OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Här finns en sammanställning över författningar, föreskrifter, EU-direktiv m.m. som är aktuella för alkoholskatteområdet.

Författningar

 • Lag (1994:1564) om alkoholskatt, prop. 1994/95:56, SkU 1994/95:6

 • Förordning (2010:173) om alkoholskatt
 • Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl.
 • Förordning (2021:1234) om intyg till oberoende små producenter av alkoholdrycker

Föreskrifter

 • Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2000:11) om information om avtal den 22 mars 2000 om användande av förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar.

 • Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2000:12) om förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga alkohol- och tobaksvaror mellan Sverige och Danmark.
 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:6) om den som bedriver verksamhet i exportbutik.
 • Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2002:20) om förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar av punktskattepliktiga alkohol- och tobaksvaror mellan Sverige och Finland.

 • Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:45) om upplagshavares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi.

 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:15) om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi.

 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:13) om hantering av förenklade ledsagardokument enligt lagen om tobaksskatt, lagen om alkoholskatt och lagen om skatt på energi.

 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:12) om godkännande av skatteupplag enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi.

 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:7) om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:6) om tillsynen över att skattepliktiga alkohol- och tobaksvaror förstörs. Rubriken ändrad till Skatteverkets föreskrifter om tillsynen över att skattepliktiga alkoholvaror, tobaksvaror och nikotinhaltiga produkter förstörs.

 • Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2021:8) om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:7) om säkerhet enligt lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Meddelanden

 • Riksskatteverkets information (RSV M 2002:21) om avtal den 30 april 2001 om användande av förenklat förfarande för vissa ofta och regelbundet förekommande förflyttningar mellan Sverige och Finland.

 • Skatteverkets information (SKV M 2005:24) om skattebefriade förbrukares lagerbokföring och lagerinventering enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi.

EU-regelverk

Förordningar

 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2266 av den 17 december 2021 om tillämpningsföreskrifter för rådets direktiv 92/83/EEG vad gäller certifiering och självcertifiering av oberoende små producenter av alkoholdrycker för punktskatteändamål

  (EUT L 455, 20.12.2021, s. 26).

 • Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/323 av den 24 februari 2016 om fastställande av närmare bestämmelser om samarbete och informationsutbyte mellan medlemsstaterna om varor med punktskatteuppskov enligt rådets förordning (EU) nr 389/2012 (EUT L 66, 11.3.2016, s. 1–82).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2022-01-01

 • Rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004 (EUT L 121 8.5.2012, s. 1).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2013-07-01
 • Kommissionens förordning (EG) nr 684/2009 av den 24 juli 2009 om genomförande av rådets direktiv 2008/118/EG vad gäller datoriserade förfaranden för flyttning av punktskattepliktiga varor under punktskatteuppskov (EUT L 197, 29.7.2009, s. 24).
  • Senast ändrad genom kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/2265 av den 17 december 2021 om ändring av genomförandeförordning (EU) 684/2009 vad gäller identifiering av certifierade och självcertifierade oberoende små producenter av alkoholdrycker i det elektroniska administrativa dokumentet.
 • Kommissionens förordning (EG) nr 31/96 av den 10 januari 1996 om ett intyg om befrielse från punktskatt (EGT L 8, 11.01.1996, s. 11).

 • Kommissionens förordning (EEG) nr 3199/93 av den 22 november 1993 om ömsesidigt erkännande av förfaranden för att fullständigt denaturera alkohol för att erhålla punktskattebefrielse (EGT L 288, 23.11.1993, s. 12).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2018-12-23
 • Kommissionens förordning (EEG) nr 3649/92 av den 17 december 1992 om förenklade ledsagardokument vid flyttning inom gemenskapen av punktskattepliktiga varor som redan har frisläppts för konsumtion i den avsändande medlemsstaten (EGT L 369 18.12.1992, s. 17).
  • Senast ändrad genom kommissionens genomförandefördordning (EU) 2021/2264 av den 17 december 2021 om ändring av förordning (EEG) nr 3649/92 vad gäller anvisningarna i det förenklade ledsagardokumentet för certifierade och självcertifierade oberoende små producenter av alkoholdrycker.
 • Kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 av den 26 maj 2009 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 479/2008 när det gäller vinodlingsregistret, de obligatoriska deklarationerna och framtagning av uppgifter för marknadsuppföljning, följedokumenten vid transport av produkter och de register som ska föras inom vinsektorn

  (EUT L 128, 27.5.2009, s. 15).

  Senaste konsolideringsdatum: 2018-03-03, förordningen har upphävts genom Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/273 av den 11 december 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar, vinodlingsregistret, följedokument och certifiering, register över mottagna och avsända leveranser, obligatoriska deklarationer, anmälningar och offentliggörande av anmäld information, komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller relevanta kontroller och sanktioner, ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 555/2008, (EG) nr 606/2009 och (EG) nr 607/2009 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 436/2009

Direktiv

 • Rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9,14.1.2009, s. 12).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2020-01-01

 • Rådets direktiv 92/84/EEG av den 19 oktober 1992 om tillnärmning av punktskattesatser på alkohol och alkoholdrycker (EGT L 316, 31.10.1992, s. 29).

 • Rådets direktiv 92/83/EEG av den 19 oktober 1992 om harmonisering av strukturerna för punktskatter på alkohol och alkoholdrycker (EGT L 316, 31.10.1992, s. 21).
  • Senaste konsolideringsdatum: 2007-01-01

Beslut

 • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT (EU) 2020/263 av den 15 januari 2020 om datorisering av uppgifter om förflyttningar och kontroller av punktskattepliktiga varor (omarbetning) (EUT L 58, 27.2.2020, s. 43-48).

Rekommendationer

 • 2000/789/EG: Kommissionens rekommendation av den 29 november 2000 om riktlinjer för godkännande av lagerhavare enligt rådets direktiv 92/12/EEG när det gäller punktskattebelagda varor [delgivet med nr K (2000) 3355] (EGT L 314, 14.12.2000, s. 29).