OBS: Detta är utgåva 2022.4. Visa senaste utgåvan.

Ett beviljat stöd kan krävas åter helt eller delvis om förutsättningarna vid bestämmande av det preliminära stödet inte motsvaras av det slutliga stödet.

Återbetalning av allt preliminärt stöd

Arbetsgivaren är, enligt 25 § lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete, skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd som har betalats ut för en arbetstagare under en avtalsperiod

  • om den tillämpade genomsnittliga arbetstids- och löneminskningen beräknat på de månader eller delar av månader under avtalsperioden för vilka preliminärt stöd lämnats för arbetstagarens deltagande i korttidsarbete inte motsvarar en och samma nivå enligt 12 och 13 §§ lag (2013:948) om stöd vid korttidsarbete.
  • om något av de angivna förhållandena inte har stöd i avtal.

En arbetsgivare är vidare skyldig att betala tillbaka allt preliminärt stöd om arbetsgivaren inte lämnar in en anmälan om avstämning trots föreläggande, inte anger återbetalningsskyldighet eller anger återbetalningsskyldighet med för lågt belopp (30 § lag [2013:948 om stöd vid korttidsarbete, prop. 2019/20:132 s. 46).

Återbetalning av en del av det preliminära stödet

En arbetsgivare som har fått preliminärt stöd är skyldig att betala tillbaka skillnaden mellan preliminärt stöd och slutligt stöd, om det preliminära stödet för en stödmånad har beräknats på en större arbetstidsminskning än den som följer av vid avstämningstidpunkten gällande avtal för stödmånaden. Slutligt stöd beräknas på motsvarande sätt som preliminärt stöd men baserat på den faktiska arbetstidsminskningen (26 § lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Om ett avtal justeras under avtalsperioden

Under en avtalsperiod kan ett avtal justeras till att avse en annan nivå för arbetstids- och löneminskning, t.ex. för att den ekonomiska situationen förändrats på ett sätt som inte förutsågs när avtalet ingicks. Om ett avtal justeras på detta sätt innebär det att preliminärt stöd kommer att ha beräknats enligt olika nivåer för arbetstidsminskningen under avtalsperioden (prop. 2013/14:1 s. 366). Det slutliga stödet beräknas då på motsvarande sätt som preliminärt stöd men baserat på den mindre arbetstidsminskningen (26 § lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Återbetalningsskyldighet vid felaktiga utbetalningar

En arbetsgivare som genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något annat sätt har förorsakat att stöd lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är återbetalningsskyldig för det som har betalats ut för mycket.

Om stöd i annat fall lämnats på felaktig grund eller med ett för högt belopp, är arbetsgivaren bara återbetalningsskyldig om denne har insett eller skäligen borde ha insett felet (31 § lag [2013:948] om stöd vid korttidsarbete).

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

Propositioner

  • Proposition 2013/14:1 Budgetpropositionen för 2014 [1]
  • Proposition 2019/20:132 Extra ändringsbudget för 2020 - Åtgärder med anledning av coronaviruset [1]