OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Skatteverket kan under vissa förutsättningar betala tillbaka nikotinskatt som tidigare har betalats i Sverige.

Återbetalning av skatt på varor som levererats till en köpare i ett annat EU-land eller som exporterats till tredje land

Om nikotinskatt har betalats för skattepliktiga varor som sedan levererats till en köpare i ett annat EU-land eller exporterats till tredjeland kan Skatteverket efter ansökan medge återbetalning av skatten. Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att varorna har förts ut ur landet (14 § första stycket LSNP).

Bestämmelsen motsvarar 30 § LTS och 40 a § LTS (prop. 2017/18:187 s. 61).

Med EU-land menas områden som tillhör EU:s punktskatteområde (2 § första stycket LSNP). EU:s punktskatteområde framgår av förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde.

Med tredjeland menas länder och områden utanför EU:s punktskatteområde (2 § första stycket LSNP).

Ansökan

Ansökan om återbetalning av skatt på varor som levererats till en köpare i ett annat EU-land eller som exporterats till tredjeland ska göras skriftligt hos Skatteverket. Ansökan ska omfatta ett kalenderkvartal och lämnas till Skatteverket inom tre år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som understiger 1 500 kr för ett kalenderkvartal (14 § andra stycket LSNP).

Den som begär återbetalning ska visa att den skatt som ansökan avser har betalats i Sverige och att varorna har förts ut ur landet (14 § första stycket LSNP).

Detta kan ske genom att sökanden till sin ansökan bifogar exempelvis kopior av leverantörsfakturor eller inköpskvitton, där det framgår att priset är inklusive nikotinskatt. Skatteverket kontrollerar på vanligt sätt att säljaren eller eventuella tidigare led i leverantörskedjan har redovisat och betalat in skatten. Sökanden kan visa att varorna har förts ut ur landet t.ex. genom att bifoga fraktsedlar eller andra transportdokument som har kvitterats av mottagaren.

Om ansökan gäller varor som har levererats till ett annat EU-land ska sökanden även visa att varorna har levererats till en köpare där. Detta kan ske genom att sökanden exempelvis bifoga kopior av kundfakturor. Återbetalning medges inte för skatt på varor som har levererats till ett annat EU-land av någon annan anledning än att de har sålts till en köpare där.

Om ansökan gäller varor som har exporterats till tredjeland så kan sökanden visa detta genom att exempelvis bifoga kopior av exportbevis utfärdade av Tullverket eller av en annan behörig tullmyndighet.

Krav på undertecknad ansökan

Ansökan ska vara undertecknad av sökanden eller av den som är ombud eller annan behörig företrädare för sökanden (14 § tredje stycket LSNP).

En ansökan som har lämnats för en sökande som är en juridisk person anses ha lämnats av sökanden, om det inte är uppenbart att den som lämnade begäran saknade behörighet att företräda sökanden (14 § fjärde stycket LSNP).

Exempel: en näringsidkare levererar varuprover till annat EU-land

En näringsidkare köper in nikotinprodukter i beskattat skick i Sverige och levererar dessa vidare i form av gratis varuprover till butiker och grossister i Danmark. Någon rätt till återbetalning uppkommer inte, eftersom näringsidkaren inte har levererat nikotinprodukterna till en köpare.

Exempel: en näringsidkare säljer nikotinprodukter till en köpare i ett annat EU-land genom avhämtningsköp

En näringsidkare köper in nikotinprodukter i beskattat skick i Sverige och säljer dessa vidare till en dansk kund som hämtar produkterna hos näringsidkaren i Sverige. Rätten till återbetalning uppkommer först då näringsidkaren kan visa att produkterna har förts ut från Sverige.

Återbetalning till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige

Skatteverket medger efter ansökan återbetalning av nikotinskatt på varor som förvärvats av (15 § LSNP):

 • Utländska beskickningar, karriärkonsulat i Sverige eller sådana internationella organisationer som avses i lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall. Exempel på sådana organisationer är European Space Agency (ESA), FN:s fackorgan, International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) och EU-kommissionens representation i Sverige.
 • Medlemmar av den diplomatiska personalen vid utländska beskickningar i Sverige och karriärkonsuler vid utländska konsulat i Sverige, under förutsättning att de inte är svenska medborgare eller stadigvarande bosatta i Sverige.
 • Medlemsstaters ombud vid internationella organisationer med säte i Sverige samt personal hos en sådan organisation, om Sverige har träffat överenskommelse med en annan stat eller en mellanfolklig organisation om detta. Sverige har bland annat en sådan överenskommelse med FN-organet UNHCR.

Bestämmelsen motsvarar 31 d § LTS (prop. 2017/18:187 s. 62).

Den som inte omfattas av återbetalningsrätten i 15 § LSNP, men som ändå har rätt att förvärva varor utan skatt till följd av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen eller direkt tillämplig EU-bestämmelse, får utöva den rätten genom en ansökan om återbetalning av skatten (64 kap. 6 § SFL).

Ansökan

Vid återbetalning av skatt enligt 15 § LSNP eller 64 kap. 6 § SFL, dvs. vid återbetalning av skatt till utländska beskickningar, internationella organisationer, diplomater m.fl. i Sverige, gäller förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. I 2 § i denna förordning finns bestämmelser om ansökan om sådan återbetalning.

Ansökan ska göras skriftligt av chefen för beskickningen eller konsulatet, av den som får företräda den internationella organisationen i Sverige eller av den som i övrigt är berättigad till återbetalning.

En särskild ansökan ska lämnas in för beskickningen, konsulatet, organisationen eller den som i övrigt är berättigad till återbetalning. En särskild ansökan ska även lämnas in för varje fysisk person som är berättigad till återbetalning.

Ansökan ska lämnas in till Skatteverket och omfatta inköpen under ett kalenderkvartal. Faktura för inköpen ska bifogas ansökan. Fakturan får inte vara betald tidigare än ett år före den dag då ansökan lämnades in, om inte sökanden har hanteringsmässiga eller andra liknande särskilda skäl för att åberopa en faktura som är betald tidigare. Fakturan ska innehålla uppgifter om säljarens och köparens namn och adress, dagen för leveransen eller tillhandahållandet, priset och varans volym eller vikt.

Skatteverket har tagit fram blanketter som kan användas vid ansökan om återbetalning:

 • Application for Refund of VAT and certain excise duties – official use by diplomatic missions, career consulates or certain international organisations (SKV 5648)
 • Application for Refund of VAT and certain excise duties – personal use by diplomatic agents, career consuls or the personnel of certain international organisations (SKV 5650).

Kompletterande information

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

 • Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. [1]
 • Förordning (2011:443) om Europeiska unionens punktskatteområde [1]
 • Lag (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall [1] [2]
 • Lag (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen [1]
 • Lag (1994:1563) om tobaksskatt [1] [2] [3]
 • Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter [1] [2] [3] [4] [5]
 • Skatteförfarandelag (2011:1244) [1]

Propositioner

 • Proposition 2017/18:187 Beskattning av elektroniska cigaretter och vissa andra nikontinhaltiga produkter [1] [2]