OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Den som är skattskyldig för skatt på kemikalier i viss elektronik, men som inte ska vara registrerad enligt SFL, ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration.

Vem ska lämna en särskild skattedeklaration för skatt på kemikalier i viss elektronik?

Den som är skattskyldig enligt LSKE och som inte ska registreras till följd av 7 kap. 1 a § SFL ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration (26 kap. 8 § 1 SFL).

Nytt: 2022-04-11

Den 15 april 2022 flyttas bestämmelserna om registrering i 7 kap. 1 § 9 SFL till den nya 7 kap. 1 a § SFL. Lagrumshänvisningen i stycket ovan har därför ändrats från 7 kap. 1 § SFL till 7 kap. 1 a § SFL.

Om skatten ska redovisas i en punktskattedeklaration eller i en särskild skattedeklaration beror därmed på om den skattskyldiga ska vara registrerad.

Bestämmelsen innebär att andra skattskyldiga än godkända lagerhållare, registrerade mottagare och registrerade EU-handlare ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje händelse som medför skattskyldighet (jfr prop. 2016/17:1 s. 463, prop. 2017/18:294 s. 118 och prop. 2019/20:99 s. 89).

Den som ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration är alltså:

 • den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utan att vara godkänd lagerhållare
 • den som yrkesmässigt säljer skattepliktiga varor genom distansförsäljning när värdet av den årliga försäljningen av skattepliktiga varor till Sverige under innevarande eller föregående kalenderår överstiger 100 000 kronor utan att vara godkänd lagerhållare eller registrerad EU-handlare,
 • den som yrkesmässigt förmedlar distansförsäljning av skattepliktiga varor från undantagna säljare när det sammanlagda värdet av samtliga förmedlare försäljningar av skattepliktiga varor till Sverige under innevarande eller föregående kalenderår överstiger 100 000 kronor utan att vara godkänd lagerhållare eller registrerad EU-handlare.
 • den som yrkesmässigt för in eller tar emot skattepliktiga varor från ett annat EU-land på annat sätt än genom distansförsäljning utan att vara godkänd lagerhållare eller registrerad mottagare.

Vad ska den särskilda skattedeklarationen innehålla?

Skatt ska redovisas för varje händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 8 § 1 SFL).

Vilka uppgifter som ska finnas med i samtliga skattedeklarationer regleras i 26 kap. 18 § SFL. I 26 kap. 24 § SFL regleras vilka uppgifter därutöver som en särskild skattedeklaration ska innehålla. För att få reda på vad en särskild skattedeklaration ska innehålla är det alltså nödvändigt att läsa både 18 och 24 §§ (jfr prop. 2010/11:165 s. 797).

Den särskilda skattedeklarationen ska innehålla

 • nödvändiga identifikationsuppgifter
 • de ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna beräkna och kontrollera skatten
 • den händelse som medför skattskyldighet och skatten på grund av händelsen.

De identifikationsuppgifter som en skattedeklaration ska innehålla framgår av 6 kap. 1 § första stycket SFF och är följande:

 • namn
 • personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer
 • postadress.

Underskrift

Den särskilda skattedeklarationen ska vara undertecknad av den uppgiftsskyldiga eller av en behörig ställföreträdare (38 kap. 3 § SFL). Eftersom särskild skattedeklaration för skatt på kemikalier i viss elektronik inte kan lämnas elektroniskt får uppgifterna inte undertecknas av ett deklarationsombud.

Belopp ska anges i hela kronor

Belopp som avser skatt enligt SFL ska anges i hela kronor (22 kap. 1 § SFF). När det gäller redovisning i skattedeklarationer gäller alltså inte lagen (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp.

Valutan är svenska kronor

Uppgifter om belopp som ska lämnas enligt SFL och SFF ska anges i svenska kronor, om inget annat föreskrivs (22 kap. 2 § SFF). Detta gäller oavsett vilken redovisningsvaluta företaget tillämpar.

Deklarationstidpunkt

Den särskilda skattedeklarationen för skatt på kemikalier i viss elektronik ska ha kommit in till Skatteverket senast fem dagar efter den händelse som medför skattskyldighet (26 kap. 35 § SFL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

 • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1]
 • Proposition 2016/17:1 Budgetpropositionen för 2017 [1]
 • Proposition 2017/18:294 Vissa kontrollfrågor och andra frågor på punktskatteområdet [1]
 • Proposition 2019/20:99 Vårändringsbudget för 2020 [1]