OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Den som är skattskyldig enligt SINK eller A-SINK och som själv ska redovisa och betala särskild inkomstskatt ska lämna en särskild skattedeklaration.

Vem ska lämna en särskild skattedeklaration för särskild inkomstskatt?

En särskild skattdeklaration för särskild inkomstskatt ska lämnas av den som själv ska redovisa och betala skatten enligt 13 kap. 6 och 7 §§ SFL, d.v.s. av

De särskilda skattedeklarationerna ska lämnas för varje skattepliktig ersättning (26 kap. 2 § 6 SFL och 26 kap. 9 § SFL).

Bestämmelsen om när den som är skattskyldig enligt SINK själv ska redovisa och betala skatten ändrades den 1 januari 2021. Ändringen beskrivs under rubriken Ytterligare uppgifter i den särskilda skattedeklarationen för skatt enligt SINK i 2021 års utgåva.

En utländsk arrangör ska även lämna en arbetsgivardeklaration om denna betalar ut en ersättning som är skattepliktig enligt A-SINK till en artist, idrottsutövare eller ett artistföretag.

Vad ska den särskilda skattdeklarationen innehålla?

Den särskilda skattedeklarationen ska innehålla följande uppgifter (26 kap. 18 § SFL, 26 kap. 25 § SFL och 6 kap. 1 § SFF):

  • namnet på den uppgiftsskyldige
  • personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer för den uppgiftsskyldige
  • den uppgiftsskyldiges postadress
  • den skattepliktiga ersättningen
  • skatten på ersättningen
  • de ytterligare uppgifter som Skatteverket behöver för att kunna beräkna och kontrollera skatten

Ytterligare uppgifter i den särskilda skattedeklarationen för skatt enligt SINK

Som framgår ovan ska den som är skattskyldig enligt SINK själv redovisa och betala skatten när det finns en skattepliktig ersättning som en utbetalare som är hemmahörande i utlandet inte ska göra skatteavdrag från, t.ex. när den kontanta lönen inte täcker det skatteavdrag som ska göras. Läs mer under Betalningsansvar för skatt på ersättning som en utländsk utbetalare inte ska göra skatteavdrag från.

I den särskilda skattedeklarationen för skatt enligt SINK ska den skattskyldiga förutom ovanstående uppgifter även lämna uppgift om gjorda skatteavdrag (26 kap. 25 § 3 SFL).

Ytterligare uppgifter i den särskilda skattedeklarationen för skatt enligt A-SINK

I den särskilda skattedeklarationen för skatt enligt A-SINK ska den skattskyldiga arrangören förutom ovanstående uppgifter även lämna uppgift om tid och plats för de tillställningar som deklarationen lämnas för (6 kap. 4 § SFF).

När ska den särskilda skattedeklarationen lämnas in?

En särskild skattedeklaration för särskild inkomstskatt ska ha kommit in till Skatteverket senast den 12:e i månaden efter den månad då den skattepliktiga ersättningen kom den skattskyldiga till del. För januari och augusti gäller dock att deklarationen ska ha kommit in senast den 17:e (26 kap. 35 § SFL).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar