileumsgåva avses gåva till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum etc. En skattefri jubileumsgåva kan alltså inte lämnas tidigare än i samband med 25-årsjubileum, och inte oftare än i 25-årsintervaller. En jubileumsgåva är skattefri om marknadsvärdet av gåvan inte överstiger 1 500 kr inklusive mervärdesskatt (SKV A 2021:36). Hela gåvan blir beskattad om marknadsvärdet överstiger 1 500 kr inklusive mervärdesskatt.

För att reglerna om skattefrihet ska gälla måste arbetsgivaren ge gåvan till alla anställda eller till en större grupp anställda.

Minnesgåva

En minnesgåva är en gåva som lämnas till en varaktigt anställd vid något av följande tillfällen:

  • när den anställda uppnår en viss ålder
  • efter en längre tids anställning (minst 20 år)
  • när anställningen upphör.

Med att den anställda uppnår en viss ålder bör enligt Skatteverkets uppfattning avses jämna födelsedagar från 50 år och uppåt (jmf. prop. 1987/88:52 s. 50–51 och 71 samt RÅ 80 1:44).

En minnesgåva är skattefri under förutsättning att gåvans marknadsvärde inte överstiger 15 000 kr inklusive mervärdesskatt och inte ges vid mer än ett tillfälle utöver vid anställningens upphörande. Hela gåvan blir beskattad om marknadsvärdet överstiger 15 000 kr inklusive mervärdesskatt. Vid bedömningen av gåvans värde bör man inte ta hänsyn till om den är försedd med inskription eller inte (prop. 1987/88:52 s. 52).

Med varaktigt anställda i samband med minnesgåvor bör avses anställda som har en sammanlagd anställningstid om minst sex år (SKV A 2021:36). Anställningstiden behöver inte vara sammanhängande. En arbetsgivare kan ge varaktigt anställda högst två skattefria minnesgåvor, oavsett hur många anställningar den anställda har haft hos samma arbetsgivare. Samma bedömning bör göras för uppdragstagare som har haft flera tidsbegränsade uppdrag som sammanlagt uppgår till minst sex år hos en och samma uppdragsgivare.

Kravet på varaktig anställning bör ses från den anställdas perspektiv. Även om det skett en omstrukturering, t.ex. en fusion, som lett till att företaget bytt identitet, innebär detta inte att den anställda anses ha bytt arbetsgivare.

Vid bedömningen av varaktigt anställda räknas staten som en arbetsgivare. Det saknar därför betydelse för skattefriheten om den anställda bytt arbete inom staten under de senaste sex åren.

Skattefriheten gäller alla gåvoslag utom pengar

Skattefriheten gäller alla slag av gåvor med undantag för pengar (11 kap. 14 § andra stycket IL).

Enligt praxis är penninggåvor från en arbetsgivare till en anställd skattepliktiga när gåvan beror på anställningsförhållandet (RÅ 80 1:61, RÅ 83 1:73).

Som pengar anses betalningsmedel såsom check, postväxel och sådana presentkort som kan bytas mot pengar.

Skatteverket anser att aktier, resor, restaurangbesök m.m., samt även vin eller sprit kan godtas som skattefri gåva.

Ett bidrag till en semesterresa kan betraktas som en skattefri gåva om arbetsgivaren betalar direkt till resebyrån eller till den som tillhandahåller biljetterna (SkU 1987/88:8 s. 40). Skatteverket anser att detta även gäller gåva i form av presentkort som berättigar till olika varor, om presentkortet inte kan bytas mot pengar.

Gåvor till ideella organisationer

Om arbetsgivaren på begäran av en anställd betalar ett bidrag till exempelvis en ideell förening blir den anställda beskattad. Den anställda anses i det fallet ha disponerat över det ekonomiska bidraget i den mening som avses i 10 kap. 8 § IL. Arbetsgivaren kan däremot för egen del bestämma att i stället för julgåvor till de anställda skänka ett bidrag till en ideell organisation utan att det uppkommer någon skattepliktig gåva för de anställda. Arbetsgivaren får i det fallet inte avdrag för gåvorna. Det är alltså av avgörande betydelse vilket inflytande den anställda har när det gäller valet av gåva.

Om den anställda inte har något inflytande alls ska värdet av gåvan inte beskattas.

Om den anställda har möjlighet att i någon mån påverka valet av gåva ska värdet av gåvan beskattas eftersom det då får anses som att den anställda fått ersättning som kan jämställas med kontanter.

