OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Den som väljer beskattning enligt IL i stället för enligt SINK eller A-SINK kan få avdrag och skattereduktioner.

Möjlighet att välja beskattning enligt IL i stället för enligt SINK eller A-SINK

Den som är begränsat skattskyldig kan begära att bli beskattad enligt IL i stället för enligt SINK. Samma möjlighet finns för begränsat skattskyldiga artister och idrottsutövare samt utländska artistföretag som omfattas av A-SINK. Begäran ska avse hela den del av inkomståret som personen är begränsat skattskyldig (4 § SINK respektive 5 a § första stycket A-SINK). Detta innebär att den måste avse alla de inkomster under beskattningsåret som annars skulle ha beskattats enligt SINK eller A-SINK. Det är alltså inte möjligt att få en inkomst beskattad enligt IL och en annan enligt SINK eller A-SINK (prop. 2004/05:19 s. 62 f. respektive 2008/09:182 s. 60 f.).

Val av beskattning enligt IL i stället för enligt SINK

En person som väljer att bli beskattad enligt IL i stället för enligt SINK är fortfarande begränsat skattskyldig men beskattas i inkomstslaget tjänst för samtliga inkomster som anges i 5 § SINK, med undantag för inkomster som anges i 6 § 3 och 4 samt 6 a § SINK (3 kap. 18 § första stycket 1 IL). En begäran om att bli beskattad enligt IL kan göras antingen i en ansökan eller i en inkomstdeklaration.

Skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl.

En begränsat skattskyldig som väljer att bli beskattad enligt IL omfattas av bestämmelserna om skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl. när hen har ett beslut från Forskarskattenämnden om skattelättnader (Skatteverkets ställningstagande om SINK-beskattning när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl. och Skatteverkets rättsfallskommentar om skattelättnader när en begränsat skattskyldig begär att vara skattskyldig enligt IL).

Val av beskattning enligt IL i stället för enligt A-SINK

Skatteverket ska efter begäran meddela beslut om skattskyldighet enligt IL (5 a § andra och tredje stycket A-SINK). När beslut meddelats blir en begränsat skattskyldig fysisk person skattskyldig i inkomstslaget tjänst eller näringsverksamhet för inkomster som anges i 7 § första stycket A-SINK (3 kap. 18 § första stycket 2 IL). En utländsk juridisk person blir skattskyldig i inkomstslaget näringsverksamhet för samma inkomster (6 kap. 11 § första stycket 4 IL). En begäran om beskattning enligt IL i stället för enligt A-SINK får tidigast göras året före beskattningsåret.

Avdrag i inkomstslaget tjänst

En begränsat skattskyldig person som väljer att bli beskattad enligt IL i stället för enligt SINK eller A-SINK och som ska beskattas i inkomstslaget tjänst har rätt till avdrag för utgifter enligt samma regler som den som är obegränsat skattskyldig.

Avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet

En begränsat skattskyldig artist, idrottsutövare eller ett utländskt artistföretag som väljer att bli beskattad enligt IL i stället för enligt A-SINK och som ska beskattas i inkomstslaget näringsverksamhet har rätt till avdrag för utgifter för att förvärva och bibehålla inkomster.

Avdrag för avsättning till periodiseringsfond

En begränsat skattskyldig artist, idrottsutövare eller ett utländskt artistföretag som är bosatt inom EES får göra avdrag för avsättning till periodiseringsfond (30 kap. 1 § IL). När avdraget för avsättningen ska återföras är personen skattskyldig för återfört avdrag (3 kap. 18 § första stycket 6 och 6 kap. 11 § första stycket 5 IL).

En utländsk juridisk person som har gjort avdrag för avsättning till en periodiseringsfond är skattskyldig för en schablonintäkt (6 kap. 11 § första stycket 6 IL).

Räntefördelning och avdrag för avsättning till expansionsfond

En begränsat skattskyldig artist eller idrottsutövare, eller ett utländskt artistföretag som inte är en utländsk juridisk person, får göra räntefördelning och avdrag för avsättning till expansionsfond (33 kap. 1 § IL och 34 kap. 1 § IL). När räntefördelning görs är personen skattskyldig för positiv räntefördelning i inkomstslaget kapital (3 kap. 18 § första stycket 8 IL). Om personen har gjort avdrag för avsättning till expansionsfond är personen skattskyldig för återfört avdrag när återföring ska göras (3 kap. 18 § första stycket 6 IL).

Avdrag för utgiftsräntor i inkomstslaget kapital

En begränsat skattskyldig person kan under vissa förutsättningar få avdrag för utgiftsräntor. Information om vad som krävs hittar du under Utgiftsräntor.

Pensionssparavdrag och övriga allmänna avdrag, grundavdrag samt skattereduktioner

Vad som krävs för att ha rätt till pensionssparavdrag och övriga allmänna avdrag, grundavdrag samt skattereduktioner kan du läsa om på sidan Skattereduktioner, allmänna avdrag och grundavdrag.

Sjöinkomstavdrag och skattereduktion för sjöinkomst

För att få sjöinkomstavdrag och skattereduktion för sjöinkomst gäller samma regler som för en obegränsat skattskyldig person. Läs mer på sidan Sjöinkomst.

Investeraravdrag

En fysisk person som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek har en möjlighet att få investeraravdrag. För att få avdraget krävs bl.a. att förvärvaren är skattskyldig i Sverige för en kapitalvinst på andelarna och att kapitalvinsten inte är undantagen från beskattning i Sverige på grund av ett skatteavtal.

Om personen har fått investeraravdrag och investeraravdraget ska återföras är personen skattskyldig för det återförda avdraget (3 kap. 18 § första stycket 13 IL). Läs mer om återföring när skattskyldigheten i Sverige upphör.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2004/05:19 Beskattning av utomlands bosatta [1]
  • Proposition 2008/09:182 Beskattning av utomlands bosatta artister, m.fl. [1]

Rättsfallskommentarer

  • HFD, mål nr 3025-16; skattelättnader tillämpliga på en begränsat skattskyldig persons tjänsteinkomster om denne begär att vara skattskyldig enligt inkomstskattelagen [1]

Ställningstaganden

  • Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.? [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster