OBS: Detta är utgåva 2022.4. Sidan är avslutad 2023.

Mervärdesskatt ska i vissa fall redovisas i en särskild mervärdesskattedeklaration. Det finns två typer av särskild mervärdesskattedeklaration.

Två typer av särskild mervärdesskattedeklaration

Det finns två typer av särskild mervärdesskattedeklaration:

  • Särskild mervärdesskattedeklaration för redovisning av skatt för telekommunikationstjänster, sändningstjänster och elektroniska tjänster. Vid redovisning enligt de särskilda ordningarna lämnas en särskild mervärdesskattedeklaration som ska innehålla uppgifter om bl.a. skatten för varje konsumtionsstat. Betalningen sker till ett särskilt konto.
  • Särskild mervärdesskattedeklaration för övriga fall.

Det är den deklaration som används i övriga fall som du kan läsa om på denna sida.

I vilka fall ska en särskild skattedeklaration för mervärdesskatt lämnas in?

I 26 kap. 7 § SFL anges i vilka fall mervärdesskatt ska redovisas i en särskild skattedeklaration i stället för i en mervärdesskattedeklaration. Gemensamt för alla särskilda skattedeklarationer är att den som är skyldig att lämna en sådan deklaration inte ska registreras enligt 7 kap. 1 § SFL.

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

Den som på en faktura eller liknande handling betecknar ett belopp som mervärdesskatt utan att det är fråga om mervärdesskatt är betalningsskyldig för beloppet (1 kap. 2 e § ML).

Den som är betalningsskyldig bara på grund av felaktigt debiterad mervärdesskatt enligt 1 kap. 2 e § ML ska redovisa denna i en särskild skattedeklaration för den redovisningsperiod under vilken debiteringen har gjorts (26 kap. 7 § första stycket SFL). Detta innebär att den som inte är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt ska redovisa den felaktigt debiterade mervärdesskatten i en särskild skattedeklaration. Den som däremot är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt ska redovisa den felaktigt debiterade skatten i sin mervärdesskattedeklaration.

Inköp av nya transportmedel och punktskattepliktiga varor

Den som är skattskyldig för mervärdesskatt bara på grund av vissa inköp från annat EU-land ska redovisa mervärdesskatten i en särskild skattedeklaration för varje inköp (26 kap. 7 § andra stycket SFL). Detta innebär att den som inte är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt ska redovisa mervärdesskatt på inköpet i en särskild skattedeklaration. Köpare som är eller ska vara registrerad till mervärdesskatt ska redovisa mervärdesskatten på inköpet i sin mervärdesskattedeklaration.

De inköp som avses är unionsinterna förvärv av sådana

Försäljning av nya transportmedel

Den som tillfälligt omsätter ett nytt transportmedel till ett annat EU-land anses som en beskattningsbar person (4 kap. 2 § ML). En sådan beskattningsbar person, som inte bedriver ekonomisk verksamhet, har rätt till återbetalning av mervärdesskatt som den betalat vid förvärv av transportmedlet enligt 10 kap. 11 a § ML. Skatteverket ska inte registrera den som är en beskattningsbar person bara på grund av tillfällig omsättning av ett nytt transportmedel och som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt. Den som vill få en sådan återbetalning ska istället ansöka om detta i en särskild skattedeklaration enligt bestämmelserna i SFL (19 kap. 34 och 35 §§ ML).

Skatten ska redovisas i en särskild skattedeklaration för varje omsättning (26 kap. 7 § tredje stycket SFL).

Vad ska deklarationen innehålla?

En särskild skattedeklaration ska innehålla de för alla skattedeklarationer gemensamma uppgifterna som framgår av 26 kap. 18 § SFL och 6 kap. 1 § första stycket SFF. Kravet på uppgift om redovisningsperiod gäller dock inte för en särskild skattedeklaration eftersom den inte lämnas för redovisningsperioder utan normalt lämnas för enstaka förvärv och händelser som medför skattskyldighet eller skattepliktiga ersättningar, jämför prop. 2010/11:165 s. 797.

Avser den särskilda skattedeklarationen återbetalning enligt 10 kap. 11 a § ML, finns inte heller något krav på uppgift om redovisningsperiod.

En särskild skattedeklaration ska alltid innehålla följande:

Utöver dessa gemensamma uppgifter ska deklarationen också innehålla vissa andra uppgifter, se nedan.

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

En särskild skattedeklaration för redovisning av felaktigt debiterad mervärdesskatt ska utöver de gemensamma uppgifterna innehålla uppgift om det belopp som felaktigt har betecknats som mervärdesskatt (26 kap. 24 § 2 SFL).

Redovisning av felaktigt debiterad mervärdesskatt görs på blankett SKV 4702, som finns på Skatteverkets webbplats.

Inköp av nya transportmedel och punktskattepliktiga varor

En särskild skattedeklaration för redovisning av mervärdesskatt på inköp av nya transportmedel och punktskattepliktiga varor ska utöver de gemensamma uppgifterna innehålla uppgift om

Denna bestämmelse har sin grund i artiklarna 258–259 i mervärdesskattedirektivet.

Redovisningen av mervärdesskatt på inköp av nya transportmedel sker enligt ett särskilt förfarande. För att få den särskilda skattedeklarationen för dessa inköp (SKV 5282) ska inköpet först anmälas till Skatteverket på blankett SKV 5934. Anmälningsblanketten finns dels på Skatteverkets webbplats, dels i foldern ”Moms på nya bilar, motorcyklar, båtar och flygplan” (SKV 556).

Redovisningen av mervärdeskatt på punktskattepliktiga varor sker också enligt ett särskilt förfarande. Den särskilda skattedeklarationen för dessa inköp (SKV 5283) får den deklarationsskyldiga efter anmälan till Skatteverket. Någon särskild anmälningsblankett finns inte.

Försäljning av nya transportmedel

En särskild skattedeklaration för redovisning av ingående mervärdesskatt vid tillfällig omsättning av ett nytt transportmedel ska utöver de gemensamma uppgifterna innehålla uppgifter om

  • den omsättning som medför rätt till återbetalning
  • det belopp som ska betalas tillbaka (26 kap. 24 § 3 SFL).

Den särskilda deklarationen för denna återbetalning (SKV 4773) finns på Skatteverkets webbplats.

Den som säljer ett nytt transportmedel ska också anmäla försäljningen till Skatteverket.

Underskrift

Den särskilda skattedeklarationen ska vara undertecknad av den uppgiftsskyldige eller av en behörig ställföreträdare (38 kap. 3 § SFL).

Belopp ska anges i hela kronor

Belopp som avser skatt enligt SFL ska anges i hela kronor så att öretalen faller bort (22 kap. 1 § SFF). När det gäller redovisning i skattedeklarationer gäller alltså inte lag (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp.

Valutan är svenska kronor

Uppgifter om belopp som ska lämnas enligt SFL och SFF ska anges i svenska kronor, om inget annat föreskrivs (22 kap. 2 § SFF). Detta innebär att de belopp som ska redovisas i en särskild mervärdesskattedeklaration ska anges i svenska kronor. Detta gäller oavsett vilken redovisningsvaluta, som i förekommande fall, företaget tillämpar. Den som har euro som redovisningsvaluta och fakturerar i euro ska därför räkna om mervärdesskatten till svenska kronor för att få fram uppgifterna för den särskilda mervärdesskattedeklarationen. Omräkningen ska ske med den genomsnittliga växelkursen för den period som redovisningen avser, 15 § lag (2000:46) om omräkningsförfarande vid beskattningen för företag som har sin redovisning i euro, m.m.

När ska deklarationen lämnas in?

Nedan kan du läsa om när en särskild skattedeklaration för mervärdesskatt ska lämnas in.

Felaktigt debiterad mervärdesskatt

Den som är betalningsskyldig bara på grund av felaktigt debiterad mervärdesskatt ska enligt 26 kap. 7 § första stycket SFL redovisa beloppet i en särskild skattedeklaration för den redovisningsperiod under vilken debiteringen gjorts. Detta innebär att deklarationen avser en kalendermånad (26 kap. 10 § SFL). I det fall mervärdesskatt felaktigt har debiterats vid flera tillfällen under en och samma månad ska dessa belopp alltså redovisas i samma särskilda skattedeklaration (prop. 2010/11:165 s. 789 f.).

En sådan deklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast den 26:e i månaden efter redovisningsperiodens utgång (26 kap. 35 § SFL).

Exempel

Ett företag är inte skattskyldigt enligt ML och därför inte heller registrerat till mervärdesskatt. Företaget utfärdar i maj år 1 en handling, som felaktigt innehåller ett belopp vilket angetts som mervärdesskatt om 500 kronor. Företaget är betalnings- och redovisningsskyldigt för detta belopp. Redovisningen ska ske i en särskild skattedeklaration för den månad under vilken den aktuella handlingen utfärdades, d.v.s. maj år 1. Denna deklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast den 26 juni år 1.

Inköp av nya transportmedel och punktskattepliktiga varor

Den som är skattskyldig för mervärdesskatt bara på grund av inköp av nya transportmedel eller punktskattepliktiga varor från ett annat EU-land ska enligt 26 kap. 7 § andra stycket SFL redovisa mervärdesskatten i en särskild skattedeklaration för varje inköp. En sådan deklaration ska ha kommit in till Skatteverket senast 35 dagar efter inköpet (26 kap. 35 § SFL).

Försäljning av nya transportmedel

Den som är en beskattningsbar person bara på grund av tillfällig omsättning av ett nytt transportmedel och som har rätt till återbetalning av ingående mervärdesskatt enligt 10 kap. 11 a § ML ska redovisa skatten i en särskild skattedeklaration för varje omsättning. Den särskilda skattedeklarationen ska lämnas senast den 26 i andra månaden efter den månad då det nya transportmedlet levererades (26 kap. 35 § SFL).

Referenser på sidan

EU-författningar

  • RÅDETS DIREKTIV 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2010/11:165 Skatteförfarandet del 2 [1] [2]