Exempel 1: arbetsgivaren skänker pengar till en organisation

Vad gäller när arbetsgivaren som jul-, minnes- eller jubileumsgåva till anställda skänker pengar till en organisation?

a) Arbetsgivaren skänker ett belopp till en organisation som denna valt och meddelar de anställda att detta är i stället för att ge dem en traditionell gåva.

Svar: Den anställda har inget inflytande över gåvan och någon förmånsbeskattning blir inte aktuell.

b) Arbetsgivaren betalar in en viss summa pengar per anställd till en organisation som arbetsgivaren valt och varje anställd får ett julkort där det framgår att detta är årets julgåva till den anställda.

Svar: Den anställda har inget inflytande över gåvan och någon förmånsbeskattning blir inte aktuell.

c) Den anställda får välja mellan att antingen få en sedvanlig julklapp, eller att arbetsgivaren skänker pengar till en organisation.

Svar: Den anställda kan påverka valet av gåva, vilket innebär att den anställda ska förmånsbeskattas för gåvans värde om denna väljer att skänka pengar. Om den anställda väljer en sedvanlig julklapp sker ingen beskattning.

d) Arbetsgivaren meddelar den anställda att årets julklapp är att den anställda får skänka pengar motsvarande det skattefria gåvobeloppet till valfri ideell organisation.

Svar: Den anställda kan påverka valet av gåva, vilket innebär att den anställde ska förmånsbeskattas för gåvans värde.

e) När en anställd fyller 50 år får denna normalt en minnesgåva. Den anställda vill i stället för minnesgåva att arbetsgivaren ska ge gåva på 10 000 kr direkt till en välgörenhetsorganisation.

Svar: Minnesgåvan blir skattepliktig för den anställda. Eftersom den anställda har valfrihet att antingen välja ett minnesföremål eller en gåva till en välgörenhetsorganisation bör värdet av gåvan behandlas som lön oavsett om det är arbetsgivaren eller den anställda som avgör vilken organisation som ska få gåvan.

Exempel 2: en produkt levereras direkt till en organisation

Den anställda väljer en produkt (t.ex. en stekpanna) som julgåva, men i stället för att få den levererad hem till sig så väljer hen att den ska levereras direkt till en välgörenhetsorganisation. Organisationen får sedan själva välja hur de på bästa sätt kan använda gåvan i sin verksamhet.

Svar: Om en gåva hade lämnats i form av ett kontant bidrag till en välgörenhetsorganisation, hade den anställda beskattats för gåvan. I det här fallet har den anställda i stället valt en konventionell julgåva som hen sedan vidarebefordrar till en välgörenhetsorganisation. Eftersom denna gåva inte kan jämställas med kontanter blir det en skattefri gåva.

Exempel 3: gåvokort med olika valmöjligheter

Alla anställda får ett s.k. gåvokort av sin arbetsgivare i julklapp. De anställda kan sedan välja gåva ur ett visst sortiment, där det dels finns produkter, dels finns möjlighet att skänka motsvarande belopp till en organisation.

Svar: De som väljer att använda sitt gåvokort till att skänka pengar till en organisation beskattas för en förmån. De som väljer en sedvanlig julgåva från sortimentet blir inte beskattade.

Kan en gratifikation vara en skattefri gåva?

En gratifikation, t.ex. en frivilligt lämnad belöning, kan allmänt sett vara likställd med gåva. Om en gratifikation däremot har betalats ut av en arbetsgivare till en anställd eller i en liknande situation, får den anses ha givits på grund av anställningsförhållandet. Om den inte kan anses som julgåva, jubileumsgåva eller minnesgåva, ska den beskattas som lön. Det saknar alltså betydelse hur ersättningen betecknas. Skattskyldigheten gäller då oavsett om gratifikationen har betalts ut i kontanter eller i annan form.

Om gåvan har sin grund i annat än anställningen

I vissa fall har emellertid gåvor från arbetsgivare annan grund än anställningsförhållandet, t.ex. en nära släkt- eller vänskapsrelation mellan givaren och mottagaren. I sådana fall ska inkomstbeskattning inte ske. Det gäller såväl gåvor i pengar, aktier som något annat. Det visar flera avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen och Skatterättsnämnden. Läs mer om skattefria arv och gåvor.

Referenser på sidan

Allmänna råd

  • Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2022 [1] [2] [3] [4]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 1987/88:52 om beskattning av naturaförmåner, m.m. [1] [2] [3]

Ställningstaganden

  • Minnesgåva i form av vin eller sprit [1]
  • Personalvårdsförmåner och gåvor till uppdragstagare [1] [2]
  • Presentkort i gåva till anställda [1]

Övrigt

  • RÅ 80 1:44 [1]