OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Såväl sjukpenning och liknande ersättning vid sjukdom som trygghetsförsäkring vid arbetsskada är skattepliktig.

Sjukpenning, sjuklön och liknande

Följande ersättningar i samband med sjukdom m.m. är skattepliktiga om de grundar sig på förvärvsinkomst på grund av tjänst (11 kap. 30 § IL):

1. sjukpenning, rehabiliteringspenning och smittbärarpenning enligt SFB,

2. sjukpenning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring

3. ersättning 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön

4. ersättningar enligt andra lagar eller författningar vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller i samband med militärtjänstgöring.

Sådan sjukpenning och rehabiliteringspenning som avses i 28 a respektive 31 a kap. SFB är skattepliktiga, liksom sjukersättning och aktivitetsersättning enligt SFB.

Ersättning som Försäkringskassan beslutat ska betalas när sjukersättning eller aktivitetsersättning förklarats vilande är inte skattepliktiga (36 kap. 18 § SFB).

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA) är en försäkring som arbetsgivaren tecknar och som kan ge ersättning under sjukdomstid och vid invaliditet.

Ersättningar från TFA är skattepliktiga utan undantag oavsett tidpunkt för skadan om ersättningarna avser förlorad inkomst av skattepliktig natur eller livränta. Ersättning för faktisk inkomstförlust och ersättning i form av periodiserad livränta jämställs med lön. För engångsbelopp för förlorad framtida inkomst, se tabell om beskattning av livräntor och engångsbelopp.

Från TFA utbetalas även vissa skattefria ersättningar, t.ex. kostnader vid omskolning, som inte ersätts från annat håll. Avdrag medges inte för kostnader som täcks av en skattefri ersättning från TFA.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Inkomstskattelag (1999:1229) [1]
  • Lag (1954:243) om yrkesskadeförsäkring [1]
  • Lag (1991:1047) om sjuklön [1]
  • Socialförsäkringsbalk (2010:110) [1] [2]