OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Artikel 24 avser att förhindra att inkomst eller förmögenhet som förvärvas respektive innehas av ett dödsbo beskattas både hos dödsboet och hos dödsbodelägare. Artikeln saknar motsvarighet i OECD:s modellavtal.

I artikel 4 punkt 1 b finns en särskild bestämmelse om när dödsbo anses ha hemvist i en avtalsslutande stat.

Högsta förvaltningsdomstolen har funnit att artikel 24 innebär att en delägare i ett danskt dödsbo, vid sin försäljning av aktier som förvärvats genom arv, inte ska beskattas i Sverige för den del av kapitalvinsten som dödsboet har beskattats för i Danmark i samband med arvskiftet (HFD 2015 ref. 59).

Referenser på sidan

Domar & beslut

  • HFD 2015 ref. 59 [1]