OBS: Detta är utgåva 2022.3. Visa senaste utgåvan.

En begränsat skattskyldig fysisk person som är delägare i ett fåmansföretag kan vara skattskyldig i Sverige för vissa inkomster från företaget. Utdelning från ett svenskt fåmansföretag till en begränsat skattskyldig delägare beskattas enligt kupongskattelagen. Kapitalvinst kan vara skattepliktig enligt IL viket innebär att fåmansföretagsreglerna är tillämpliga om andelarna är kvalificerade. En begränsat skattskyldig delägare kan även vara skattskyldig enligt SINK för lön eller annan ersättning för arbete från ett svenskt fåmansföretag.

Nytt: 2022-02-02

Sidan har tillkommit för att ge en samlad beskrivning av hur en begränsat skattskyldig fysisk person som är delägare i ett fåmansföretag beskattas i Sverige för utdelning, kapitalvinst och vissa andra ersättningar från fåmansföretaget.

Begränsad skattskyldighet vid innehav av andelar i fåmansföretag

Skattskyldigheten i Sverige för en fysisk person kan vara obegränsad eller begränsad. En person som är obegränsat skattskyldig är skattskyldig i Sverige för alla sina inkomster i Sverige och från utlandet. Det finns dock undantag från skattskyldigheten såväl i intern rätt som i skatteavtal. När en person är begränsat skattskyldig innebär det att endast vissa inkomster som har anknytning till Sverige beskattas här.

Ett av kriterierna för obegränsad skattskyldighet är väsentlig anknytning. En person som flyttar från Sverige men som har kvar väsentlig anknytning hit är obegränsat skattskyldig här (3 kap. 3 § första stycket 3 IL). Bedömningen av om en person har väsentlig anknytning ska bland annat beakta om personen är ekonomiskt engagerad här genom att inneha tillgångar som direkt eller indirekt ger ett väsentligt inflytande i näringsverksamhet här (3 kap. 7 § första stycket IL). Det innebär att ett direkt eller indirekt innehav av andelar i ett fåmansföretag kan medföra att det finns en väsentlig anknytning och att skattskyldigheten i Sverige är obegränsad. Om andelsinnehavet i sig inte ger väsentlig anknytning och andra anknytningsfaktorer saknas är delägaren endast begränsat skattskyldig i Sverige förutsatt att hen inte heller är bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige.

Fåmansföretagsreglerna kan vara tillämpliga för en begränsat skattskyldig person som äger kvalificerade andelar

De s.k. fåmansföretagsreglerna i 57 kap. IL tillämpas vid beskattning av utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag. Bestämmelserna innebär att utdelning och kapitalvinst fördelas mellan inkomstslagen tjänst och kapital vid beskattningen.

Andelar i ett fåmansföretag kan vara kvalificerade även om det är fråga om ett innehav som i sig inte medför väsentlig anknytning till Sverige, d.v.s. vid begränsad skattskyldighet i Sverige (se ovan). En begränsat skattskyldig delägare i ett fåmansföretag kan alltså äga kvalificerade andelar i ett fåmansföretag.

För en begränsat skattskyldig delägare kan fåmansföretagsreglerna vara tillämpliga vid beskattning av kapitalvinst när andelar har sålts, se nedan under rubriken Beskattning av kapitalvinst. Bestämmelserna kan även vara tillämpliga i vissa andra fall, se nedan under rubriken Beskattning av ersättning i samband med likvidation, inlösen och återköp.

Gränsbelopp vid inflyttning till Sverige

Vid beskattning av kapitalvinst och utdelning på en kvalificerad andel enligt de s.k. fåmansföretagsreglerna i 57 kap IL är gränsbeloppet av betydelse. Gränsbeloppet för en kvalificerad andel är det belopp som beskattas som inkomst av kapital.

Skatteverket anser att en person som flyttar till Sverige under beskattningsåret och blir obegränsat skattskyldig har rätt att beräkna årets gränsbelopp för kvalificerade andelar som denne äger vid årets ingång. Om utdelning lämnats på andelarna under beskattningsåret och före det att andelsägaren blev obegränsat skattskyldig i Sverige så ska utdelningen reducera det beräknade gränsbeloppet.

Skatteverket anser att en person som äger ett utländskt fåmansföretag och som tidigare år varit bosatt i annat land inom EES vid beräkningen av gränsbelopp och sparat utdelningsutrymme har rätt att beakta omständigheter under den tid som hen varit begränsat skattskyldig.

Beskattning av utdelning

Kupongskatt tas ut på utdelning som lämnas från svenskt aktiebolag till begränsat skattskyldiga personer, 1 § KupL och 4 § första stycket KupL). Det innebär att en begränsat skattskyldig delägare i ett svenskt fåmansföretag som tar emot utdelning på sina andelar i företaget ska betala kupongskatt. Det har inte någon betydelse vid beskattningen om andelarna i fåmansföretaget är kvalificerade eller inte. Kupongskattelagen innehåller inte några regler om fördelning mellan inkomstslagen tjänst och kapital. Kupongskatt tas ut med 30 procent av utdelningen (5 § KupL).

Sveriges beskattningsrätt till en utdelning kan begränsas av bestämmelser i ett skatteavtal.

Skatteverket anser att blankett K10 inte behöver lämnas för att redovisa utdelningen.

Beskattning av kapitalvinst

En begränsat skattskyldig fysisk person är skattskyldig i Sverige vid avyttring av delägarrätter och andelar om den s.k. tioårsregeln är tillämplig.

