OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Beslut om trängselskatt och tilläggsavgift fattas i de flesta fall av Transportstyrelsen genom automatiserad behandling. Under vissa omständigheter är det i stället Skatteverket som fattar besluten.

Vem fattar beslut?

Skatteverket är beskattningsmyndighet men beslut om trängselskatt och tilläggsavgift fattas av Transportstyrelsen för Skatteverkets räkning. Transportstyrelsen ska besluta om skatt eller avgift genom automatiserad behandling med stöd av uppgifter i vägtrafikregistret (2 § LTS).

Om Transportstyrelsen inte har fattat något beslut om trängselskatt eller tilläggsavgift genom automatiserad behandling, får Skatteverket besluta i frågan (15 § första stycket LTS). Det innebär alltså att Skatteverket kan fatta beslut om aktuell skatt eller avgift.

Skatteverket fattar också besluten vid omprövning och överklagande.

När ska beslut fattas?

Ett beslut om trängselskatt ska avse en kalendermånad (11 § första stycket LTS).

Transportstyrelsen ska fatta ett automatiserat beskattningsbeslut senast den 20 i kalendermånaden efter den månad som beslutet avser (11 § tredje stycket LTS). Ett beskattningsbeslut som avser januari ska alltså fattas senast den 20 februari samma år.

Om Transportstyrelsen inte har fattat något beslut om trängselskatt genom automatiserad behandling får Skatteverket fatta beslut om skatt senast 60 dagar efter den dag då Transportstyrelsen senast skulle ha kunnat fatta beslut (15 § första stycket LTS).

För vem ska beslut fattas?

Ägaren av bilen är skattskyldig (8 § LTS).

Ett beskattningsbeslut ska fattas för varje bil där skattskyldighet har inträtt enligt 9 § LTS. Om bilen bytt ägare under den aktuella kalendermånaden och om skattepliktiga passager har gjorts av både den tidigare och den nuvarande ägaren, ska det fattas ett beskattningsbeslut för varje skattskyldig ägare (11 § andra stycket LTS). Det kan därför finnas fler än ett beskattningsbeslut per månad för en och samma bil men avseende olika skattskyldiga.

Särskilt om tilläggsavgift

Om man inte betalar trängselskatt i rätt tid ska en tilläggsavgift tas ut med 500 kr. Tilläggsavgift får tas ut högst en gång per skattskyldig, bil och kalendermånad (14 § första stycket LTS).

Ett automatiserat beslut om tilläggsavgift ska fattas senast 20 dagar efter dagen då skatten skulle ha betalats (14 § andra stycket LTS).

Om Transportstyrelsen inte har fattat något beslut om tilläggsavgift genom automatiserad behandling får Skatteverket fatta beslut om tilläggsavgift senast 60 dagar efter den dag då skatten skulle ha betalats (15 § första stycket LTS).

Rättelse av beslut om trängselskatt eller tilläggsavgift

Transportstyrelsen ska rätta ett beslut om trängselskatt eller tilläggsavgift som har fattats genom automatiserad behandling och som blivit uppenbart oriktigt p.g.a. misstag vid denna behandling (14 a § LTS).

En förutsättning för att Transportstyrelsen ska rätta ett beslut är alltså att felet beror på ett misstag vid den automatiserade behandlingen. Det kan t.ex. handla om ett fel i datakoden eller ett s.k. ”körningsfel”. Den situationen att systemet är programmerat att göra vissa tolkningar av bilder av registreringsskyltar med vetskap om att vissa skyltar kommer att tolkas fel räknas inte som ett misstag vid den automatiserade behandlingen utan som ett medvetet val vid programmeringen. Ärenden som rör rättelser av denna typ av fel, s.k. avläsningsfel, ska därför handläggas av Skatteverket.

Observera att bestämmelserna om rättelse och ändring av beslut i 36–39 §§ FL inte ska tillämpas i fråga om Transportstyrelsens beslut enligt LTS (3 a § LTS).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar