OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Begränsat skattskyldiga artister och idrottsutövare samt utländska artistföretag och arrangörer som har en enligt A-SINK skattepliktig inkomst är skattskyldiga enligt A-SINK.

Både fysiska och juridiska personer omfattas av skattskyldigheten

Skattskyldig till särskild inkomstskatt är en fysisk person som är bosatt utomlands och en juridisk person som är hemmahörande i utlandet och som uppbär en enligt A-SINK skattepliktig inkomst (4 § A-SINK).

De personer det är fråga om är

  • artister och idrottsmän som är bosatta utomlands
  • artistföretag och arrangörer som är hemmahörande i utlandet eller bosatta utomlands.

Vem är artist eller idrottsman?

En artist är den som utövar artistisk verksamhet. En idrottsman är den som utövar idrottslig verksamhet.

Vem är bosatt utomlands?

Med bosatt utomlands avses en fysisk person som är begränsat skattskyldig (3 § A-SINK). Definitionen av begränsat skattskyldig i IL (3 kap. 17 § IL) har samma betydelse och tillämpningsområde i A-SINK (2 § A-SINK).

Vad är ett artistföretag?

Med artistföretag avses en fysisk eller juridisk person som utan att vara arrangör mot ersättning tillhandahåller en artist eller idrottsman (3 § A-SINK).

Vad är en arrangör?

Med arrangör avses en fysisk eller juridisk person som anordnar en tillställning med artistisk eller idrottslig verksamhet (3 § A-SINK).

Vem är hemmahörande i utlandet?

Med hemmahörande i utlandet avses

  • en fysisk person som är bosatt utomlands
  • en juridisk person som inte är registrerad här i riket och som inte heller har ett fast driftställe här (3 § A-SINK).

Tidpunkten när inkomsten kan disponeras avgör beskattningen

Om en skattskyldig fysisk person är obegränsat eller begränsat skattskyldig vid den tidpunkt en tjänsteinkomst kan disponeras avgör om inkomsten ska beskattas enligt IL eller enligt A-SINK.

Inkomster som blir disponibla efter att betalningsmottagaren har blivit begränsat skattskyldig omfattas av A-SINK. Detta gäller även om inkomsten hänför sig till tid under vilken personen var obegränsat skattskyldig i Sverige.

Skatteverket anser att en ersättning för att täcka en idrottsutövares eller artists skattekostnader i Sverige ska beskattas vid den tidpunkt då ersättningen kan disponeras av den skattskyldige d.v.s. när ersättningen betalas ut. Tidpunkten då Skatteverket beslutar om den slutliga skatten eller då den skattskyldige får beskedet om slutlig skatt saknar betydelse för när ersättningen kan anses disponibel. Är personen begränsat skattskyldig när ersättningen betalas ut sker beskattning enligt A-SINK.

En tjänsteinkomst som blir disponibel innan personen har blivit obegränsat skattskyldig i Sverige, t.ex. ett förskott, omfattas av A-SINK (7 § A-SINK). Detta gäller även om inkomsten avser arbete som kommer att utföras när personen har blivit obegränsat skattskyldig här.

Ingen skattskyldighet för inkomst från ett utländskt artistföretag

En artist eller idrottsman som är bosatt utomlands är inte skattskyldig för inkomster som hen får från ett artistföretag som är hemmahörande i utlandet (5 § A-SINK).

Möjlighet att välja beskattning enligt IL

En artist, idrottsman eller ett artistföretag har möjlighet att välja att bli beskattad enligt IL i stället för enligt A-SINK. Personen är då undantagen från skattskyldighet enligt A-SINK. Skatteverket ska efter begäran meddela beslut om skattskyldighet enligt IL (5 a § A-SINK).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Ställningstaganden

  • Beskattningen av en ersättning för skattekostnader, s.k. skattekompensation [1]

Referenser inom begränsat skattskyldigas inkomster