Tioårsregeln innebär att en person som flyttat från Sverige och är begränsat skattskyldig här är skattskyldig i Sverige vid avyttring av aktier och andelar om den skattskyldiga vid något tillfälle under det kalenderår då avyttringen sker eller under de föregående tio kalenderåren har varit bosatt i Sverige eller stadigvarande vistats här (3 kap. 19 § IL).

Skattskyldigheten enligt tioårsregeln gäller både för svenska och utländska andelar om de utländska andelarna förvärvats under den tid den skattskyldiga varit obegränsat skattskyldig i Sverige (3 kap. 19 § fjärde stycket IL). Om svenska andelar har ersatts av utländska andelar genom ett andelsbyte kan tioårsregeln tillämpas på de utländska andelarna även om dessa förvärvats vid en tidpunkt då den skattskyldiga var begränsat skattskyldig (3 kap. 19 § femte stycket IL).

Om förutsättningarna enligt tioårsregeln är uppfyllda är en begränsat skattskyldig fysisk person som säljer andelar i ett fåmansföretag skattskyldig i Sverige för kapitalvinsten. En begränsat skattskyldig person som säljer kvalificerade andelar inom den tioårsperiod som anges i 3 kap. 19 § IL ska fördela eventuell kapitalvinst mellan tjänst och kapital enligt reglerna i 57 kap. IL. Skatteverket anser att sparat utdelningsutrymme får beräknas för de år som andelsägaren varit begränsat skattskyldig. Beräkningen ska beakta utdelning som lämnats på andelarna under tiden personen varit begränsat skattskyldig (Skatteverkets ställningstagande om begränsat skattskyldiga fåmansdelägares beskattning i tjänst och kapital).

Om andelarna i fåmansföretaget inte är kvalificerade sker beskattning av kapitalvinsten enligt det regelverk som gäller för onoterade andelar.

Sveriges beskattningsrätt till en kapitalvinst kan begränsas av bestämmelser i skatteavtal.

Skatteverket anser att en begränsat skattskyldig som avyttrar kvalificerade andelar i ett fåmansföretag ska lämna blankett K10 för att redovisa kapitalvinsten.

Beskattning av ersättning i samband med likvidation, inlösen och återköp

Med utdelning enligt kupongskattelagen avses ersättning som betalas i samband med bl. a. likvidation av ett svenskt aktiebolag samt vid inlösen och återköp av aktier i ett svenskt bolag (2 § andra stycket KupL).

Om en begränsat skattskyldig person tar emot ersättning vid likvidation av ett svenskt aktiebolag samt ersättning i samband med inlösen eller återköp av aktier i ett svenskt aktiebolag sker beskattning enligt kupongskattelagen. Om händelsen inträffar inom tio år efter det att personen upphörde att vara bosatt eller stadigvarande vistas i Sverige kan inkomsten även vara skattepliktig enligt den s.k. tioårsregeln i inkomstskattelagen. Skatteverket anser att kupongskattelagen har företräde som speciallagstiftning (lex specialis) och därför ska tillämpas (Skatteverkets ställningstagande Beskattning av utbetalning vid ett bolags likvidation samt vid inlösen och återköp av aktier när mottagaren är en fysisk person som har hemvist i utlandet enligt skatteavtal).

Om en begränsat skattskyldig person får en utbetalning i samband med ett utländskt bolags likvidation samt vid inlösen eller återköp av aktier i ett utländskt bolag och tioårsregeln är tillämplig anses avyttring av aktierna skett enligt inkomstskattelagen. Om andelarna är kvalificerade ska beskattning ske enligt 57 kap. IL. För kvalificerade andelar behandlas både inlösen och återköp som utdelning (57 kap 2 § IL). Om andelarna inte är kvalificerade sker beskattning av kapitalvinsten enligt regelverket för onoterade andelar.

Sveriges beskattningsrätt till en ersättning kan begränsas av bestämmelser i skatteavtal.

Lön och annan ersättning för arbete från ett svenskt fåmansföretag

När ett svenskt fåmansföretag betalar ut lön och annan ersättning för arbete till en delägare som är begränsat skattskyldig i Sverige kan den vara skattepliktig enligt SINK. Skatteplikten förutsätter att inkomsten har förvärvats genom verksamhet i Sverige (5 § första stycket 2 SINK). Med annan ersättning avses inte belopp som beskattas inom inkomstslaget tjänst enligt fåmansföretagsreglerna (se ovan).

Sveriges beskattningsrätt till en ersättning kan begränsas av bestämmelser i skatteavtal.

Styrelsearvode från ett svenskt fåmansföretag

Ett styrelsearvode eller en liknande ersättning som ett svenskt aktiebolag betalar ut till en styrelseledamot eller en suppleant i en styrelse är skattepliktig enligt SINK (5 § första stycket 3 SINK) om mottagaren är begränsat skattskyldig i Sverige. En begränsat skattskyldig delägare i ett svenskt fåmansföretag som sitter i företagets styrelse och uppbär styrelsearvode ska därmed beskattas enligt SINK.

Sveriges beskattningsrätt till en ersättning kan begränsas av bestämmelser i skatteavtal.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1] [2] [3]
  • Kupongskattelag (1970:624) [1] [2] [3] [4]
  • Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta [1] [2]

Ställningstaganden

  • Begränsat skattskyldig fåmansdelägare - beskattning i tjänst/kapital och blankett K10 [1] [2] [3]
  • Beskattning av utbetalning vid ett bolags likvidation samt vid inlösen och återköp av aktier när mottagaren är en fysisk person som har hemvist i utlandet enligt skatteavtal [1]
  • Beskattning av ägare av utländskt fåmansföretag hemmahörande inom EES-området [1]
  • Rätt att beräkna årets gränsbelopp enligt 57 kap. IL vid inflyttning till Sverige [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster