OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Vid partiella fissioner inom EU och EES kan det i vissa fall finnas rätt till avdrag och fiktiv avräkning för utländsk skatt.

Det övertagande företaget finns inom EES

Om tillgångar samt skulder och förpliktelser genom en partiell fission förs över från ett företag som hör hemma i Sverige till ett eller flera företag som hör hemma i en annan stat inom EES, och det övertagande företaget inte är skattskyldigt i Sverige för sådan verksamhet som det överlåtande företaget beskattades för i Sverige, uppfylls inte villkoret om skattskyldighet för det övertagande företaget (38 a kap. 8 § IL). Detta innebär att ombildningen inte är undantagen från omedelbar beskattning.

Överlåtande företag kan i sådana fall ha rätt till avdrag och fiktiv avräkning för beräknad utländsk skatt, om ombildningen utgör en partiell fission (38 a kap. 21 § IL och 37 kap. 30 § IL). Läs mer på sidan Avdrag och fiktiv avräkning för utländsk skatt vid fusion och fission.

Överlåtaren är inte en utländsk juridisk person enligt inkomstskattelagen

Den som är delägare i en utländsk association och som beskattas på grund av en ombildning som hade varit en partiell fission om överlåtaren hade varit en utländsk juridisk person enligt 6 kap. 8 § IL, kan medges avdrag och fiktiv avräkning för sådan skatt som associationen hade betalat i den stat där associationen hör hemma om inte denna stat tillämpat regler om uppskjuten beskattning enligt fusionsdirektivet (38 a kap. 22 § IL). Detta gäller under förutsättning att överlåtaren är en association som hör hemma i en utländsk stat som är medlem i EU. Överlåtaren ska även bedriva verksamhet i någon av de associationsformer som anges i bilaga 37.1 till IL, samt vara skyldig att betala någon av de skatter som anges i bilaga 37.2 till IL utan valmöjlighet eller rätt till undantag.

Motsvarande regler om avdrag och fiktiv avräkning för utländsk skatt när Överlåtaren är en utländsk association inom EU som inte är en utländsk juridisk person finns även vid fusioner, fissioner och verksamhetsavyttringar.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar