OBS: Detta är utgåva 2022.4. Sidan är avslutad 2022.

En adoption kan inte hävas enligt svensk rätt

Ett beslut om adoption kan inte hävas enligt svensk rätt. Ett adoptionsförhållande kan i emellertid ersättas av ett annat genom ett nytt beslut om adoption (omadoption). Vid en omadoption upphör den tidigare adoptionens verkan att gälla i och med det nya beslutet. Detta gäller emellertid inte om den nya beslutet rör en styvbarnsadoption av ett tidigare adopterat barn, d.v.s. när adoptivföräldern är gift, sambo, eller registrerad partner med den tidigare adoptivföräldern. I dessa fall gäller fortfarande den tidigare adoptionen och båda blir adoptivföräldrar till barnet.

Före den 1 januari 2005 kunde ett adoptivförhållande upphöra genom att adoptivbarnet gifte sig med sin adoptivmor eller sin adoptivfar. Ett sådant äktenskap är numera inte tillåtet i Sverige.

Nordiska beslut om hävande av en adoption

I de övriga nordiska länderna kan en domstol eller en myndighet fatta besluta om att häva en adoption. Ett sådant beslut gäller automatiskt i Sverige när det har fått laga kraft under förutsättning att både adoptivbarnet och adoptivföräldern eller adoptivföräldrarna är nordiska medborgare (22 § NÄF).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap [1]