OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Här kan du läsa om skattskyldighetens inträde för andra än godkända lagerhållare. Skattskyldigheten kan t.ex. inträda när man yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor eller när skattepliktiga varor förs in till Sverige.

Vad menas med att skattskyldigheten inträder?

Tidpunkten för skattskyldighetens inträde är av central betydelse för tillämpningen av en rad bestämmelser i LSNP. Denna tidpunkt är bl.a. avgörande för vilken skattesats som ska tillämpas i samband med skattesatsändringar. Om riksdagen beslutar om höjd skatt från och med ett årsskifte, ska den lägre skattesatsen som gällde före årsskiftet tillämpas på de varor som skattskyldigheten har inträtt för före årsskiftet även om redovisning och betalning ska ske först efter årsskiftet (jfr prop. 2017/18:187 s. 59).

De händelser som medför att skattskyldigheten inträder räknas upp i 11 § LSNP. När dessa händelser inträffar uppkommer alltså en skyldighet för den som är skattskyldig att redovisa och betala nikotinskatten. Detta innebär dock inte att redovisning och betalning måste ske omedelbart. Tidpunkterna för att lämna redovisa och betala nikotinskatt följer av bestämmelserna i SFL (jfr prop. 2017/18:187 s. 59).

Den som yrkesmässigt tillverkar varor utan att vara godkänd lagerhållare

För den som är skattskyldig enligt 6 § 2 a LSNP, d.v.s. den som yrkesmässigt tillverkar skattepliktiga varor utan att vara godkänd lagerhållare, inträder skattskyldigheten när varorna tillverkas (11 § 2 LSNP).

Den som säljer varor till köpare i Sverige genom distansförsäljning utan att vara godkänd lagerhållare

För den som är skattskyldig enligt 6 § 2 b LSNP, d.v.s. den som säljer skattepliktiga varor till köpare i Sverige genom distansförsäljning utan att vara godkänd lagerhållare, inträder skattskyldigheten när varorna förs in till Sverige (11 § 3 LSNP).

Om en godkänd lagerhållare säljer varor till köpare i Sverige genom distansförsäljning gäller i stället bestämmelserna om skattskyldighetens inträde för godkända lagerhållare.

Den som för in eller tar emot varor från ett annat EU-land utan att vara godkänd lagerhållare och utan att det är distansförsäljning

För den som är skattskyldig enligt 6 § 2 c LSNP, d.v.s. den som för in eller tar emot skattepliktiga varor från ett annat EU-land utan att vara lagerhållare och utan att det är distansförsäljning, inträder skattskyldigheten när varorna förs in till Sverige (11 § 3 LSNP).

Den som använder varor som köpts in skattefritt för annat än avsett ändamål

För den som är skattskyldig enligt 6 § 3 LSNP, d.v.s. den som använder skattepliktiga varor som förvärvats skattefritt för annat ändamål än det som var förutsättningen för skattefriheten, inträder skattskyldigheten när varorna används för annat än avsett ändamål (11 § 4 LSNP).

Den som importerar varor från tredjeland i vissa fall

För den som är skattskyldig enligt 7 § första stycket 1 eller 2 LSNP inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer i Sverige enligt tullagstiftningen eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull (11 § 5 LSNP). Detta gäller alltså dels de fall då en tullskuld uppkommer i Sverige till följd av importen och dels de fall då importen avser en unionsvara eller om varan ska deklareras för övergång till fri omsättning i Sverige och inte är belagd med tull.

För den som är skattskyldig enligt 7 § första stycket 3 LSNP inträder skattskyldigheten vid den tidpunkt då tullskulden uppkommer eller skulle ha uppkommit i det andra EU-landet (11 § 6 LSNP). Detta gäller alltså de fall då en tullskuld uppkommer i ett annat EU-land, eller skulle ha uppkommit om varan hade varit belagd med tull, till följd av att en tulldeklaration ges in i det landet med stöd av ett sådant tillstånd för central klarering som avses i artikel 179 i förordning (EU) nr 952/2013.

Tullskulden vid en import uppkommer vid den tidpunkt då tulldeklarationen godtas (artikel 77.2 i förordning (EU) nr 952/2013 och prop. 2021/22:23 s. 81).

Kompletterande information

Referenser på sidan

EU-författningar

  • EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en tullkodex för unionen (omarbetning) [1]

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2017/18:187 Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikontinhaltiga produkter [1] [2]
  • Proposition 2021/22:23 Ändrat alkoholskattedirektiv och vissa andra ändringar [1]