OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Det är Skatteverket som beslutar att registrera en bouppteckning.

Beslut som kan fattas vid registreringen av bouppteckningen

Skatteverket kan bl.a. fatta följande beslut i samband med registreringen av bouppteckningen:

 • beslut att registrera en bouppteckning
 • beslut att inte registrera en bouppteckning
 • beslut att avvisa en begäran om registrering
 • beslut att bevilja anstånd
 • beslut att avvisa en begäran om anstånd
 • beslut att avskriva ett bouppteckningsärende
 • beslut om att förelägga med vite
 • beslut att avvisa ett överklagande som kommit in för sent
 • beslut att utse en särskild bouppteckningsförrättare
 • beslut om kungörelse enligt 16 kap. ÄB.

Hur ett beslut ska utformas, motiveras och hur en part ska underrättas

När Skatteverket beslutat att registrera en bouppteckning ska verket förse bouppteckningen med ett bevis om detta (20 kap. 9 § andra stycket ÄB). Beviset på att en bouppteckning är registrerad framgår av den stämpel och underskrift som sätts på bouppteckningen i original.

Skatteverket underrättar parten (ingivaren) om beslutet genom att skicka tillbaka bouppteckningen i original.

Förvaltningslagens bestämmelser är tillämpliga

I övrigt finns inga särskilda bestämmelser om beslut i ett bouppteckningsärende. Förvaltningslagens bestämmelser om hur ett beslut ska utformas, motiveras och hur en part ska underrättas är därför tillämpliga.

Endast beslut om att förelägga med vite ska delges

Skatteverkets beslut om att förelägga med vite ska delges den förelagda. Övriga beslut som Skatteverket fattar i samband med registreringen av en bouppteckning behöver inte delges.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Ärvdabalk (1958:637) [1]