OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

I Sverige är det allmän domstol som beslutar i frågor om adoption. Domstolen är skyldig att underrätta Skatteverket när den meddelar ett sådant beslut. Underrättelsen ligger till grund för registrering i folkbokföringen.

Bestämmelser om när en utländsk adoption kan erkännas i Sverige finns i NÄF, 1993 års Haagkonvention och LAIS. Läs mer om erkännande av utländska adoptionsbeslut under Internationella förhållanden.

Allmän domstol beslutar i frågor om adoption

I Sverige är det allmän domstol som beslutar i frågor om adoption. Bestämmelser om adoption finns i 4 kap. FB. En adoption kan avse både ett barn (person under 18 år) och en vuxen person (4 kap. 1 – 4 §§ FB). Den som vill adoptera måste ha fyllt 18 år (4 kap. 5 § FB).

Huvudregeln är att makar och sambor endast får adoptera gemensamt. En make eller sambo får dock med samtycke från den andra maken eller sambon ensam adoptera hens barn eller adoptivbarn (styvbarnsadoption). Registrerade partner jämställs med makar. Inga andra än makar, sambor och registrerade partner får adoptera gemensamt. Två syskon eller två vänner kan alltså inte adoptera annat än på egen hand (4 kap. 6 § FB).

Rättsverkan av adoption

När domstolen har meddelat ett adoptionsbeslut uppkommer en barn-och föräldrarelation. Den som är adopterad anses som adoptivförälderns eller adoptivföräldrarnas barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Om en make eller sambo har adopterat den andra makens eller sambons barn (styvbarnsadoption) ska den som har adopterats anses som makarnas eller sambornas gemensamma barn (4 kap. 21 § FB).

Svenska adoptioner är så kallade starka adoptioner och innebär bland annat

  • att de rättsliga banden till de tidigare föräldrarna upphör helt
  • att adoptivföräldrarna träder in som barnets nya rättsliga föräldrar
  • att adoptivbarn har rätt till arv efter adoptivföräldern
  • att adoptivbarnet inte längre har rätt till arv efter sina tidigare föräldrar
  • att adoptionsförhållandet inte kan hävas.

Om ett adoptivbarn adopteras på nytt (omadoption) upphör den tidigare adoptionens verkan att gälla. Det som gäller om rättsverkan av en adoption tillämpas även vid omadoption.

Domstolen ska underrätta Skatteverket om beslutet

När en domstol har fattat ett beslut om adoption ska den underrätta Skatteverket om beslutet till. Underrättelsen ska skickas så snart beslutet har fått laga kraft. Domstolens underrättelseskyldighet gäller oberoende av om adoptivbarnet är folkbokfört eller inte folkbokfört (2 § förordningen [1949:661] om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken m.m.).

Beslutet ska registreras i folkbokföringen när det fått laga kraft

Ett beslut om adoption registreras i folkbokföringen när beslutet har fått laga kraft. Adoptionen gäller från och med den dag som beslutet fick laga kraft.

Följder vid ett adoptionsbeslut

Ett adoptionsbeslut kan få följder även för efternamn, medborgarskap och vårdnad.

Barnets efternamn

Den som adopterar ett barn ska inom tre månader från beslutet ansöka om nytt efternamn för barnet. Detta gäller dock inte när den ena av två makar eller sambor adopterar den andres barn (styvbarnsadoption). Då behåller barnet sitt efternamn och inget namnbyte ska registreras. (6-7 §§ PNL).

Barnets medborgarskap

I samband med en adoption kan adoptivbarnets medborgarskap komma att ändras. Ett barn under 12 år som adopteras av en svensk medborgare förvärvar i normalfallet svenskt medborgarskap genom adoptionen (4 § MedbL).

Barnets vårdnadshavare

Om adoptivbarnet är under 18 år blir adoptivföräldern vårdnadshavare från och med den dag adoptionsbeslutet får laga kraft (4 kap. 22 § FB). Om två makar eller sambor adopterar gemensamt står barnet under parets gemensamma vårdnad från och med dagen för laga kraft. Detsamma gäller vid så kallad styvbarnsadoption av makes eller sambos barn. Läs mer om vårdnad.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Förordning (1949:661) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål och ärenden enligt föräldrabalken, m.m. [1]
  • Föräldrabalk (1949:381) [1] [2] [3] [4] [5]
  • Lag (2001:82) om svenskt medborgarskap [1]
  • Lag (2016:1013) om personnamn [1]