OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Den ersättning som en delägare i det överlåtande företaget får i samband med en partiell fission betraktas som utdelning från det överlåtande företaget. Skattekonsekvenserna skiljer sig åt beroende på om ersättningen har lämnats i andelar eller i pengar.

Beskattning av mottagen ersättning

De särskilda bestämmelser som ska tillämpas vid beskattning av delägarna vid en partiell fission framgår av 38 a kap. 23 § IL. Av 38 a kap. 6 § IL framgår indirekt att bestämmelserna i 23 § ska tillämpas även om villkoren för undantag från omedelbar beskattning av det överlåtande företaget i 38 a kap. 7–9 §§ IL inte är uppfyllda.

Den ersättning som en delägare i det överlåtande företaget får från det övertagande företaget vid en partiell fission betraktas som utdelning från det överlåtande företaget (24 kap. 7 § IL och 42 kap. 16 b § IL). Ersättningen kan bestå av andelar i det övertagande företaget, pengar eller båda delarna.

Ersättning i form av andelar

Ersättning i form av andelar i det övertagande företaget ska inte tas upp till beskattning om andelarna i det överlåtande företaget utgör kapitaltillgångar eller tillgångar som beskattas i inkomstslaget kapital hos andelsägaren (24 kap. 7 § andra stycket och 42 kap. 16 b § IL). Det finns likheter med hur utdelning behandlas vid en s.k. lex Asea-utdelning eftersom de reglerna varit en förebild när bestämmelserna om ersättning vid partiell fission utformades (prop. 2006/07:2 s. 69–71). Vid en partiell fission kan dock andelarna i det överlåtande företaget vara onoterade till skillnad från vad som gäller vid en lex Asea-utdelning då aktier i moderbolaget ska vara marknadsnoterade (42 kap. 16 § IL).

Om andelarna i det överlåtande företaget är lagertillgångar hos andelsägaren, ska utdelningen i form av andelar inte tas upp till ett högre belopp än vad utdelningen medför i nedskrivning av andelsägarens andelar i det överlåtande företaget (24 kap. 7 § tredje stycket IL). På så sätt neutraliseras den nedskrivning av värdet på lagerandelarna som den partiella fissionen medför och någon beskattningseffekt uppkommer därför inte (prop. 2006/07:2 s. 70)

Om reglerna om undantag från omedelbar beskattning vid partiell fission i 42 kap. 16 b § IL är tillämpliga ska bestämmelserna om utdelning av andelar i dotterbolag, lex Asea, inte tillämpas (42 kap. 16 § fjärde stycket IL och 24 kap. 5 § IL).

Ersättning i pengar

Ersättning i pengar ska tas upp och behandlas som vanlig utdelning från det överlåtande företaget. Det följer av att bara ersättning i form av andelar är undantagen från beskattning enligt de särskilda regler som gäller vid en partiell fission (24 kap. 7 § andra stycket IL och 42 kap. 16 b § IL).

Utdelning kan i vissa fall vara undantagen från beskattning enligt andra bestämmelser, läs t.ex. sidan Skattefri utdelning på näringsbetingad andel.

Beräkna anskaffningsvärde eller anskaffningsutgift för mottagna andelar

Det är särskilt reglerat hur anskaffningsvärdet eller anskaffningsutgiften för de mottagna andelarna i det övertagande företaget ska beräknas.

För andelar som är lagertillgångar ska anskaffningsvärdet beräknas till så stor del av anskaffningsvärdet för andelarna i det överlåtande företaget som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som den partiella fissionen medför för dessa andelar (17 kap. 7 a § IL).

För andelar som är kapitaltillgångar eller ska beskattas i inkomstslaget kapital ska anskaffningsutgiften beräknas till så stor del av omkostnadsbeloppet för andelarna i det överlåtande företaget - beräknat vid tidpunkten för den partiella fissionen - som motsvarar den förändring i marknadsvärdet som den partiella fissionen medför för dessa andelar (48 kap. 18 a § IL).

Av förarbetena framgår att den förändring i marknadsvärdet som den partiella fissionen medför, vilken ska ligga till grund för uppdelningen av anskaffningsutgiften på andelar i överlåtande respektive övertagande bolag, avser förändringen på grund av hela värdeförändringen inklusive eventuell kontant ersättning (prop. 2006/07:2 s. 120).

Turordning vid avyttring av andelar som är kapitaltillgångar eller ska beskattas i inkomstslaget kapital

Om en ägare i det överlåtande företaget äger andelar i det övertagande företaget, av samma slag och sort som de andelar som mottagits i samband med den partiella fissionen, eller förvärvar sådana andelar efter den partiella fissionen, gäller följande turordning när man avyttrar andelar i det övertagande företaget (48 kap. 18 b första stycket § IL):

  1. Andelarna som ägts före den partiella fissionen (gamla andelar) ska anses avyttrade först.
  2. Därefter anses andelar som mottagits vid den partiella fissionen (mottagna andelar) avyttrade.
  3. Sist anses andelar som anskaffats efter den partiella fissionen (nya andelar) vara avyttrade.

Turordningsregeln tillämpas på motsvarande sätt när äganderätten övergår till någon annan på annat sätt än genom avyttring (48 kap. 18 b andra stycket IL).

Genomsnittsmetoden för andelar som är kapitaltillgångar eller ska beskattas i inkomstslaget kapital

För aktier av samma slag och sort ska anskaffningsvärdet beräknas enligt genomsnittsmetoden (48 kap. 7 § IL).

De mottagna andelarna vid en partiell fission anses bara vara av samma slag och sort som andelar i det övertagande företaget som ägs sedan tidigare om (48 kap. 18 c § IL)

Läs mer om kapitalvinstberäkning.

Beräkna anskaffningsvärde eller omkostnadsbelopp på andelar i det överlåtande företaget

Kontinuiteten i beskattningen upprätthålls genom att anskaffningsvärdet eller omkostnadsbeloppet på kvarvarande andelar i det överlåtande företaget minskas med så stort belopp som blir anskaffningsvärde eller anskaffningsutgift för mottagna andelar.

För andelar som är lagertillgångar ska anskaffningsvärdet på andelarna i det överlåtande företaget minskas med så stort belopp som har hänförts till anskaffningsvärdet för de mottagna andelarna (17 kap. 7 a §).

På motsvarande sätt ska den genomsnittliga anskaffningsutgiften vid beräkningen av omkostnadsbeloppet för andelarna i det överlåtande företaget som är kapitaltillgångar eller ska beskattas i inkomstslaget kapital, minskas med belopp som hänförts till anskaffningsutgiften för de mottagna andelarna (48 kap. 18 a § andra stycket IL).

Kvalificerade andelar

Om andelarna i det övertagande och det överlåtande företaget är kvalificerade enligt 57 kap. IL finns särskilda regler. Se Kvalificerad andel vid och efter en partiell fission.

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2006/07:2 Genomförande av ändringar i fusionsdirektivet [1] [2] [3]